7 wegen naar geluk

21287
Voorwoord al-Yaqeen
Inleiding
DE EERSTE WEG: Denkt na en wees dankbaar
DE TWEEDE WEG: Laat het verleden voor wat het is
DE DERDE WEG: Vandaag is uw dag
DE VIERDE WEG: Laat de toekomst zolang deze nog niet is aangebroken
DE VIJFDE WEG: Hoe om te gaan met kwaadwillige kritiek
DE ZESDE WEG: Verwacht geen dankwoord van wie dan ook
DE ZEVENDE WEG: Anderen weldaden bewijzen is een opluchting voor u

Voorwoord al-Yaqeen

Dit zijn Zeven Wegen Naar Geluk uit het boek “Dertig redenen voor geluk” van sjeikh cAïd al-Karni. Gezien wij in een tijd leven, waarin veel mensen in de war zijn en voortdurend naar de innerlijke rust blijven zoeken, hopen wij met dit stuk deze mensen te helpen hun weg naar geluk te vinden.

Inleiding

Lof zij Allah en zegening en vrede zij met de Boodschapper van Allah, zijn Familie en Zijn Metgezellen.

Dit is een beknopte verhandeling, die de pen binnen twee dagen heeft uiteengezet en voltooid in de nabijheid van het Heilige Huis van Allah, de plek waar de Boodschap is nedergezonden. Ik heb tientallen boeken doorgenomen, die hoofdstukken omvatten, waarin ‘het zoeken naar geluk’ wordt behandeld. Ik wil u de namen, paginanummers, naslagwerk en de citaten graag besparen. Ik heb mijn best gedaan om eraan te schaven en een samenvatting van te maken.

Hopelijk zal Allah mij en u hiermee begunstigen in het ondermaanse en in het Hiernamaals.

Deze verhandeling nodigt u zeker uit tot een goed, veilig en rustig leventje. U kunt, als u dat wenst, het meerdere malen lezen, de zinnen ervan herhalen, de woorden onderstrepen en dan van uzelf eisen om de aanbevelingen ervan uit te voeren en de instructies ervan op te volgen.

Het zou wenselijk zijn om het thuis aan het gezin, in de moskee aan het publiek en tijdens het preken aan de mensen voor te lezen. Het is zeker te vergelijken met een basilicumtakje dat licht van gewicht is doch lekker van geur en dat u in het bureaulaatje of op uw nachtkastje kunt plaatsen.

Vraagt uzelf af bij het lezen ervan of er iets in uw geest verandert en of het invloed op uw ziel heeft.

Hopelijk zal dat wel het geval zijn en dat is natuurlijk wat ik wens. Moge Allah mijn streven verwezenlijken, immers, ik ben in mijn succes afhankelijk van Allah.

Top

DE EERSTE WEG: Denkt na en wees dankbaar

Hiermee wil ik zeggen dat u moet nadenken over de gunsten die Allah aan u heeft geschonken. Als u goed kijkt ziet u dat u door deze van top tot teen wordt overspoeld [En als u de Gunst van Allah opsomt zult u die nimmer (kunnen) aftellen]. U beschikt over een gezond lichaam, u bevindt zich in een veilig land, u heeft voedsel en kleding binnen handbereik en u wordt voorzien van lucht en water: u bezit de wereld terwijl u zich dat niet beseft:

[En Hij heeft jullie van Zijn Gunsten compleet voorzien, zichtbaar en onzichtbaar] U heeft twee ogen, een tong en twee lippen, twee handen en twee benen:

[Welke Gunsten van jullie Heer ontkennen jullie dan]. Vindt u het een makkelijke zaak dat u op uw voeten kunt lopen terwijl andermans voeten geamputeerd zijn en dat u op uw benen kunt staan terwijl andermans benen afgesneden zijn. Vindt u het een eenvoudige zaak dat u als een roos kunt slapen, terwijl anderen geen oog dicht kunnen doen van de pijn, dat u uw maag vol propt met lekkernijen en dat u koel water naar binnen slurpt, terwijl andermans eet- en drinklust verpest is door allerlei ziektes en aandoeningen. Denkt goed na over uw gehoor en wees blij dat Allah u voor doofheid heeft behoed, bezint u zich over uw gezichts(vermogen) en wees blij dat Allah u voor blindheid heeft bewaard, kijkt goed naar uw gezonde huid en wees blij dat Allah u tegen lepra en melaatsheid heeft beschermd en wordt uw verstand gewaar en wees blij dat Allah u hiermee begunstigd heeft en dat u niet door krankzinnigheid bent getroffen.

Wilt u uw gezichts(vermogen) voor Oehoed (een berg) van goud inruilen. Wilt u uw gehoor voor Thahlan (een berg) van zilver verkopen. Wilt u de kastelen van Zahra’ kopen tegen inlevering van je eigen tong, waarna u stom wordt. Wilt uuw handen afstaan in ruil voor kettingen van parels en robijnen, waarna u voor de rest van uw leven verminkt blijft. U wordt zeker omgeven door de gunsten van Allah, maar u bent er niet van bewust. U leeft ellendig, somber, verdrietig, depressief, terwijl u warme brood en koel water tot uw beschikking heeft, rustig kunt slapen en blaakt van gezondheid: u denkt aan wat u mist en vergeet al datgene waarover u beschikt… U maakt zich druk om het materiële verlies, terwijl u de sleutel tot geluk heeft en gigantisch veel heeft aan goeds, gaven, gunsten en dergelijke zaken. Denkt dus na en wees dankbaar: [En op de aarde zijn Tekenen voor degenen die overtuigd zijn. En ook in jullie zelf; zien jullie dan niet?] Denkt na over uzelf, uw familie, uw gezin, uw werk, uw gezondheid, uw vrienden en de wereld om je heen: [Zij kennen de gunst van Allah, waarna zij deze ontkennen].

Top

DE TWEEDE WEG: Laat het verleden voor wat het is

Het denken aan het verleden, deze keer op keer ophalen, zich ermee bezighouden en treuren om de tragedies die zich daarin hebben afgespeeld is een soort gekte, krankzinnigheid, vernietiging van eigen wil en verkwisting van het huidige leven. Het dossier van het verleden wordt door verstandige mensen opgeborgen en niet overgedragen, wordt voorgoed opgesloten in de cel der vergetelheid en wordt stevig vastgebonden in de gevangenis der onachtzaamheid, zodat het deze nooit kan verlaten. Het wordt zodanig opgesloten dat het geen licht meer kan zien, omdat het voorbij is en aan zijn einde is gekomen. Het verdriet kan het verleden niet terughalen, noch kan de kommer het verbeteren, noch kan het leed het rechtzetten en noch kan de treurnis het doen herleven, omdat het nou eenmaal tot het niets behoort. Blijft niet in de nachtmerrie van het verleden voortleven en onder de paraplu van het gemis. Verlost uzelf van de geest van het verleden. Wilt u de rivier naar zijn oorsprong, de zon naar het Oosten, het kind naar de baarmoeder, de melk naar de uier en de traan naar het oog terugbrengen? Omdat u zich bezighoudt met het verleden, erom treurt, eronder blijft lijden en zich ervoor in het stof buigt, drijft u zichzelf in een tragische, angstaanjagende en zorgwekkende toestand.

Het teruggrijpen naar het verleden is een verkwisting voor het heden, een verspilling van eigen inspanningen en een verdelging voor het huidige uur. Allah heeft de vroegere gemeenschappen en hun daden in de Koran aangehaald, waarna Hij zei (interpretatie): [Dat is een gemeenschap die zeker is heengegaan]. Daarmee is het afgelopen. Het heeft geen zin om de tijd aan een lijkschouwing te onderwerpen en het rad van de geschiedenis terug te draaien.

Wie teruggaat naar het verleden is te vergelijken met iemand die het fijne meel probeert te malen en het zaagsel probeert te zagen. Vroeger zei men tegen degene die huilt om het verleden: “Haal de doden niet uit hun graven”. Fabeltjesvertellers zeiden dat de ezel ooit werd gevraagd waarom hij niet herkauwt, waarna hij antwoordde: “ Ik haat het om te liegen”.

Ons grootst probleem is dat wij het hier en nu niet aankunnen en ons maar bezighouden met het verleden. Wij verwaarlozen onze mooie kastelen en wenen om de oude puinhopen. Ook al zouden de mensheid en djin samenkomen om het verleden terug te halen, zullen ze er niet in slagen, omdat dit nu eenmaal tot het onmogelijke behoort.

Mensen moeten niet achteromkijken of achteromzien. Immers, de wind, het water en de karavaan bewegen allen voorwaarts. Waarom zou u dan van de soennah van het leven afwijken?

