Aansporing tot rechtvaardigheid

12531

Een moslim dient te weten dat Allah rechtvaardigheid heeft voorgeschreven en te kennen geeft te houden van de rechtvaardigen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah draagt op tot rechtvaardigheid en het goede.”

(soerat an-Nahl: 90)

Ook zegt Hij, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.”

(soerat al-Maa’idah: 42)

Rechtvaardigheid neemt dus een belangrijke positie in binnen het geloof en haar beloning is immens. Eenieder van ons dient bij te dragen aan het verwezenlijken van deze rechtvaardigheid. Zo dient de leider rechtvaardig te zijn ten opzichte van zijn onderdanen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah draagt jullie op de toevertrouwde (zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid.”

(Soerat an-Nisaa: 58)

Ook toen de Profeet (vrede zij met hem) sprak over de zeven verschillende groepen die op de Dag des Oordeels in aanmerking komen voor de schaduw van Allah, benoemde hij een rechtvaardige leider.

Een andere persoon die zich dient te sieren met rechtvaardigheid is de rechter. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Er zijn drie soorten rechters; twee eindigen in het Vuur en één in het Paradijs. Een man die de waarheid heeft gekend en ernaar heeft geoordeeld. Hij is in het Paradijs. Een man die de waarheid heeft gekend, maar niet ernaar heeft geoordeeld, hij is in het Vuur. En een man die de waarheid niet heeft gekend, maar desondanks op basis van onwetendheid tussen de mensen heeft geoordeeld, hij is (ook) in het Vuur.”

(Aboe Daawoed)

Rechtvaardigheid beperkt zich echter niet tot gezaghebbende personen, zoals leiders en rechters. Ook de ouder dient zich rechtvaardig op te stellen tegenover zijn kinderen. Hij mag bijvoorbeeld niet één van zijn kinderen voortrekken ten koste van de anderen. Zo overlevert an-Noecmaan ibnoe Bashier dat zijn vader hem bracht bij de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Ik heb deze zoon van mij een dienstjongen geschonken.” Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen hem: “Heb je al jouw kinderen hetzelfde geschonken?” Waarop hij antwoordde: “Nee.” Toen zei de Profeet (vrede zij met hem): “Vreest Allah en wees rechtvaardig voor jullie kinderen.”

(Moeslim)

Laat de ouders hier dan lering uit trekken en geen onderscheid maken tussen hun kinderen.

Tevens is de moslim opgedragen rechtvaardig te zijn in zijn spreken. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jullie spreken, wees dan rechtvaardig, ook al betreft het een verwant.”

(Soerat al-Ancaam: 152)

Als een persoon zich over een kwestie wil uitlaten, dan dient hij de waarheid te spreken, ongeacht of deze hard is en consequenties kan hebben voor zichzelf of een naaste. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, wees standvastigen ten aanzien van rechtvaardigheid, als getuigen omwille van Allah. Zelfs tegenover jullie zelf, of de ouders en de verwanten.”

(Soerat an-Nisaa’: 135)

Rechtvaardigheid wordt van een moslim zelfs verwacht in de omgang met zijn vijanden en de niet-moslims. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En laat de haat voor een volk dat jullie de weg naar de Gewijde Moskee heeft versperd, jullie er niet toe brengen agressie tegenover hen te begaan.”

(Soerat al-Maai’dah: 2)

Allah, de Verhevene waarschuwt de moslims ervoor om zich door hun woede te laten leiden en onrecht te begaan tegenover diegenen die hen de toegang tot de Kacbah hebben geweigerd. Hij eist van hen objectiviteit en rechtvaardigheid te blijven uitdragen. Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En laat de haat voor een volk jullie er niet toe brengen onrechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is het meest nabij godsvrucht.”

(Soerat al-Maa’idah: 8)

Allah, de Verhevene benadrukt in deze verzen het belang van rechtvaardigheid, want het is rechtvaardigheid waarop de schepping gebaseerd is en die geliefd is gemaakt bij iedereen. Middels rechtvaardigheid wordt het leven van structuur voorzien en is men veilig voor bloedvergieting, eeraantasting en diefstal.

Zelfs het stichten van vrede tussen twee ruziënde moslimgroepen dient volgens rechtvaardigheid te verlopen. Allah zegt:

“En als twee partijen van gelovigen met elkaar slaags raken, sticht dan vrede tussen hen. Als dan de ene partij de andere onrecht aandoet, bevecht dan degenen die onrecht plegen, totdat zij terugkeren naar het bevel van Allah. Als zij dan terugkeren, sticht dan vrede tussen hen met rechtvaardigheid en wees onpartijdig.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 9)

Dit alles ter behoud van veiligheid en rechtvaardigheid en het klaren van de lucht tussen de moslims.

Het belang van rechtvaardigheid komt sterk tot uiting wanneer de Almachtige Zijn Woorden omschrijft als zijnde waarachtig en rechtvaardig. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En het Woord van jouw Heer is tot voltooiing gekomen in waarachtigheid en rechtvaardigheid.”

(Soerat al-Ancaam: 115)

Allah, de Verhevene is waarachtig in al Zijn Vertellingen, rechtvaardig in al Zijn Wetgevingen en kiest nooit partij voor de onrechtplegers. Hij is met de Waarheid, waar deze zich ook bevindt. Zo dient de moslim ook te zijn. Zich altijd inzettend voor de waarheid en het bestrijden van onrecht.

Aan de hand van de voorgaande religieuze teksten is duidelijk geworden dat rechtvaardigheid een belangrijke rol speelt in het leven van de moslim. Wie deze geopenbaarde verzen bestudeert, zal tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat de Islam de Waarheid is. Wie zich daarentegen hiervan afwendt, dient te weten dat Allah Zichzelf genoegzaam is en niemand behoeft.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.