10 adviezen om een vrome dienaar te zijn

7112

Wij vragen Allah om jou standvastig te maken in het naleven van de Waarheid, jouw goede voornemens uit te laten komen en jou te doen behoren tot degenen die zich tot Hem wenden, de Waarheid kennen en verdedigen en de Islam naleven.

Het is overgeleverd dat Soefyaan ath-Thawrie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Het geloof is niet het wensen of inbeelden, maar het is wat gevestigd zit in het hart en wordt bevestigd door de daden.” We zullen de geloofskwesties bespreken en hoe belangrijk het is om een vrome dienaar te zijn, je ouders te gehoorzamen en de overwinning van het Paradijs te bereiken.

Eenieder die grote zaken wil bereiken, dient in de nacht op te staan voor aanbidding. Vandaar dat al-Foedayl (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Jullie harten zullen nooit de zoetheid van het geloof proeven, totdat zij de wereldse genoegens zullen vermijden.” Ook zei hij: “Als je het nachtgebed niet kan verrichten in de nacht en niet kan vasten overdag, weet dan dat je achtergesteld bent.”

De oprechte gelovige heeft een hart dat gelijk is aan een brandende kool. Het is met een authentieke keten overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het geloof in je hart slijt net als kleding slijt. Vraag Allah dus om het geloof in jullie harten te vernieuwen.”

(al-Haakim en at-Tabaraanie)

Soms kan het hart van de gelovige overweldigd worden door zonden. Dit werd te kennen gegeven door de Profeet ( vrede zij met hem) toen hij zei: “Er is geen hart dat geen wolken kent, zoals wolken de maan bedekken. Als een wolk het bedekt, dan is het donker. En wanneer deze weggaat, dan schittert het.”

(at-Tabaraanie, authentiek verklaard Sheikh door al-Albaanie)

Het hart van de gelovige is dus soms bedekt met een wolk, en haar licht blijft verborgen in het donker en blijft eenzaam. Maar als hij ernaar streeft om zijn geloof te versterken en de Hulp van Allah te zoeken, dan verdwijnt de wolk en het licht in zijn hart begint weer te schijnen. Vandaar dat één van de vrome voorgangers zei: “Het is een onderdeel van de intelligentie van een persoon om zijn geloof te controleren en uit te kijken voor de zaken die zijn geloof kunnen schaden.”

Wat ook een onderdeel van de intelligentie van een persoon is, is dat hij door heeft hoe de Shaytaan bij hem influistert. Hij dient terug te keren naar het geloof.

Als je naar het geloof terugkeert en doet wat er van je gevraagd wordt, dan zul je bereiken wat jij wil. Wij zullen jou een basisprincipe meegeven dat jou zal laten inzien wanneer het geloof aanwezig is en wanneer niet. Imam Ibn ul-Djawzie heeft gezegd: “O jullie die zich hebben afgewend van het ontmoeten van je geliefden, als je wilt weten wat jouw positie bij de koning is, kijk dan waar jij je tijd aan besteedt en wat voor werk je verricht. Hoeveel mensen staan voor de deur van de koning, maar niemand treedt naar binnen behalve degene om wie hij geeft? Niet elk hart is geschikt om dichterbij te komen. Niet elk hart kan gevuld worden met liefde. Niet elke wind is als de ochtendwind.”

Maar als hij geen interesse heeft in Daʿwah, niet van de uitnodigers houdt, geen goede daden verricht, alleen bezig is met het wereldse en haar aanwinsten, met roddels en teveel vragen stellen, terwijl hij niet veel doet of hij volgt alleen zijn lusten en verlangens, laat hem dan weten dat hij ver verwijderd is van Allah en hij onthouden is van dat wat hem dichter bij het Paradijs brengt. Allah zegt in zijn Boek (interpetatie van de betekenis):

“Wie het haastige (d.w.z. de genietingen van deze wereld) wil, voor hem bespoedigen Wij daarin (d.w.z. in deze wereld) wat Wij willen, voor wie Wij willen. Vervolgens maken wij voor hem de Hel (tot een verblijfplaats), die hij vernederd en verjaagd zal binnentreden. En wie het Hiernamaals wil en ernaar streeft met de daarvoor benodigde daden, en (die) een gelovige is, zij zijn degenen van wie het streven wordt beloond.”

