|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
De aanslagen in Madrid

In
de Naam van Allah de Erbarmer de meest Barmhartige

Waarlijk, alle lof zij Allah, wij loven Hem, vragen Hem om
hulp en vergiffenis en wij zoeken toevlucht tot Allah tegen het kwaad
van onze Anfoes (innerlijken) en tegen onze slechte daden. Wie door
Allah wordt geleid zal niemand doen afdwalen en wie Hij doet afdwalen
zal door niemand geleid worden; en ik getuig dat er geen god is (die het
recht heeft aanbeden te worden) dan Allah, als Enige zonder deelgenoten,
en dat Mohammad Zijn Dienaar en Boodschapper is.

Allah (Verheven is Hij) zegt (betekenis): “En laat de
haat van een volk dat jullie weert van de Gewijde Moskee (te Mekka)
jullie er niet toebrengen overtredingen te begaan, maar ondersteunt
elkaar bij het goede en Taqwa (godsvrucht). En ondersteunt elkaar niet
bij zonde en agressie. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is streng in de
bestraffing
.” Koran, al-Ma’ídah(5), 2

Beste broeder en zuster,

Allah (Verheven is Hij) spreekt in deze aayah (vers) tot de
gelovigen en vermaant ze om geen agressors te zijn en om geen
overtreders te zijn, ook al zou er haat bestaan tussen hen en de mensen
die hun recht schenden en hen de toegang tot de Heilige Moskee verbieden.
Al zou je dus iemand terecht haten vanwege zijn onrecht en agressie en
al zou hij jou haten vanwege jouw geloof, dat is nog geen reden om zelf
in overtreding te gaan. Ook mogen de gelovigen elkaar niet ondersteunen
bij overtreding, maar ze moeten elkaar juist ondersteunen bij het goede
en godsvrucht. De vermaning van Allah gold, geldt en zal altijd blijven
gelden. Wij verkeren nu misschien in een toestand die te vergelijken is
met de tijd waarin deze aayah was nedergezonden. Als deze aayah op de
Profeet en zijn metgezellen van toepassing was, dan is het ook op ons
van toepassing.

Beste broeder en zuster,

Ik kan me voorstellen dat je wordt gekweld door de
bloedbaden die jouw medegelovigen overal ter wereld ondergaan, dat je
hart de laatste jaren voortdurend in brand staat, dat de dagelijkse
gebeurtenissen in de Islamitische landen deze brand voortdurend blijven
voeden en dat je borst nauwer en nauwer wordt door het gevoel van
onderdrukking en door de frustraties die het gevolg zijn van de onmacht
waar je in verkeert. Immers, je bent een mens van vlees en bloed zoals
alle andere mensen. Je bent een moeder die medelijden heeft met haar
medezusters die dagelijks hun kinderen door bombardementen verliezen, je
bent een vader die medelijden heeft met een vader die zijn kind op zijn
schoot moet zien sterven of je bent een sterke jongeman die medelijden
heeft met zijn medebroeders die hij dagelijks ziet sneuvelen. Ja,
niemand kan je het recht ontnemen om medelijden te hebben met je
medegelovigen. Maar, beste broeder en zuster, dit is geen reden om zelf
een onrechtpleger te zijn, het recht in eigen handen te nemen en daden
te plegen die tegen je eigen principes en tegen je eigen normen en
waarden zijn.

Ook zegt Allah (Verheven is Hij) in dezelfde soerah (betekenis):
O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als
rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe
brengen onrechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig: dat is dichter bij
godsvrucht. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.

Koran, al-Ma’ídah (5), 8.

Beste broeder en zuster,

Ook in deze aayah vermaant Allah (Verheven is Hij) ons om
als rechtvaardige getuigen op te treden en ons niet door de haat te
laten leiden. Hij vertelt ons dat rechtvaardigheid dichter bij
godsvrucht is, vermaant ons om godsvruchtig te zijn en bovendien legt
Allah (Verheven is Hij) de nadruk op het feit dat Hij weet wat wij doen.

Onze Oemmah is een gemeenschap waar Allah (Verheven is Hij)
over heeft gezegd (betekenis): “En alzo hebben wij jullie tot een
rechtvaardige gemeenschap (=het meest geschikt voor getuigenis) gemaakt,
opdat jullie getuigen zullen zijn over de mensen en dat de Profeet een
getuige zal zijn over jullie
”. Koran, al-Baqarah, 143.

Beste
broeder en zuster, zo beschrijft Allah ons in Zijn Boek en zo moeten we
ook daadwerkelijk zijn. Daarom zal ik geen moment aarzelen om rechtvaardig te zijn
en de waarheid te vertellen met betrekking tot wat vorige week gebeurd
is in de Spaanse stad Madrid.

Beste broeder en zuster,

Namens Stichting As-Soennah te Den Haag en namens het team
van www.al-yaqeen.com veroordeel ik de aanslagen die in Madrid plaats
hebben gevonden. Deze aanslagen zijn zonder meer verwerpelijk, misdadig
en barbaars. Deze aanslagen zijn allesbehalve Islamitisch en zijn zeker
in strijd met het gezonde verstand. Dit zeg ik niet om die en die
tevreden te stellen, maar puur om onze mening over deze gebeurtenissen
te geven, om het Spaanse volk te troosten en om de Medelanders gerust te
stellen.

Op grond van de vorige verzen wil ik iedereen mededelen dat
wij elkaar bij het goede en godsvrucht ondersteunen en dat wij degene
die deze aanslagen hebben gepleegd zeker niet ondersteunen, ongeacht het
feit of het moslims zijn die deze aanslagen hebben gepleegd of niet,
want de ware toedracht van het verhaal weten we niet en wie echt achter
deze aanslagen zit weten we ook niet. Sterker nog, we weten ook niet
wie zit achter de moord van J.F. Kennedy -een staatshoofd van een
land dat de FBI en de CIA als inlichtingendiensten heeft! Maar we weten
wel dat onschuldige Spaanse burgers bij de aanslagen zijn omgekomen of
gewond zijn geraakt en dat het Spaanse volk een vredelievend volk is dat
in grote getallen heeft gedemonstreerd tegen de bloedbaden in Irak.

Degene die deze aanslagen heeft gepleegd is niet iemand die
het Pad volgt van de Profeet Mohammad (zegening en vrede zij met hem).
Kijkt goed in de geschiedenisboeken wie voor het eerst met aanslagen is
begonnen en of de Profeet ooit de opdracht heeft gegeven dit soort
aanslagen te plegen. Het zijn niet de moslims die in de eerste helft van
vorige eeuw dit soort aanslagen het leven hebben ingeblazen. Daarom zijn
wij van mening dat degene die de aanslagen in Madrid heeft gepleegd het
pad volgt van degenen die in de eerste helft van vorige eeuw ermee waren
begonnen.

Beste broeder en zuster,

Wat in Madrid gebeurd is, is zeker niet in het voordeel van
de Islam en moslims. Een verstandige moslim die hart heeft voor zijn
godsdienst zou zoiets nooit doen. Ik roep u daarom op, man en vrouw, oud
en jong, om elkaar te ondersteunen bij het goede en godsvrucht, elkaar
te waarschuwen voor de nadelen die dit soort aanslagen met zich
meebrengen en elkaar te adviseren het Pad van de Profeet te volgen en
niet het pad van shaitan. Immers shaitan roept zijn partij op om de
bewoners van het Laaiende Vuur te zijn. Kijkt uit dus, beste broeder en
zuster, “En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.”
Koran, al-Ma’ídah (5), 8.

Noodkreet

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter