|
13:43
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:26
Middel 6
07:22
Middel 5
13:43
Middel 2
16:58
Middel 4
19:50
Middel 3
21:38
Alle gebedstijden
Over een mislukking heen komen

Vraag:

Hoe kan een persoon over zijn mislukkingen heen komen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het hebben van succes in dit leven is het doel dat Allah, de Verhevene voor iedere gelovige heeft gesteld. Hij heeft het gehele heelal dienstbaar gesteld om dit doel te bereiken. Allah heeft de mens opgedragen om te geloven en zich volledig aan Hem te onderwerpen. Dit is tevens het doel van de schepping, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Tevens heeft Allah de belofte gemaakt aan degene die sterven op dit Pad dat zij tot de succesvollen zullen behoren, terwijl de anderen zullen behoren tot de verliezers (interpretatie van de betekenis):

“…en wie van de Hel wordt weggehouden en het Paradijs wordt binnengeleid, heeft waarlijk succes.”

(Soerat Aali cImraan: 185)

Succes is dus waar het leven om draait en waar Allah dit universum voor heeft geschapen. Allah heeft de Boodschappers gestuurd en de Boeken neergezonden, slechts om de mensen uit te nodigen naar het ware succes bij Allah. En Hij heeft bepaalde zaken voorgeschreven die ons motiveren om succesvol te zijn in zowel het wereldse leven als het Hiernamaals, waaronder:

1. Hij heeft bepaald dat degenen die de test doorstaan door in Hem te geloven en zich aan Hem te onderwerpen en op dit Pad komen te sterven, voor eeuwig zullen genieten (interpretatie van de betekenis):

En wat betreft degene die zijn Boek in zijn rechterhand wordt gegeven, hij zal zeggen: “Neem (het aan), (en) lees mijn Boek. Voorwaar, ik was (ervan) overtuigd dat ik mijn Verrekening waarlijk tegemoet zou gaan.” Hij zal zich in een tevreden leven (d.w.z in het Paradijs)bevinden. In een verheven Paradijs. Waarvan de vruchten laag hangen (en makkelijk te plukken zijn). Eet en drink zorgeloos, vanwege datgene wat jullie (aan daden) hebben verricht in de dagen die geweest zijn.

(Soerat al-Haaqqah: 19-24)

2. De Koran beschrijft de situatie van degenen die volharden in het volgen van de weg van dwaling en verlies en hoe hun situatie zal zijn op de Dag des Oordeels wanneer de resultaten worden getoond. Op deze Dag zal het duidelijk worden wie de winnaars zijn en wie de verliezers (interpretatie van de betekenis):

En wat betreft degene die zijn Boek in zijn linkerhand wordt gegeven, hij zal zeggen: “Had ik mijn Boek maar niet gekregen. En kende ik mijn Verrekening (maar) niet. Was dit (d.w.z. mijn dood) maar mijn einde geweest. Mijn bezit heeft mij niet kunnen baten. Mijn macht (d.w.z. mijn bewijs) heeft mij verlaten.

(Soerat al-Haaqqah: 25-29)

3. Allah heeft ook bepaald dat degenen die het Pad van succes volgen een goed leven zullen hebben. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die)een gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) Beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.

(Soerat an-Nahl: 97)

Ibn Kathier zei over dit vers: “Dit is een Belofte van Allah aan degene die goede daden verricht. Allah schenkt hem een goed leven in het wereldse. Een goed leven omvat allerlei vormen van luxe en genietingen. Het is overgeleverd van Ibn cAbbaas en anderen dat zij hebben gezegd dat dit duidt op een goede en toegestane voorziening. Daarnaast is het overgeleverd van cAli ibn abie Taalib dat hij het uitlegde met voldoening. cAli ibn abie Talhah heeft van Ibn cAbbaas overgeleverd dat er blijdschap mee wordt bedoeld. De meest correcte mening is dat het al deze betekenissen omvat.

(Tafsier ul-Qoer'aan il-cAdhiem, boekdeel 4, blz. 601)

Dit is de manier waarop de moslim in het leven dient te staan. Wie dit namelijk als uitgangspunt neemt zal hoe dan ook succes kennen in zijn wereldse en religieuze zaken, omdat de gelovige weet dat hij waarheid en rechtvaardigheid dient na te streven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers met duidelijke Bewijzen gestuurd. En Wij zonden het Boek en de weegschaal (d.w.z. gerechtigheid) met hen neer, opdat de mensen voor rechtvaardigheid zullen staan.

(Soerat al-Hadied; 25)

Het succes van een individu maakt deel uit van het succes van de Oemmah in het bereiken van rechtvaardigheid.

Ook dient een gelovige te handelen naar de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):“Allah houdt ervan als één van jullie iets doet, dat hij dat uitstekend uitvoert.”

(Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Deze zaken motiveren de gelovige om het hoogste niveau van succes te bereiken. Hij streeft er te allen tijde naar om zijn talenten te ontwikkelen, om nuttige vaardigheden te leren en om zich op educatief, moraal en sociaaleconomisch gebied te ontwikkelen. Hij weet dat de succesvolle gelovige beter is dan degene die lui is en niet vooruitkomt op het gebied van de wereldse en de religieuze zaken.

Hij zal zich ook realiseren dat mislukking erop duidt dat iemand vooruit probeert te streven, omdat degene die vooruit streeft degene is die ook verlies zal kennen. In tegenstelling tot de degene die niets onderneemt en lui is. Deze zal namelijk succes, noch mislukking kennen. Hij dient mislukking daarom ook te zien als een stap in de richting van succes. Hij dient ook van zijn fouten te leren en te proberen om zich hierover heen te zetten. Zodat hij uiteindelijk sterker wordt dan dat hij daarvoor was, totdat hij het succes bereikt waarnaar hij streeft.

Een andere stimulans is de deur van berouw die door Allah, de Verhevene, is geopend voor degenen die fouten maakt en specifiek voor degene die leert van zijn fouten. Eén van de vrome voorgangers zei hierover: “Een zonde die voor vernedering en spijtgevoel zorgt, is beter dan een zaak van gehoorzaamheid die zorgt voor zelfbewondering en arrogantie.”

Met al deze zaken die je aanmoedigen om succesvol te worden en over je mislukkingen heen te komen, bestaat er geen excuus meer om lui en passief te blijven. De weg is gemakkelijk maar vereist vastberadenheid, wilskracht en wijsheid. De Profeet heeft gezegd: “Mijn gehele gemeenschap zal het Paradijs binnentreden, behalve degene die weigeren.”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa www.Islamqa.com