|
19:40
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:34
Middel 6
07:28
Middel 5
13:42
Middel 2
16:51
Middel 4
19:40
Middel 3
21:28
Alle gebedstijden
Het oordeel over tekenfilms

Vraag:

Wat is het oordeel over tekenfilms die aan kinderen worden getoond? Vallen deze in de categorie van afbeeldingen die verboden zijn in de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

Het is welbekend dat de Islam het tekenen en beeldhouwen van elke levend schepsel dat Allah heeft geschapen, heeft verboden. Er zijn strenge waarschuwingen afgegeven aan degenen die dit doen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De strengst bestrafte mensen op de Dag der Opstanding zijn de makers van afbeeldingen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Op dit verbod maakt de Islam een uitzondering in geval van beelden waarmee kinderen spelen. Want het is overgeleverd dat cAa’ishah zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) terugkwam van de slag van Taaboek of Khaybar. In haar kamer bevond zich een gordijn. Een wind tilde de rand van het gordijn op waardoor de ‘dochters’ (m.a.w. haar poppen) van cAa’ishah zichtbaar werden. Hij zei: “Wat is dit, o cAa’ishah?”Zij antwoordde: “Mijn dochters.” Tussen hen zag hij een paard met twee vleugels van stof, waarop hij vroeg: “Wat is dat wat ik tussen hen zie?” Zij antwoordde: “Een paard.” Hij vroeg: “Wat is dit erop?” Ze zei: “Twee vleugels.” Hij zei: “Een paard met vleugels?” cAa’ishah zei: “Heb je niet gehoord dat (de Profeet) Soelaymaan paarden met vleugels had?” Vervolgens vertelde ze: “En hij glimlachte zo breed dat ik zijn tanden kon zien.”

(Aboe Daawoed, Sahieh verklaard door al-Iraaqie en al-Albaanie)

Al-Haafidh ibn Hadjar zei in Fath ul-Baarie: “Deze overlevering wordt genomen als bewijs dat het toegestaan is om poppen te hebben en speelgoed waarmee meisjes spelen. Dit is een uitzondering op het verbod op afbeeldingen. Dit werd vermeld door cIyyaad. Tevens is overgeleverd van de meerderheid (van de geleerden) dat zij de verkoop van speelgoed en poppen toestonden, zodat meisjes van jongs af aan leren hoe zij zorg moeten dragen voor hun huizen en kinderen.”

(Al-Haafidh ibn Hadjar, Fath ul-Baarie, boekdeel 10, blz. 527)

Sheikh ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Wat is het oordeel over tekenfilms die op de televisie verschijnen?”

Hij antwoordde: “Als deze tekenfilms, waarover jij zegt dat ze op televisie verschijnen, afgebeelde vormen van mensen zijn, dan is het oordeel over het kijken ernaar afhankelijk of deze (beelden in de tekenfilms) onder hetzelfde oordeel vallen als beelden van werkelijke mensen of niet? Het meest waarschijnlijke is dat zij niet onder dit oordeel vallen.

Als deze niet in de vorm van mensen zijn, dan is er niets mis met het kijken ernaar. Dit geldt zolang deze niet gepaard gaan met iets dat Haraam (verboden) is, zoals muziek en dergelijke. En (zolang ze) niet afhouden van verplichtingen.”

(Madjmoecul-Fataawa, boekdeel 2, vraag nr.: 333)

Ten tweede:

De kwestie van animaties en tekenfilms is één van de meest serieuze educatieve kwesties, omdat deze films een enorm effect hebben op de ontwikkeling van het karakter van kinderen. Tegenwoordig zijn deze in vele landen een primair educatiemiddel geworden.

In deze levensfase is het hart en verstand van het kind als een blanke pagina. Niets passeert het zonder een afdruk achter te laten.

Ibn ul-Qayyim zei in Toehfat ul-Mawdoed: “Eén ding waar een kind dringend behoefte aan heeft, is dat er voor zijn normen en gedrag zorg wordt gedragen. Hij zal namelijk opgroeien met de gewoontes die zijn opvoeder hem heeft aangeleerd toen hij klein was. En wanneer hij ouder wordt, zal het moeilijker worden om datgene waar hij gewend aan is geraakt te veranderen. Deze karaktereigenschappen en gedragingen die bij hem zijn ingeplant, zullen hem altijd bijblijven.”

(Toehfat ul-Mawdoed, blz. 240)

Er zijn enkele positieve effecten op kinderen die deze programma’s kijken, zoals:

1.       Een grote hoeveelheid educatieve informatie op een makkelijke en leuke manier. Sommige tekenfilms richten zich op (het onderwijzen van) bepaalde geografische gebieden. Andere richten zich op wetenschappelijke kwesties die een kind gevorderde kennis geven op een jonge leeftijd, zoals (kennis) over het menselijk lichaam.

