|
18:04
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:21
Middel 5
13:48
Middel 2
18:04
Middel 4
22:01
Middel 3
23:32
Alle gebedstijden
De geloofsgetuigenis van een Christen

[generate_audio_player src=”/content/audio/fragmenten/Nasrrany.mp3″]

Vertaling

De Christenen doen dezer dagen hard hun best om hun godsdienst ijverig uit te dragen. Dit gebeurt zo opvallend snel dat zelfs de moslims verhandelingen opgestuurd krijgen waarin wordt beweerd dat cIesaa (vrede zij met hem) god is.

….Alle Lof zij Allah, de Waarheid is overduidelijk en helder. Je ziet hen deze aantrekkelijk gedrukte verhandelingen onder de moslims verspreiden om daarmee hun valse godsdienst te verduidelijken. Ondanks het feit dat het hier gaat om de valsheid moeten zij hier bedankt voor worden. Het verduidelijken is erg belangrijk. Wellicht zal dit jullie namelijk helpen om je meer in te spannen om naar deze godsdienst van ons uit te nodigen.

Wij hebben jullie verzocht om slechts een half uur van jullie tijd te geven om op te trekken met de jongeren en hen uit te nodigen naar de Islam. Bij Allah, hebben jullie deze taak uitgevoerd? Heeft Allah jullie in staat gesteld om een half uur per dag op te trekken met deze arme wankelende jongeren om zodoende
uitnodigers te zijn naar Allah?
Bij Allah, O mijn broeders, als wij niet uitnodigen (naar de Islam), dan zullen wij zelf uitgenodigd worden (naar de valsheid). Kies maar één van de twee. Of je kiest het verkrijgen van de eer van het uitnodigen naar de Islam, of jullie zullen uitgenodigd worden door niet-moslims. Kies voor de zachtmoedigheid van het geloof, van de Eenheid van Allah.
Vorige week stond ik te praten met een christen over een aantal gewichtige zaken. Alvorens met hem in discussie te gaan heb ik hem op een nette wijze ontvangen om zodoende zijn hart toegankelijk te maken voor datgene wat ik hem wilde vertellen. …Het heeft niet meer dan zeven minuten geduurd voordat hij getuigde dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. …Slechts zeven minuten, werkelijk de mensen zijn verstoken van het goede. Wat een arme mensen!
Wie is de Messias, moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn? De Messias behoort tot de meest vooraanstaande Boodschappers. Een Boodschapper van Allah en Zijn Woord en een ziel die geschapen is door Allah en in hem is geblazen, zoals deze in Adam en in ons allen is geblazen. Allah heeft hem geëerd met de Profeetschap. Toen hij op deze wereld kwam, waren zijn eerste woorden (interpretatie van de betekenis):
Waarlijk, ik ben een Dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.” (Soerat Mariam: 29)

Ik zei: “Broeder.” Het is namelijk toegestaan om dit te zeggen om iemands hart ontvankelijk te maken voor het geloof. “Denk toch eens diep na? cIesaa pleegde, zoals jullie zelf zeggen, het gebed te verrichten. Is het gebruikelijk dat een god bidt? Dat hij bidt en zijn Heer aanroept? Is het gebruikelijk dat een god zou zeggen: “O Heer, U hoort mij, waar ik ook ben.”‘,”); Voor wie pleegde hij het gebed dan te verrichten?” Ook staat er in hun Boek dat Iblies naar hem kwam om hem te beproeven toen hij zich had afgezonderd in de bergen, zoals vermeld staat in de Bijbel. Hij droeg hem op om
één keer voor hem te buigen in ruil voor alle rijkdommen. Hierop zij cIesaa: “Ga weg, O vervloekte. Het staat geschreven dat jij slechts voor de Heer mag buigen en enkel de Heer mag aanbidden.”

De Messias is een boodschapper van Allah. Als cIesaa god zou zijn en de wereld heeft geschapen, zou dat dan betekenen dat hij ook zijn moeder geschapen heeft, waarna zij hem vervolgens op deze wereld had gebracht? Is dit logisch? Wie was dan degene die de wereld bestuurde toen god in de buik van zijn moeder verbleef? Beiden pleegden zij te eten, te drinken, zich te wassen en deden zij hun behoeften.

Bij Allah deze paar woorden, deze luttele minuten waren voldoende voor deze christen om te realiseren dat cIesaa slechts een Boodschapper van Allah is en dat er geen god is, behalve Allah. En alle lof zij Allah, Ik breng jullie de blijde tijding dat er vanavond een man in ons midden is wiens hart door Allah is verlicht. Dit is de eerste keer dat hij het huis van Allah binnentreedt om te verklaren dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah”.

Kom graag naar voren en wees welkom broeder om je te bekering hier tussen je broeders bekend te maken. Het verheugt ons dat wij weer een broeder mogen verwelkomen op de Weg van Tawhied.’,”); Viervijfde deel van deze aardbol erkent de eenheid van Allah niet en de moslims zijn nog steeds aan slapen . Terwijl er nog steeds mensen zijn die koeien aanbidden slapen de moslims nog steeds (de slaap der rechtvaardigen), . O Allah, accepteer ons berouw en laat ons inspannen om uit te nodigen naar U.

Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte shaytaan.