Top

DE DERDE WEG: Vandaag is uw dag

Als je ’s ochtends opstaat wacht niet op de avond. U zult slechts vandaag nog leven. Niet gisteren die reeds verstreken is met al zijn heil en onheil, noch morgen die nog niet is aangebroken. De dag die u heeft ingehaald en u op dit moment met zijn zon overschaduwt is uw enige dag. Uw leven bestaat slechts uit één dag. Vestigt al uw aandacht op deze dag, alsof u op deze dag bent geboren en erin zult sterven. Dan zal uw leven niet aan het wankelen worden gebracht door de obsessie van het verleden, uw kommer en bezorgdheid daarover of door uw verwachtingen van de toekomst, zijn angstaanjagende schim en zijn schrikwekkende opmars. Besteedt al uw concentratie, belangstelling, creativiteit, inspanning en scherpte aan deze dag alleen. U dient aan deze dag een gebed met ootmoed te leveren, een recitatie met bezinning, een inkijk met overpeinzing en een gedenking met besef. Tevens dient u op deze dag gematigd te zijn in al uw zaken, zich met een goed gedrag te tooien, genoegen met wat u is toebedeeld te nemen, uw uiterlijk en uw lichaam te verzorgen en in dienst van anderen te staan.

Deze dag waarin u leeft dient u op te delen in uren en u dient van zijn minuten jaren en van zijn seconden maanden te maken, waarna u het goede erin verbouwt, welwillendheid vertoont, vergiffenis voor uw zonden vraagt, de Heer gedenkt en zich voorbereidt op het “Vertrek” (naar het hiernamaals). U dient uw dag vol vreugde, zaligheid, veiligheid en rust door te brengen. Tevens dient u tevreden te zijn over uw echtgenote/echtgenoot, uw kinderen, uw baan/taak, uw huis, uw status en wat u aan kennis en proviand is toebedeeld. [En neem wat Ik je gegeven heb en behoor tot de dankbaren] U zult dan deze dag zonder verdriet, bezorgdheid, ongenoegen, haat en afgunst doorbrengen.

U dient op het bordje van uw hart en op uw bureau een opschrift te plaatsen dat als volgt luidt: “Vandaag is uw dag”.

Als u vandaag lekker warm brood eet, waarom zou u zich dan zorgen maken om het droge, stugge brood van gisteren of het brood van morgen, waar u nog op moet wachten en dat nog niet tot uw beschikking is?Als u vandaag helder zoet water drinkt, waarom zou u zich dan zorgen maken om het troebele, zoute water van gisteren of het water van morgen dat bedorven en heet is. Als u een overweldigende, harde, stalen wil heeft om eerlijk te zijn tegen uzelf dan had u zichzelf moeten onderwerpen aan de volgende stelling: “Ik zal slechts deze dag leven”. Dan zult van ieder moment van deze dag profiteren om je eigen bestaan gestalte te geven, uw talenten verder te ontwikkelen en uw daden te zuiveren. U zegt dan: “Voor deze dag alleen zal ik mijn woorden verfraaien, ik zal dan geen afstotende of vulgaire taal uitspreken, noch zal ik iemand uitschelden of over iemand roddelen. Voor vandaag alleen zal ik mijn huis en mijn bibliotheek ordenen: geen verwarring en geen chaos, maar regelmaat en netheid. Voor vandaag alleen zal ik leven, ik zal dan mijn lichaam verzorgen, mijn uiterlijk verbeteren en mijn kleren schikken. Ook zal ik evenwichtig zijn in mijn lopen, praten en al mijn bewegingen. Voor vandaag alleen zal ik leven, dan zal ik mijn best doen in het dienen van mijn Heer, mijn gebed op de beste wijze verrichten, mezelf bevoorraden met de vrijwillige aanbiddingen, mijn moeshaf[1]) keer op keer lezen, mijn boeken inkijken, aantekeningen maken en deze uit het hoofd leren en een leerzaam boek lezen.

Voor vandaag alleen zal ik leven, dan zal ik de deugd in mijn hart planten en de boom der kwaad eruit rukken samen met al zijn stekende takken, waaronder hoogmoed, zelfingenomenheid, riyaa’[2]), afgunst, haat, wrok en argwaan.

Voor vandaag alleen zal ik leven, ik zal dan in dienst staan van anderen, welwillend zijn jegens anderen, iemand die radeloos is wegwijs maken, iemand die onrecht is aangedaan bijstaan, voorspaak doen voor een zwakkeling, bezoek brengen aan een zieke, het leed van een verdrietige persoon verlichten, een begrafenisstoet volgen, een hongerige voeden, een getroffene troosten, een geleerde eren, een kleine begenadigen en een oudere eerbiedigen.