2.       Het ontwikkelen van de verbeelding van het kind en bevorderen van zijn bekwaamheden. Ook spelen ze een rol in de ontwikkeling van de verbeelding op een manier die het verstand helpt om te groeien en voor te bereiden om innovatief te zijn. En daarnaast wordt het kind nieuwe denkwijzen en gedragingen aangeleerd.

3.       Het onderwijzen van het kind in de klassieke Arabische taal die zij normaal niet thuis horen en zelfs niet op school. Het is welbekend dat het onderwijzen van de correcte taal aan het kind, één van de doelstellingen is van het onderwijs.

Ibn Taymiyah zei in Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem: “En weet dat het gewend raken aan de (Arabische) taal een sterk effect heeft op het denken, het gedrag en het geloof. Ook heeft het effect op het volgen van het voorbeeld van de vroegere generaties van deze Oemmah; de metgezellen en de vrome voorgangers. Het volgen van hun voorbeeld, verbetert het verstand, geloof en gedrag. Sterker nog, de Arabische taal is onderdeel van het geloof, en het is verplicht en belangrijk om het te leren.”

(Iqtidaa’ us-Siraat il-Moestaqiem, boekdeel 1, blz. 207)

 

4.       Het voorziet in sommige psychologische behoeften en heeft een positief effect op eigenschappen als genade, liefde, gehoorzaamheid aan de ouders, competitie, streven naar succes, het aangaan van uitdagingen en vele andere positieve gedragingen. Dit alles kan middels tekenfilms aan het kind worden bijgebracht.

Daarentegen zijn er echter ook een aantal negatieve effecten die het kijken naar deze programma’s kan hebben:

1.     Algemene negatieve effecten zoals: schade aan de ogen, gewend raken aan luiheid, inactiviteit en een traag reactievermogen en geen deelname (aan activiteiten). Het belemmert ook de natuurlijke ontwikkeling van kennis opdoen. Want kennis wordt opgedaan door te leren, onderzoeken en ernaar te zoeken. Echter vervangt de televisie het zoeken naar kennis met het slechts ontvangen ervan. Het kijken naar de televisie verzwakt ook de banden van liefde tussen familieleden, doordat door het kijken naar programma’s zij ervan worden afgehouden om met elkaar te praten. Bij het bediscussiëren over de verantwoordelijkheden van de ouders in het opvoeden van het kind zei Ibn ul-Qayyim in Toehfat ul-Mawdoed: “Men dient te vermijden dat hij lui en inactief wordt en dient hem (d.w.z. het kind) het tegenovergestelde te leren. Men mag hem niet meer laten rusten dan noodzakelijk is om zijn lichaam en geest te verfrissen voor meer werk. Want luiheid en inactiviteit kennen slechte gevolgen en eindigen in spijt. Maar hard werk brengt goede gevolgen met zich mee in deze wereld of in het Hiernamaals of in beide.”

(Toefhat ul-Mawdoed, blz. 241)

2.     Ze presenteren geloofsovertuigingen en ideeën die tegenstrijdig zijn aan de Islam. Zo zijn er een aantal films die het mixen (tussen mannen en vrouwen) en schoonheden (van vrouwen) vertonen, welke Haraam (verboden) zijn. Sommige tekenfilms geven verkeerde ideeën over het Hiernamaals, het Paradijs, de Hel en de Rekenschap. Ook zijn er sommige tekenfilms die vervalste verhalen over Profeten en Boodschappers bevatten, sommige maken grappen over de Islam en moslims, terwijl andere geloofsovertuigingen bevatten van oosterse religies en polytheïsme. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden. Zelfs als een film geen zichtbare zaken bevat die tegenstrijdig zijn aan de Islam, brengt het soms opvattingen van westerse culturen met zich mee die strijdig zijn aan onze religie.

 

Na het opnoemen van de positieve en negatieve kanten (van tekenfilms), moet het Islamitische oordeel hierover duidelijk zijn, met de Wil van Allah. Hoe meer negatieve aspecten het bevat, hoe dichter het oordeel komt bij een verbod (Haraam). En hoe meer negatieve aspecten kunnen worden vermeden, des te dichterbij het komt bij een goedkeuring.

In het licht van het voorgaande kunnen we zeggen dat het ontzettend belangrijk is voor de moslims om bedrijven op te zetten die Islamitische tekenfilms produceren waarbij zoveel mogelijk voordeel wordt geboden en zo veel mogelijk nadeel wordt vermeden.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com