(Soerat al-Israa’: 18-19)

Mijn broeder en zuster, als je in allerlei daden een hoge positie wilt bekleden, een vrome dienaar wilt zijn, je ouders wilt eren en het Paradijs wilt betreden, dan dien je het volgende te doen:

1.     Ververs het geloof in je hart. Middels het geloof zal het streven van de moslim in het wereldse en het Hiernamaals behaald worden. Geloof is de sleutel naar goedheid en sluit de deuren naar verdorvenheid. De middelen om het geloof te vernieuwen en te versterken zijn er veel en verschillend, waaronder het verrichten van goede daden.

2.     Wend je oprecht tot je Heer, zoals het in een overlevering staat: “Als Mijn dienaar zich tot Mij wendt met zijn innerlijk en uiterlijk, dan zal Ik de harten van mijn dienaren met liefde en genade tot hem terugsturen.”

Allah heeft de aanbidding als ultieme en meest verheven doel voor de mens gemaakt. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

En Ik (Allah) heb de djinns en mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

3.     Streef altijd naar het hoogste. Stel als levensdoel de Tevredenheid van Allah te verkrijgen en streef naar de overwinning van het Paradijs en om het allerhoogste, al-Firdaws, te bereiken. Zet je zo goed mogelijk in om deze verheven doelen te bereiken.

4.     Volg het voorbeeld op van de mensen van vroeger, zoals de metgezellen, volgers van de metgezellen en de vrome voorgangers in de aanbidding en het goede gedrag.

5.     Haal het uiterste uit iedere minuut, elk moment en elke hartslag, en gebruik het op een manier die ervoor zorgt dat je geloof toeneemt.

6.     Probeer met rechtschapen mensen om te gaan. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen. Eenieder van jullie dient dus uitkijken wie hij als vriend neemt.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie)

Het hebben van goede vrienden is één van de beste middelen die helpen bij het gehoorzamen van Allah en je afstand te laten houden van zonden en dwaling.

7.     Verricht veel goede daden, want dit zal je geluk brengen in dit wereldse leven en het Hiernamaals.

8.     Verricht het nachtgebed en verricht smeekbeden voor de zonsopgang. De voeten van de Profeet (vrede zij met hem) raakten opgezwollen vanwege het verlangen om een dankbare dienaar te zijn, ondanks dat Allah zijn voorgaande en toekomstige zonden al had vergeven.

9.     Volhard in het dagelijks lezen van een gedeelte van de Koran en andere gedenkingen die helpen om de betekenissen van de Koran te overpeinzen.

10.  Streef ernaar om het woord te verspreiden en Daʿwah te verrichten voor de Zaak van Allah en zoveel mogelijk ten dienste te zijn van de Islam.

Als jij de status van een vrome dienaar wilt bereiken, waar jij zo naarstig naar verlangt, heb dan de instelling zoals in het volgende vers staat omschreven en wat Allah aan de Profeet heeft bevolen te zeggen (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden.”

(Soerat al-Anʿaam: 162)

Een vrome dienaar van Allah worden, kan alleen op deze manier. Namelijk door Allah in volledige zin te aanbidden. Dat houdt in dat ons leven en onze dood, en al onze handelingen, voor Hem Alleen zijn. We zeggen en doen dus alleen datgene waar Allah tevreden over is, en we richten onze intentie in deze daden en handelingen alleen tot Hem.

Aanbidding is niet alleen het op- en neerhalen van onze hoofden op bepaalde tijden, of om de zoveel tijd een paar centen geven, enkele dagen in het jaar te vasten, of onze lippen te bewegen met enkele woorden en gedenkingen. De daden die daarentegen juist leiden naar deze status – het zijn van een vrome dienaar – zijn ontelbaar en kunnen vele vormen aannemen in alle aspecten van ons leven en de plaats waar wij leven. Dit vanwege de Genade van Allah tegenover ons en tegenover alle mensen.

Zorg ervoor dat op elke plek waar jij je bevindt en elk moment dat jij meemaakt, Allah daarover tevreden is. En doe dat waarvan jij denkt dat Hij dat van jou wil zien. Dan zul je een vrome dienaar zijn.

Tot slot vragen wij Allah om de goede daden van ons en van jou te accepteren, en om ons te verzamelen met de Profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtvaardigen. En dat zijn de beste van de metgezellen.

Team al-Yaqeen