Voor vandaag alleen zal ik leven. Ik spreek het verleden aan, dat heen is gegaan en zeg: “Ga onder net zoals jouw zon is ondergegaan. Ik zal niet om jou schreien, noch zal je mij ooit zien aan jou denken. Immers, je hebt ons verlaten en in de steek gelaten en je bent voor goed vertrokken en zal nimmer naar ons terugkeren”.

Tevens spreek ik de toekomst aan en zeg: “Jij behoort tot het verborgene, ik zal daarom geen zaken doen met de droomwereld, noch zal ik mezelf ‘verkopen’ aan de illusies of zal ik de geboorte verhaasten van wat ik ontbeer. Immers, morgen is nog niet geschapen noch is er iets over hem verhaald.

Beste mens, ‘Vandaag is uw dag’ is het fraaiste woord dat u in het ‘woordenboek der geluk’ kunt tegenkomen als u het leven in zijn beste verschijning en de mooiste gewaden wilt meemaken.

[1] ) Moeshaf: Een boek waarin Korantekst is geschreven, doorgaans Koran genoemd.

[2] Riyaa’: een aanbidding verrichten met een valse intentie, zodat de dienaar met zijn aanbidding niet (alleen) het welgevallen en het aangezicht van Allah nastreeft, maar (ook) de aandacht van anderen.

Top

DE VIERDE WEG: Laat de toekomst zolang deze nog niet is aangebroken

[De belofte van Allah nadert, wenst het verhaasten daarvan niet] Loopt niet vooruit op de gebeurtenissen, wilt u de zwangerschap voortijds onderbreken en de vrucht oogsten voordat hij rijp is? Morgen is vermist, hij heeft werkelijk nog geen bestaan, noch heeft hij een smaak of een kleur. Waarom zouden wij ons ermee bezighouden, een angstig voorgevoel hebben voor zijn onheil, ons iets aantrekken van zijn gebeuren of zijn rampen afwachten. Wie weet dat wij op weg naar de toekomst worden verhinderd of dat wij hem juist vol vreugde en verheugenis zullen meemaken. Hij behoort per slot van rekening tot het verborgene en heeft de aarde nog niet bereikt. Wij moeten een brug niet proberen over te steken voordat wij daar zijn aangekomen. En wie weet stoppen wij, voordat wij bij de brug zijn aangekomen. Misschien stort de brug in voordat wij daar zijn aangekomen en misschien komen wij aan en steken wij de brug veilig over.

Het is verwerpelijk, Islamitisch gezien, om je brein de vrije teugel te laten om over de toekomst na te denken, het boek van het ongeziene open te slaan en zich daarna aan de te verwachten ergernissen te irriteren. Immers, dit is een valse hoop die door het gezonde verstand wordt verworpen en die te vergelijken is met ‘worstelen met de schaduw’. Velen die zich in deze wereld bevinden verwachten in hun toekomst geconfronteerd te worden met honger, gebrek aan kleding, ziekte, armoede en tegenspoed. Dit behoort allemaal tot de leerprogramma’s van de scholen van de shaitaan. [De shaitaan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie verdorvenheid. En Allah belooft jullie vergiffenis van Zijn kant en gunst ]. Velen schreien erom dat zij morgen honger zullen lijden, dat ze na een jaar ziek zullen worden en dat de wereld na honderd jaar aan zijn einde zal komen. Degene wiens leven in handen van een ‘ANDERE’ ligt mag geen weddenschap aangaan om ‘het niets’ en degene die niet weet wanneer hij komt te overlijden mag zich niet bezighouden met iets dat wordt vermist en in werkelijkheid niet bestaat.

Laat morgen met rust totdat deze is aangebroken/zolang deze nog niet is aangebroken. Vraagt niet naar zijn actualiteiten en wacht zijn opmars niet af, want u bent bezig met vandaag!

Wie schetst mijn verbazing over deze mensen! Zij vragen de kommer te leen alsof het geld is, opdat zij hem terugbetalen op een latere dag waarvan de zon nog niet is opgegaan en die het licht nog niet heeft waargenomen. Dus pas op voor de valse hoop!