“Zeg: ,,Alle lof zij Allah en vrede voor Zijn dienaren en degenen die Hij verkoos.” Is Allah beter, of wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen? Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en voor jullie water uit de hemel neergezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen groeien? Jullie zijn niet in staat om haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Neen, zij behoren tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid). Of wie heeft de aarde als een verblijfplaats gemaakt en daardoor rivieren getrokken en daarop stevige bergen geplaatst en een scheiding tussen de twee zeeën gemaakt? Is er een god naast Allah? Maar de meeste van hen weten het niet. Of wie heeft de in nood verkerende verhoort, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil heeft weggenomen en de ene generatie de andere deed opvolgen op aarde? Is er een god naast Allah? Jullie laten je slechts weinig vermanen! Of wie heeft jullie geleid in de duisternissen op het land en op de zee en wie heeft de winden als dragers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uitgestuurd? Is er een god naast Allah? Verheven is Allah boven wat zij aan deelgenoten aan Hem toekennen! Of wie is de schepping begonnen
en heeft haar vervolgens herhaald; en wie heeft in jullie onderhoud uit de hemel en de aarde voorzien? Is er een god naast Allah? Zeg: ,,Brengt jullie bewijzen, indien jullie waarachtig zijn.”

(Interpretatie van de betekenis van Soerat an-Naml: 59-64)’,”); “Waarlijk de godsdienst bij Allah is de Islam.” (Soerat Aali cImraan: 19)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelijkenis tussen mij en de profeten die mij zijn voorgegaan is net als een man
die een paleis heeft gebouwd en dit versterkte, behalve één steen die hij heeft weggelaten. Iedereen die naar dit bouwwerk keek, zei: ,,Had hij maar die ene steen geplaatst.” Ik ben die laatste steen en de laatste der Profeten.”

Wat is je naam, geëerde broeder?

“Karaman.”

Karaman, maa shaa’ Allah. En uit welk land kom je?

“Uit Soedan.”

“Uit Soedan. Hartelijk welkom. Moge Allah je behouden, moge Allah je zonden bedekken, moge Allah je hart standvastig maken. O Allah, maak zijn hart standvastig op Uw eenheid. O Allah, maak zijn hart standvastig op Uw eenheid, O Heer der Werelden.”

Beste broeder Karaman, alle profeten hebben gewerkt aan het bouwen van dit paleis door één steen te plaatsen, maar er rest
nog één steen, waarover de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik ben die laatste steen en de laatste der Profeten.”

Broeder Karaman, moge Allah je behoeden. Als wij zouden geloven in alle boodschappers, behalve in de Messias, dan is
daarmee ons geloof onvolmaakt. Sterker nog volgens het Oordeel van Allah is dit Koefr (ongeloof). Het behoort dus tot het recht van cIesaa (vrede zij met hem) dat wij in hem geloven! De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie getuigt dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is en dat cIesaa de dienaar en Boodschapper van Allah is en Het Woord van Allah dat Hij heeft gezonden naar Mariam en een ziel van hem, zal het Paradijs binnentreden door welke poort hij maar wenst.” (Of zoals hij (vrede zij met hem) het heeft gezegd.)

Het geloven in de Messias is dus één van de pilaren van ons geloof. Karaman, moge Allah je behouden, wij geloven dat alle profeten broeders zijn, die allen naar hetzelfde uitnodigden, namelijk: de Eenheid van Allah. Als je kijkt naar deze geordende wereld, kunnen anderen dan Allah dit geordend hebben? Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als er (andere) goden dan Allah in zouden zijn, dan zouden zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan.” (Interpretatie van de betekenis Soerat al-Anbiyaa’: 22)’,”); Het feit dat deze wereld geordend is bewijst dat Degene die dit heeft geordend Eén is, namelijk Allah, de Verhevene. Het betaamt deze Ene God niet om een boodschapper te sturen die een andere boodschapper zou tegenspreken door in de ene Openbaring te stellen dat Hij Eén is en in een andere Openbaring Twee en in een andere Openbaring dat Hij behoort tot een Drie-eenheid. Zeker niet!

“En Wij stuurden niet één van de Boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom.” (Interpretatie van de betekenis van Soerat al-Anbiyaa’: 25)

Moge Allah je behouden, broeder Karaman. Nu is de tijd voor jou aangebroken om tot de Islam te treden, aan de hand van deze geloofsgetuigenis, deze woorden dus begin graag. Ik vraag Allah om je hart standvastig te maken op de Weg van de Eenheid van Allah en het Ware Geloof, om de moslims aan de hand van jou te versterken en je broeders aan de hand van jou te leiden naar de Islam. Wij vragen Allah, de Verhevene om het hart van onze broeder standvastig te maken, hem in dienst te stellen van het geloof. En dat Allah aan de hand van hem anderen in Soedan, Egypte en de hele wereld mag leiden naar het geloof. Amien, O Levende, O Onderhouder.

Hopende op de zegeningen van Allah. (Zeg me na:) “Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah alleen, zonder deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed de Dienaar van Allah is en Zijn Boodschapper. En ik getuig dat cIesaa (vrede zij met hem) de Dienaar is van Allah, Zijn Boodschapper, Zijn Woord Die Hij heeft gezonden naar Mariam, Een ziel van Hem.”

En alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Feliciteert jullie broeder” (Allaahoe Akbar). O Allah, zegen Uw Profeet Mohammed, onder de eersten en zegen Uw Dienaar Mohammed onder de laatsten. O Allah aanvaard ons als werkers voor Uw geloof. O Allah, aanvaard ons als werkers voor het Woord van Tawhied. O Allah, open aan de hand van ons de harten van de christenen. O Allah, open aan de hand van ons de harten van de joden. O Allah, open aan de hand van ons de harten van de communisten. O Allah, open aan de hand van ons de harten van de aanbidders van koeien. O Allah, laat ons een middel zijn waarmee de vlag van Tawhied wordt verheven en het Woord van Tawhied wordt verspreid. En laat ons sterven in een toestand van Tawhied, zodat wij U ontmoeten als ware monotheïsten en niet vernederd, en ten schande gebracht.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah en zijn volgelingen.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter