De listen van de Shaytaan en de bescherming ertegen

8492

Het kwaad van de Shaytaan is uiteengezet in zes categorieën. De Shaytaan blijft doorgaan met het aanvallen van de mens, totdat hij succesvol is in één of meer van de volgende categorieën. Het aanzetten tot:

1. Polytheïsme en ongeloof; 2. Innovaties (in het geloof); 3. Het plegen van grote zondes; 4. Het plegen van kleine zondes; 5. Het bezig laten houden met Moebaahaat1, in plaats van goede daden verrichten (waar je voor beloond wordt). 6. Het bezig laten houden met daden die goed zijn in plaats van daden die beter zijn.

Tien aanleidingen die de dienaar beschermen tegen deze listen:

1. Het zoeken van toevlucht bij Allah tegen de Shaytaan; 2. Het reciteren van Moecawwidhatayn (Soerat an-Naas en Soerat al-Falaq); 3. Het reciteren van Aayat ul-Koersiy; 4. Het reciteren van Soerat al-Baqarah; 5. Het reciteren van het einde van Soerat al-Baqarah (de laatste twee verzen); 6. Het reciteren van de eerste drie verzen van Soerat Ghaafir; 7. Het honderd keer opnoemen van de volgende smeekbede: “Laa ilaaha illAllaah, Wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd, wa hoewa calaa koelli Shay’in Qadier.” (Er is geen god dan Allah, Hij is de enige Die geen deelgenoten naast Zich heeft, tot Hem behoort de Heerschappij en alle lof behoort Hem toe en Hij heeft macht over alle zaken.); 8. Het veelvuldig gedenken van Allah; 9. Het verrichten van de kleine wassing en het bijwonen van de gezamenlijke gebeden; 10. Het onthouden van overdreven en extra rondkijken, praten, eten en mengen onder de mensen.

Sheikh cAbdoerrahmaan ibn Naasir as-Sacdiy (Tarieq ul-Woesoel ila cIlm il-Mawoel, blz. 129)

1. Toegestane zaken waarvoor je beloond noch bestraft wordt.