Top

DE VIJFDE WEG: Hoe om te gaan met kwaadwillige kritiek

De suffige zwakzinnigen hebben zelfs de Schepper en de Voorziener, verheven zij Hij, uitgescholden en hebben God, de Enige Die het recht heeft aanbeden te worden gelasterd. Wat zouden ik en u, wij de feilbare onrechtvaardige dienaren, dan verwachten. U zult in uw leven zeker een hevige strijd tegemoet gaan, waarin u niet zult ontkomen aan bittere, kwaadwillige kritiek, opzettelijke, goed doordachte ondermijning en doelbewuste belediging, zolang u productief, constructief, invloedrijk, opvallend en hooggewaardeerd bent. Deze zwakzinnigen zullen u nooit met rust laten, totdat u een gang in de aarde of een ladder naar de hemel vindt om hen zodoende te ontvluchten! Maar zolang u zich tussen hen bevindt verwacht dan van hen niets anders dan wat u deert, uw oog doet huilen, uw pupil doet bloeden en uw slaap verstoort.

“Mensen misgunnen de knaap zijn hoog streven Tegenstander of vijand, allen door nijd gedreven”

Wie op de grond zit kan zeker niet omvallen. En mensen schoppen niet tegen een dode hond, maar ze zijn boos op u omdat u hen hebt overtroffen in deugdelijkheid, geleerdheid, beleefdheid en ‘rijkdom’. U bent in hun ogen een zondaar die uitgesloten van berouw is zolang u niet uw talenten en de gunsten waarmee u door Allah bent beschonken achterwege laat, zich niet onttrekt aan alle prijzenswaardige eigenschappen en zich niet ontdoet van alles wat voor edelheid en nobelheid staat. Als het aan hun ligt blijft u indolent en onnozel, als een waardeloze (grote) nul die uitgeput is. Dit is wat ze precies willen!

Biedt dan het hoofd aan hun kwaakspraak, hun kritiek, hun geruis en hun minachtende houding.

“Oehoed, houd stand!” en wees als een zwijgzame geduchte rots, waartegen hagelstenen zich breken, om zich op deze wijze te doen gelden en te bewijzen dat hij in staat is voort te bestaan. Als u gehoor geeft aan hun kwaakspraak en zichzelf daardoor laat beïnvloeden, dan heeft u weliswaar hun grote wens om uw leven zuur te maken reeds vervuld. U kunt zich beter vergevensgezind opstellen, zich niets van hen aantrekken en zich niet ongerust maken over wat zij beramen. Hun banale kritiek geeft een respectabele beschrijving van u weer. De mate van gekunstelde, kwaadwillige kritiek is afhankelijk van uw waarde.

U zult niet in staat zijn de monden van deze mensen te snoeren, noch hun tongen ‘gevangen’ te nemen, maar u bent wel in staat om hun kritiek en schending onder de grond te stoppen door hen de rug toe te keren, hen geen aandacht te geven en hun woorden aan u voorbij te laten gaan: [Zegt: sterft in jullie woede ].

“Ik zal het niet betreuren Dat zij om mijn goedheid treuren Noch zal ik hen gaan smeken Dat zij geen kwaad over mij spreken”

U bent zelfs in staat om mosterdextract in hun monden te gieten door uw deugden te vermeerderen, zich meer goede eigenschappen eigen te maken en uw gebreken recht te trekken.

“Als de deugden die ik vertoon Door u als gebreken worden gadegeslagen Het spijt me zeer, maar vertel me dan Hoe ik excuus moet vragen”

Als u de acceptatie nastreeft van iedereen, bij hen allen geliefd wil zijn en door de hele wereld als vrij van gebreken beschouwd wil worden, dan vraagt u het onmogelijke en koestert een valse hoop.

“Een valse aantijging uit afgunst Kan ik aanhoren en dulden zonder blaam Een beschuldiging, doch vrijspraak en gunst Wie zegt dat ik me daarvoor schaam”

Top

DE ZESDE WEG: Verwacht geen dankwoord van wie dan ook

Wie het goede verricht zal zonder meer beloond worden,

Waarlijk, de deugd tussen God en mens gaat niet verloren

Allah heeft de dienaren geschapen opdat zij Hem gedenken en de schepping van proviand voorzien opdat zij Hem danken. Velen hebben anderen buiten Hem aanbeden en de meerderheid heeft anderen dan Hem bedankt, omdat ondankbaarheid, ontkenning, ruwheid en loochening van de gunsten karaktertrekken zijn die het innerlijk van de mens overheersen. Wees dan niet teleurgesteld als zij ondankbaar tegenover u zijn, uw weldaad ‘op de brandstapel gooien’ en uw gunsten vergeten. En misschien stellen zij zich zelfs vijandig op jegens u en vuren zij hun afgunst op u af, omdat u enkel en alleen goed voor hen bent geweest: [En zij verweten (de gelovigen) slechts (het feit) dat Allah en Zijn Boodschapper hen met Hun gunsten verrijkten].

