10 manieren om de Shaytaan te bestrijden

43596

De Shaytaan (satan) probeert de moslim constant zo ver mogelijk van het rechte Pad te houden. Hij probeert ons in te fluisteren en af te leiden middels wereldse verleidingen. Hij verklaarde onheil en vijandigheid jegens de kinderen van Adam en maakte de zonden aantrekkelijk voor ons om ons te verleiden tot het begaan van het slechte en het verdorvene. Het is daarom belangrijk dat eenieder van ons op de hoogte is van de manieren om de Shaytaan weg te jagen en hem te bestrijden.

1e manier: Het zich wenden tot Allah, de Verhevene. Het hebben van zuivere toewijding jegens Hem en het zoeken van Zijn Welbehagen.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

Hij (de satan) zei: “Bij Uw Glorie! Ik zal hen zeker allen laten afdwalen. Behalve Uw dienaren onder hen met pure toewijding.”

(Soerat Saad: 82 – 83)

Eenieder die zich afwendt van Allah en de satan volgt, vernietigt alleen zichzelf en is een verliezer in deze wereld alsmede in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En wie de satan buiten Allah om als helper neemt, heeft zeker een duidelijk verlies geleden.”

(Soerat an-Nisaa’: 119)

2e manier: Het reciteren van de Koran gedurende de dag en de nacht.

De hoofdstukken en verzen uit de Koran die de Shaytaan wegjagen zijn: Soerat al-Baqarah, Aayat ul-Koersie, de laatste twee verzen van Soerat al-Baqarah, Soerat al-Ikhlaas en al-Moecawidhatayn (soerat al-Falaq en Soerat an-Naas).

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedereen die dit (Aayat ul-Koersie)reciteert als hij in de ochtend opstaat, wordt beschermd tegen de djinn tot de avond. En iedereen die dit in de avond reciteert, wordt beschermd tegen de djinn tot de dageraad.”

(al-Haakim en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

3e manier: Het vrezen van Allah en het waken over Zijn Geboden en Verboden.

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen cAbdoellaah ibn cAbbaas: “O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over (de Voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de Voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.”

(at-Tirmidhie)

4e manier: Het tonen van berouw voor de zonden.

De zonden zorgen er namelijk voor dat de mens overmeesterd wordt door zijn vijanden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoera: 30)

5e manier: Het opzeggen van de gedenkingen bij verschillende situaties.

Voorbeelden van deze situaties zijn: bij het eten, bij het verlaten van het huis, bij het aankleden, bij het binnen en buiten treden van het toilet.

Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer een persoon zijn huis verlaat en vervolgens zegt: “Bismillaah tawakaltoe calAllaah wa laa Hawla wa laa Qoewwata illaa billaah” (In de Naam van Allah, ik vertrouw op Allah, en er is geen macht of kracht buiten die van Allah)dan zal er tegen hem gezegd worden: “Jij bent geleid, jij bent behoed en jij bent beschermd.” De duivels zullen vervolgens terugstappen en tegen elkaar zeggen: “Hoe kun je naar deze persoon gaan terwijl hij geleid, behoed en beschermd is?”

(at-Tirmidhie en Aboe Daawoed)

6e manier: Het zich overgeven aan de Voorbeschikking van Allah.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan een zwakke gelovige, en in iedereen zit iets goeds. Streef daarom naar dat wat profijtvol is voor jou en zoek de Hulp van Allah. En als jou iets overkomt, zeg dan niet: “Als ik dat had gedaan, was dit niet gebeurd”, maar zeg: “Allah heeft bepaald en wat Hij wilde deed Hij”, want het woordje “als” opent de deuren voor de Shaytaan.”

(Moeslim)

7e manier: Het zoeken van toevlucht bij Allah van de Shaytaan en zijn kwaad.

Het zoeken van toevlucht dient voornamelijk gedaan te worden tijdens het reciteren van de Koran, bij het binnentreden van de moskee, bij het binnentreden van het toilet, bij boosheid, na de Takbierat ul-Ihraam en voor het reciteren van al-Faatihah. Maar ook bij het horen van het blaffen van een hond en het balken van een ezel, bij het schrikken van een nachtmerrie, bij jaloezie en bij boze oog, vóór het hebben van geslachtsgemeenschap, voor het slapengaan, in de ochtend en avond, en bij influisteringen.

Aboe Hoerayrah verhaalde ook dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Shaytaan komt naar één van jullie en zegt: “Wie heeft dit en dat geschapen? Wie heeft dit en dat geschapen?”, totdat hij zegt: “En wie heeft jouw Heer geschapen?” Als dat één van jullie overkomt, laat hem toevlucht zoeken bij Allah en een einde maken aan deze gedachtes.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Allah, de Verhevene, heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer een influistering van de Shaytaan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Acraaf: 200)

8e manier: Het uitgeven op de weg van Allah.

Dit heeft een verbazingwekkend effect in het weerhouden van onheil, het boze oog en het kwaad van de afgunstige.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Datgene wat een gelovige van zijn daden en verdiensten volgt na zijn dood zijn: kennis die hij heeft onderwezen en verspreid, een kind dat hij heeft achtergelaten, een Moeshaf (Koranboek)die hij heeft nagelaten, een moskee die hij heeft gebouwd, een weeshuis dat hij heeft opgericht, een rivier die hij heeft laten stromen of een liefdadigheid die hij uit heeft gegeven ten tijde van zijn welzijn en leven.”

(Ibn Maadjah en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Allah, de Verhevene, heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Degenen die in de nacht en overdag van hun bezittingen uitgeven, in het geheim en openlijk, hun Beloning is bij hun Heer. En zij zullen vrees noch treurnis kennen.”

(Soerat al-Baqarah: 274)

9e manier: Het uiten van goede woorden.

Dit is een zeer sterke manier om de deuren te sluiten voor de Shaytaan om tussen de moslims te komen.

cAdiy ibnoe Haatim heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is niemand onder jullie of zijn Heer zal hem spreken zonder tussenkomst van een tolk. Dan zal hij aan zijn rechterkant kijken en niets zien, behalve wat hij voort heeft gebracht (aan daden). En hij zal aan zijn linkerkant kijken en niets zien, behalve wat hij voort heeft gebracht. Hij zal voor zich kijken en niets zien behalve het Vuur voor zijn gezicht. Dus vrees het Vuur, al is het maar met een halve dadel. Wie dat niet kan opbrengen, laat hem dan een goed woord uiten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

10e manier: Het zich vasthouden aan de Weg van Allah.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “…En houd jullie vast aan Allah, Hij is jullie Meester: de beste Meester en de beste Helper!”

(Soerat al-Hadj: 78)

Moge Allah ons behoeden voor de listen van de Shaytaan en ons doen behoren tot de godsvruchtigen.

Zustercommissie al-Yaqeen