De aanslagen in Madrid

7774

In de Naam van Allah de Erbarmer de meest Barmhartige

Waarlijk, alle lof zij Allah, wij loven Hem, vragen Hem om hulp en vergiffenis en wij zoeken toevlucht tot Allah tegen het kwaad van onze Anfoes (innerlijken) en tegen onze slechte daden. Wie door Allah wordt geleid zal niemand doen afdwalen en wie Hij doet afdwalen zal door niemand geleid worden; en ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah, als Enige zonder deelgenoten, en dat Mohammad Zijn Dienaar en Boodschapper is.

Allah (Verheven is Hij) zegt (betekenis): “En laat de haat van een volk dat jullie weert van de Gewijde Moskee (te Mekka) jullie er niet toebrengen overtredingen te begaan, maar ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa (godsvrucht). En ondersteunt elkaar niet bij zonde en agressie. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is streng in de bestraffing.” Koran, al-Ma’ídah(5), 2

Beste broeder en zuster,

Allah (Verheven is Hij) spreekt in deze aayah (vers) tot de gelovigen en vermaant ze om geen agressors te zijn en om geen overtreders te zijn, ook al zou er haat bestaan tussen hen en de mensen die hun recht schenden en hen de toegang tot de Heilige Moskee verbieden. Al zou je dus iemand terecht haten vanwege zijn onrecht en agressie en al zou hij jou haten vanwege jouw geloof, dat is nog geen reden om zelf in overtreding te gaan. Ook mogen de gelovigen elkaar niet ondersteunen bij overtreding, maar ze moeten elkaar juist ondersteunen bij het goede en godsvrucht. De vermaning van Allah gold, geldt en zal altijd blijven gelden. Wij verkeren nu misschien in een toestand die te vergelijken is met de tijd waarin deze aayah was nedergezonden. Als deze aayah op de Profeet en zijn metgezellen van toepassing was, dan is het ook op ons van toepassing.

Beste broeder en zuster,

Ik kan me voorstellen dat je wordt gekweld door de bloedbaden die jouw medegelovigen overal ter wereld ondergaan, dat je hart de laatste jaren voortdurend in brand staat, dat de dagelijkse gebeurtenissen in de Islamitische landen deze brand voortdurend blijven voeden en dat je borst nauwer en nauwer wordt door het gevoel van onderdrukking en door de frustraties die het gevolg zijn van de onmacht waar je in verkeert. Immers, je bent een mens van vlees en bloed zoals alle andere mensen. Je bent een moeder die medelijden heeft met haar medezusters die dagelijks hun kinderen door bombardementen verliezen, je bent een vader die medelijden heeft met een vader die zijn kind op zijn schoot moet zien sterven of je bent een sterke jongeman die medelijden heeft met zijn medebroeders die hij dagelijks ziet sneuvelen. Ja, niemand kan je het recht ontnemen om medelijden te hebben met je medegelovigen. Maar, beste broeder en zuster, dit is geen reden om zelf een onrechtpleger te zijn, het recht in eigen handen te nemen en daden te plegen die tegen je eigen principes en tegen je eigen normen en waarden zijn.

Ook zegt Allah (Verheven is Hij) in dezelfde soerah (betekenis): “O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen onrechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig: dat is dichter bij godsvrucht. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.” Koran, al-Ma’ídah (5), 8.

Beste broeder en zuster,

Ook in deze aayah vermaant Allah (Verheven is Hij) ons om als rechtvaardige getuigen op te treden en ons niet door de haat te laten leiden. Hij vertelt ons dat rechtvaardigheid dichter bij godsvrucht is, vermaant ons om godsvruchtig te zijn en bovendien legt Allah (Verheven is Hij) de nadruk op het feit dat Hij weet wat wij doen.

Onze Oemmah is een gemeenschap waar Allah (Verheven is Hij) over heeft gezegd (betekenis): “En alzo hebben wij jullie tot een rechtvaardige gemeenschap (=het meest geschikt voor getuigenis) gemaakt, opdat jullie getuigen zullen zijn over de mensen en dat de Profeet een getuige zal zijn over jullie”. Koran, al-Baqarah, 143.

Beste broeder en zuster, zo beschrijft Allah ons in Zijn Boek en zo moeten we ook daadwerkelijk zijn. Daarom zal ik geen moment aarzelen om rechtvaardig te zijn en de waarheid te vertellen met betrekking tot wat vorige week gebeurd is in de Spaanse stad Madrid.

Beste broeder en zuster,

Namens Stichting As-Soennah te Den Haag en namens het team van www.al-yaqeen.com veroordeel ik de aanslagen die in Madrid plaats hebben gevonden. Deze aanslagen zijn zonder meer verwerpelijk, misdadig en barbaars. Deze aanslagen zijn allesbehalve Islamitisch en zijn zeker in strijd met het gezonde verstand. Dit zeg ik niet om die en die tevreden te stellen, maar puur om onze mening over deze gebeurtenissen te geven, om het Spaanse volk te troosten en om de Medelanders gerust te stellen.

Op grond van de vorige verzen wil ik iedereen mededelen dat wij elkaar bij het goede en godsvrucht ondersteunen en dat wij degene die deze aanslagen hebben gepleegd zeker niet ondersteunen, ongeacht het feit of het moslims zijn die deze aanslagen hebben gepleegd of niet, want de ware toedracht van het verhaal weten we niet en wie echt achter deze aanslagen zit weten we ook niet. Sterker nog, we weten ook niet wie zit achter de moord van J.F. Kennedy -een staatshoofd van een land dat de FBI en de CIA als inlichtingendiensten heeft! Maar we weten wel dat onschuldige Spaanse burgers bij de aanslagen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt en dat het Spaanse volk een vredelievend volk is dat in grote getallen heeft gedemonstreerd tegen de bloedbaden in Irak.

Degene die deze aanslagen heeft gepleegd is niet iemand die het Pad volgt van de Profeet Mohammad (zegening en vrede zij met hem). Kijkt goed in de geschiedenisboeken wie voor het eerst met aanslagen is begonnen en of de Profeet ooit de opdracht heeft gegeven dit soort aanslagen te plegen. Het zijn niet de moslims die in de eerste helft van vorige eeuw dit soort aanslagen het leven hebben ingeblazen. Daarom zijn wij van mening dat degene die de aanslagen in Madrid heeft gepleegd het pad volgt van degenen die in de eerste helft van vorige eeuw ermee waren begonnen.

Beste broeder en zuster,

Wat in Madrid gebeurd is, is zeker niet in het voordeel van de Islam en moslims. Een verstandige moslim die hart heeft voor zijn godsdienst zou zoiets nooit doen. Ik roep u daarom op, man en vrouw, oud en jong, om elkaar te ondersteunen bij het goede en godsvrucht, elkaar te waarschuwen voor de nadelen die dit soort aanslagen met zich meebrengen en elkaar te adviseren het Pad van de Profeet te volgen en niet het pad van shaitan. Immers shaitan roept zijn partij op om de bewoners van het Laaiende Vuur te zijn. Kijkt uit dus, beste broeder en zuster, “En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.” Koran, al-Ma’ídah (5), 8.

Noodkreet