Kijk het register van de dagelijkse wereldgebeurtenissen in. U zult daarin hoofdstukken treffen die vertellen over een vader die zijn zoon heeft opgevoed en onderwezen, hem discipline heeft bijgebracht en voorzien heeft van voedsel, drank en kleding. Hij bleef wakker opdat de zoon kon slapen, liep met een lege maag opdat de zoon zijn honger kon stillen/eten en matte zich af opdat de zoon kon rusten. Op het moment dat de zoon snorhaartjes en sterke spieren begon te krijgen, keerde hij zich tegen zijn vader als een bijtgrage hond die hem minacht, kleineert, verafschuwt, niet eerbiedigt (ongehoorzaam), tegen hem schreeuwt, verschrikkelijk foltert.

Laat hen wiens goedertierenheid niet op prijs wordt gesteld door degenen van wie de fitrah[1] ondersteboven is gekeerd en degenen die er slechts op uit zijn de goede wil van anderen te breken. Laat ze zich geruststellen met de vervangende beloning die hen te wachten staat bij Wiens Schatkisten niet opraken. Deze warme leerrede moet echter geen aanleiding zijn om goedertierenheid achterwege te laten en anderen geen diensten te bewijzen. Hij bereidt je slechts voor op de te verwachten ondankbaarheid en de ontkenning van deze goedertierenheid en weldaad. Wees niet getreurd om datgene wat ze aan het doen zijn.

Verricht het goede omwille van het Aangezicht van Allah, want u bent in ieder geval de winnaar. Bovendien zal de ontkenning noch de loochening van deze personen u enige schade berokkenen. Prijst Allah voor het feit dat u de weldoener bent en zij de boosdoeners. De ‘hoge’ (verschaffende) hand is beter dan de ‘lage’ (ontvangende) hand: [Wij voeden jullie slechts omwille van het Aangezicht van Allah, wij verlangen van jullie beloning noch dankbaarheid].

Velen verwonderen zich over de ondankbaarheid bij het schorem, alsof zij de Edele Openbaring dit soort mensen hun tirannie en onwilligheid nooit hebben horen verwijten: [ Hij ging voorbij alsof hij niet (eerder) tot Ons bad om (hem te verlossen van) een kwaad die hem trof ]. Schrikt u zich niet als u een lafaard een pen schenkt, waarna hij daarmee een spotdicht over u schrijft; of als u een hardvochtige met een stok begiftigt om erop te steunen en zijn kudde ermee te drijven, waarna hij uw hoofd daarmee bezeert. Dit is de principe op basis waarvan deze menselijkheid, die in gewaden des ondankbaarheid is gewikkeld, tegenover haar Schepper handelt; wat zou ik en u dan van haar verwachten?

“Ik ging hem dagelijksleren boogschieten

Toen hij sterk werd wilde hij mij doodschieten”

[1] Fitrah: aangeboren (natuurlijke) aanleg waarmee ieder kind ter wereld wordt gebracht.

Top

DE ZEVENDE WEG: Anderen weldaden bewijzen is een opluchting voor u

Goedertierenheid is de naam, het goede is het opschrift en goedheid is de smaak. De eerste die baat hebben bij het gelukkig maken van mensen zijn degenen die hen vereren met dit geluk. Zij zullen de vruchten ervan spoedig plukken: zij zullen immers de invloed daarvan waarnemen in hun innerlijk, hun moraal en hun geweten, ovendien zullen zij opluchting, plezier, kalmte en rust ondervinden.

Als u door een vlaag van kommer wordt overweldigd of door droefenis wordt getroffen, bewijs dan anderen een dienst en wees welwillend jegens hen, dan zult u rust en vreugde ervaren. Begiftigt een nooddruftige, komt op voor iemand die onrecht is aangedaan, redt een bedroefde, voedt een hongerige, bezoekt een zieke, helpt een etroffene, dan zult u door geluk van alle kanten worden omgeven.

Top