|
16:51
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:34
Middel 6
07:28
Middel 5
13:42
Middel 2
16:51
Middel 4
19:40
Middel 3
21:28
Alle gebedstijden
Begraven en condoleren

Vraag:

Mijn vader is onlangs tijdens de Hadj overleden. In onze traditie komen mensen langs om de nabestaanden te condoleren met het verlies. Hierna worden alle aanwezigen gevraagd hun handen te heffen, Soerat al-Faatihah te reciteren en Doecaa' (smeekbede) te verrichten voor de overledene.

Ik weet dat dit alles niet mag. Ik heb daarom mijn best gedaan om weg te blijven hiervan. Ik heb hier de volgende vragen over:

–       Wat is wel en niet toegestaan bij een condoleancebezoek?

–       Wat te doen bij het dragen van de overledene?

–       Hoe te handelen bij het plaatsen van de overledene in zijn graf en welke smeekbede hoort daarbij?

–       Mag men ter herkenning een graf markeren of een naam op de steen schrijven?

–       Wat klopt er van het plaatsen van water bij het graf?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De begrafenisstoet

Het is verplicht de overledene te dragen en zijn begrafenisstoet te volgen. Dit is één van de rechten die de overleden moslim heeft ten opzichte van de moslims. Ook brengt het grote beloning en deugd mee voor degene die dit doet. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een begrafenisstoet volgt van het huis (van de overledene) tot het dodengebed is verricht, zal één Qieraat hebben en wie de begrafenis bijwoont tot de overledene is begraven, zal twee Qieraats hebben.” Hij (vrede zij met hem) werd gevraagd: “O Boodschapper van Allah, wat zijn de twee Qieraats?” Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Zoals twee kolossale bergen.”

(al-Boekhaarie)

Het is niet toegestaan een begrafenisstoet te volgen op manieren die tegen de Islamitische wetgeving indruisen. Hieronder valt onder meer: het huilen of weeklagen met een luide stem; het volgen met wierook (Boekhoer), etc.; het verrichten van Dhikr met een luide stem terwijl men de doodskist draagt. Dit zijn namelijk allemaal religieuze innovaties. Ibn ul-Moendhir heeft verhaald dat Qays ibn cAbbaad heeft gezegd: “De metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verafschuwden het om de stem te verheffen tijdens drie gebeurtenissen: bij de uitvaart, bij het gedenken van Allah en bij het voeren van strijd.”

(Ibn Qoedaamah in al-Moeghnie, boekdeel 2, blz. 175)

De begrafenis

Moslims dienen apart begraven te worden op een Islamitische begraafplaats. Ook behoort het tot de Soennah om de overledene vanaf de voetenkant in het graf te plaatsen. Daarna dient hij op zijn rechterzij te worden gedraaid met zijn gezicht richting de Qiblah. Degene die hem in het graf legt, dient te zeggen: “Bismillaah, wa cala Soennati Rasoelillaah” (in de Naam van Allah en volgens de Soennah van de Boodschapper van Allah). Of: “Bismillaah, wa cala Millati Rasoelillaah” (in de Naam van Allah en volgens de religie van de Boodschapper van Allah).

(at-Tirmidhie; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het graf

Het is aanbevolen voor de aanwezigen, na het dichtgooien van de opening waar de overledene wordt geplaatst, om drie handen vol met aarde in het graf te gooien.

Andere zaken die gedaan kunnen worden nadat de begrafenis voorbij is, is het ophogen van het graf met ongeveer een handlengte boven de grond. Dit zodat het graf zichtbaar wordt en zodat mensen niet erop gaan lopen. Ook is er niets op tegen om het graf te markeren door een steen of iets dergelijks, zodat familieleden later in zijn nabijheid begraven kunnen worden. Er dient water op het graf besprenkeld te worden, zodat de aarde stevig blijft en niet wegwaait.

Niemand moet bij het graf gaan staan en de overledene vertellen dat hij spoedig ondervraagd zal worden, zoals sommige mensen doen. Ze moeten vergiffenis voor de overledene vragen en smeekbeden voor hem verrichten, opdat hij standvastig blijft. Aan de aanwezigen dient verteld te worden dit te doen, vanwege de overlevering van cOethmaan ibn cAffaan die zei: “Als de overledene was begraven, stond de Profeet (vrede zij met hem) bij diens graf en zei: “Smeek voor vergiffenis voor jullie broeder. En vraag voor hem om standvastigheid. Want zelfs nu wordt hij ondervraagd.”

(Aboe Daawoed; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Er dient niets van de Koran op de begraafplaats te worden gereciteerd, omdat dit een religieuze innovatie is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft dit nooit gedaan en ook zijn nobele metgezellen niet. Het is verboden om op graven te bouwen, deze te stuken of iets op te schrijven. Djaabir heeft namelijk gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem)heeft ons verboden om graven te stuken met gips, erop te zitten of erop te bouwen.”

(Moeslim)

Het condoleren

Het is in de Islam voorgeschreven de nabestaanden van een overledene te condoleren. Dit kan in de vorm van alles dat hun troost biedt, hun verdriet inperkt en hen helpt geduldig te zijn.

Condoleren dient te gebeuren op de manier die overgeleverd is door de Profeet (vrede zij met hem) als men dit kan herinneren. Anders in elke goede bewoording die makkelijk is en hetzelfde doel bereikt en niet tegen de Islam indruist. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Aan Allah behoort datgene dat Hij heeft genomen en dat Hij geeft. En bij Hem heeft alles een vastgestelde tijd. Wees dus geduldig en reken op de beloning.”

(al-Boekhaarie)

Twee zaken dienen vermeden te worden:

1. Speciale bijeenkomsten organiseren om condoleances in ontvangst te nemen.

2. De nabestaanden bereiden voedsel voor om dit aan te bieden aan degenen die komen condoleren.

Het behoort juist tot de Soennah dat de familie en buren van de nabestaanden voedsel klaarmaken voor hen.

En Allah weet het het best.

Raadpleeg voor meer informatie Ahkaam ul-Djanaa’iz van Sheikh al-Albaanie en al-Moelakkhas ul-Fiqhiy (blz. 213-216) van Sheikh Saalih al-Fawzaan.

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid