Bid jij salaat al-Fadjr op tijd?!

46936
Stel, iemand wordt na een lange tijd te hebben gewacht aangesteld bij een groot bedrijf. Zijn blijdschap zal groot zijn, hij is immers verkozen uit vele kandidaten. Er staat hem veel werk te wachten…
Enkele dagen later stapt deze persoon op zijn werkgever af met de mededeling dat hij voortaan niet meer op tijd naar zijn werk zal komen en dat hij veel van zijn verplichtingen niet tijdig zal nakomen. Hij gaat zelfs verder door te zeggen dat zijn werkgever niet het recht heeft om hem te ontslaan of zijn loon in te houden…
Een ieder zou deze persoon uitlachen en direct voor gek verklaren. Want hoe haalt hij het in zijn hoofd om van zijn werkgever loon te verwachten terwijl hij daartegenover zijn directe verplichtingen niet nakomt?!
Wat bezielt velen van ons die dezelfde daad begaan, maar zelfs in ergere mate? Ze begaan deze daad tegenover Allah de Verhevene. Hoe kan een weldenkend mens voor zichzelf toestaan om van alle genietingen van Allah, bestaande uit eten, drinken, kleding enzovoorts, gebruik te maken en vervolgens tekort te schieten in de meest eenvoudige verplichting, namelijk het gebed? Zelfs indien hij het gebed verricht, komt hij daarin tekort door het te laat te bidden of door een gebrek aan concentratie.
Op één van de islamitische websites is de volgende vraag aan één van de bezoekers gesteld:
Hoe vaak heb jij de afgelopen week salaat al-Fadjr op tijd gebeden? Let op: de plaats waar men deze heeft gebeden (thuis of in de moskee) is hierbij achterwege gelaten.
Er hebben in totaal 8800 mensen hieraan deelgenomen. De resultaten waren zeer teleurstellend:
34% heeft salaat al-Fadjr niet op tijd gebeden
15% heeft 1 tot 2 keer op tijd gebeden
19% heeft tussen 3 en 6 keer op tijd gebeden
1% heeft 6 keer op tijd gebeden
31% heeft elke dag op tijd gebeden
Verheven is Allah!! Het gaat hier niet om een kwestie waar de geleerden van mening over verschillen, noch gaat het hier om een aanbevolen zaak die men achterwege zou kunnen laten. We hebben het hier echter over één van de fundamenten van het geloof. Het gaat hier om het gebed dat door Allah voor de moslim verplicht is gesteld, ongeacht de omstandigheden waarin deze zich bevindt.
Toen Allah de moslims opdroeg om het gebed te verrichten, is dit gepaard gegaan met grote waarschuwingen voor degene die dit niet op tijd verricht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Wee (al-Wayl) dan de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.”
(Soerat al-Maacoen: 4-5)
De exegese geleerden zeggen dat dit vers doelt op degenen die het gebed niet op haar tijd verrichten. Tevens zeggen zij over het woordje ‘al-Wayl’, dat dit een donkere rivier in de Hel is met een diepe bodem. O moslims! Dit alles staat allemaal in de Koran, geloven we daadwerkelijk in het boek van Allah?!
Vandaag de dag hebben de meeste moslims salaat al-Fadjr verwaarloosd. Het is alsof deze term uit hun woordenschat is verdwenen. Zo verrichten zij het pas uren na de daarvoor bestemde tijd, sommigen vlak voor salaat ad-Dohr en weer anderen verrichten het überhaupt niet. Waarom schieten we toch tekort in de verplichtingen jegens Allah de Verhevene?
Zijn wij niet degenen die beweren meer te houden van Allah dan van wie of wat dan ook? Voorwaar, degene die van iemand houdt kijkt ernaar uit om hem of haar te ontmoeten en gedenkt hem de gehele dag door en wanneer de ontmoeting nadert kan deze persoon geen oog dicht doen, totdat hij zijn geliefde kan aanschouwen.
Men dient zich af te vragen of degenen die salaat al-Fadjr uit luiheid niet verrichten daadwerkelijk van Allah houden. Verheerlijken deze mensen Allah daadwerkelijk en kijken zij werkelijk uit naar Zijn ontmoeting? Het antwoord op deze vragen laten wij aan jullie over…
Laten we veronderstellen dat een rijke werkgever één van zijn werknemers het voorstel doet dat deze werknemer dagelijks om half zes ‘s ochtends bij de werkgever langsgaat om hem te wekken, de werknemer krijgt hiervoor 1000 euro per dag. De werkgever stelt als voorwaarde dat deze overeenkomst wordt ontbonden indien de werknemer verzuimt om hem te wekken. De werknemer dient vervolgens al het geld dat hij in het verleden heeft gehad in te leveren.
Beste broeder en zuster in de Islam, indien jij je zou bevinden in de positie van deze werknemer, zou je dit voorstel dan afwijzen? Zouden we dan niet erop waken om op tijd wakker te worden om 1000 euro te verdienen? Zouden we dan niet onze uiterste best doen om contact op te nemen met deze werkgever in het geval wij ons verslapen?
Verheven is Allah boven alles. O beste broeder en zuster die zijn gebeden verwaarloost, heb jij weleens nagedacht over de gunsten van Allah? Zijn gunsten aan jou overtreffen dagelijks duizenden, miljoenen, sterker nog, miljarden euro’s. Herinner jij dan niet de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.”
(Soerat Ibrahiem: 34)
Heeft Allah de Verhevene dan niet het recht, dat wij dagelijks met salaat al-Fadjr wakker worden om hem gedurende 5 à 10 minuten te gedenken en te bedanken voor Zijn ontelbare gunsten?
Het oordeel van het niet op tijd bidden van salaat al-Fadjr:
Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):
“Het gebed is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.”
(Soerat an-Nisaa’: 103)
De Islam is een compleet geloof voor het leven. Het is een verbintenis tussen de dienaar en zijn Heer. De dienaar is verplicht om de geboden van zijn Heer na te komen. Voor deze verplichtingen heeft Allah, de Verhevene, Wetgeving vastgesteld. En het is niet van de logica om deze verplichtingen te kunnen bevestigen en daarna datgene na te komen en te doen wat men wil.
Allah de Verhevene heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“O jullie die geloven, treedt de Islam volledig binnen.”
(Soerat al-Baqarah:208)
De exegese geleerden zeggen het volgende over dit vers: “Accepteer de Islam met al haar oordelen en wetgevingen. Allah de Verhevene is reeds woedend op de kinderen van Israël, omdat zij datgene namen wat zij wilden en de overige verplichtingen achterwege lieten. Hij, de Verhevene, zegt over hen (interpretatie van de betekenis):
“Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet?”
(Soerat al-Baqarah: 85)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft reeds uitgelegd over degenen die het Fadjr en cIshaa’ gebed niet in de moskee verrichten dat zij tekenen van hypocrisie in zich hebben. Wat te denken over degenen die zijn gebeden helemaal niet verricht! Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Er is geen gebed moeizaam voor de hypocrieten dan al-Fadjr en het cIshaa’ gebed. Als zij wisten wat in haar is (goede daden) dan zouden zij het zeker hebben verricht, zelfs als ze (daarvoor) moesten kruipen.”
(al-Boekhaarie en Moeslim)
Allah de Verhevene distantieert zich van degenen die hun verplichte gebeden niet nakomen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
“Verzaak niet het gebed opzettelijk, want waarlijk, degene die het gebed opzettelijk verlaat, hem komt de bescherming van Allah en Zijn Boodschapper niet toe.”
(Imam Ahmad)
Beste broeder en zuster, vind jij het een prettig idee dat de geliefdste persoon voor jou, Mohammed (vrede zij met hem), zich van jou distantieert? Hoe kan jij het gebed verlaten, wetende dat Allah de Verhevene dan afstand van jou neemt?! Dus, beste broeders en zusters, ik adviseer jullie om waakzaam te zijn over jullie gebeden.
En het is Allah die succes doet schenken.