De manier om dichter tot Allah te komen

12556

Alle lof zij Allah.

Het pad om dichter bij Allah te komen, is aan ons in duidelijke bewoordingen in Zijn Boek uitgelegd door Hem, de Geprezene en Verhevene. Ook heeft Hij Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezonden die niets goeds heeft achtergehouden en ons alles heeft verteld. En niets slechts heeft onthouden of hij heeft ons hiervoor gewaarschuwd.

We zullen hier slechts één van de profijtvolle en alomvattende overleveringen aanhalen. Hierin legt de Profeet (vrede zij met hem) ons in beknopte en duidelijke bewoordingen de manier uit die ons dichter bij Allah, de Geprezene en Verhevene, brengt.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft gezegd: “Wie een Waliy (geliefde, helper) van Mij als vijand neemt, dan verklaar ik hem voorzeker de oorlog. En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene dat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb. En als Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort, zijn zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij toeslaat en zijn voet waarmee hij loopt. En als hij Mij iets vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven. En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven. En Ik aarzel nergens meer over dan van het nemen van de ziel van een gelovige. Want hij heeft een afkeer van de dood en Ik heb een afkeer ervan om hem te kwetsen.”

(al-Boekhaarie)

Voor degene die één van Zijn vrienden wilt worden, maakt deze overlevering dit op een heldere en beknopte manier duidelijk.

Al-Haafidh Ibn Radjab al-Hanbalie (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam: “Deze overlevering vermeldt datgene dat ons dichter bij Hem brengt. De basis betekenis van Wilaayah (hechte vriendschap) is nabijheid en innigheid. En de basis betekenis van cAdaawah (vijandschap) is afstandelijkheid en verte. De hechte vrienden van Allah zijn degenen die dichter tot Hem komen middels zaken die hen dichter tot Hem brengen.”

(Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam, boekdeel 2, blz. 335)

Deze overlevering maakt de weg duidelijk die iemand dichter tot Allah, de Verhevene, brengt. Het enige dat een gelovige moet doen, is goed na te denken over deze overlevering, het goed te begrijpen en vervolgens ernaar te handelen. Hierna zal hij zich bevinden op de weg om een hechte vriend van Allah, de Geprezene en Verhevene, te worden en zal hij dichter tot Hem komen, met de Wil van Allah. Dit evenredig aan de daden die hij verricht waarmee hij het Aangezicht van Allah zoekt en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) volgt.

Al-Haafidh Ibn Radjab legt deze overlevering elders in zijn boek uit, zeggende: “Zijn hechte vrienden die dicht bij Hem staan, zijn op te delen in twee categorieën. De eerste zijn degenen die dichter tot Hem komen door te doen wat Hij heeft bevolen. Dit omvat het verrichten van verplichte zaken en vermijden van datgene dat Hij heeft verboden. Dit omdat dit alles valt onder datgene dat Allah Zijn dienaren heeft opgelegd. De tweede categorie zijn degenen die dichter tot Hem komen, na het verrichten van verplichte zaken, door het verrichten van vrijwillige daden.”

(Djaami cul-cOeloem wal-Hikam)

Allereerst dient de moslim er dus naar te streven om alle verplichte zaken die Allah heeft bevolen na te komen. Zoals de vijf dagelijkse gebeden die de meest belangrijke verplichting zijn. Daarnaast het geven van de Zakaat, vasten in de Ramadan en verrichten van de bedevaart naar de Kacbah als hij hiertoe in staat is. Ook alle andere verplichtingen zoals het gehoorzamen van de ouders, onderhouden van de familiebanden, nakomen van de rechten van de vrouw en kinderen, aanmoedigen tot het goede en verbieden van het slechte. Dit alles op de beste manier waartoe iemand in staat is, en andere gewichtige zaken die men dichter bij Allah brengen.

Ook moet men de daden van aanbidding van het hart verrichten. Zoals oprecht zijn tegenover alleen Allah, de Verhevene, het houden van Hem, Zijn Boodschapper, Zijn Wet en de gelovigen, het Vertrouwen op Allah, Hem vrezen en andere daden van aanbidding van het hart die opgelegd zijn.

Men moet zich ook inzetten om de Rechten van Allah, de Verhevene, na te komen in de tweede type verplichting. Namelijk het onthouden van datgene dat Allah bevolen heeft om zich van te onthouden. Hieronder vallen het wegblijven van Zinaa (ontucht), Ribaa (rente), alcohol, stelen, misdaden, roddelen, lasteren en andere verboden zaken. Als men één van deze zaken verricht, dan moet men zich haasten om berouw te tonen en zijn weg te herstellen. Met betrekking tot al deze zaken dient men Islamitische kennis te hebben om Allah te aanbidden met verstand en begrip.

Bovendien dient de gelovige hierna veel vrijwillige daden te verrichten. Hiermee kan hij een verheven status bereiken en de Liefde van Allah verkrijgen, zoals de bovengenoemde overlevering vermeldt.

Er zijn veel van deze vrijwillige daden. De moslim dient te beginnen met de belangrijkste van hen en daarna de volgende. De beste en meest gewichtige is het opdoen van Islamitische kennis en het te onderwijzen aan de mensen.

Een ander voorbeeld zijn de bevestigde vrijwillige daden van aanbidding. Zoals de reguliere Soennah-gebeden (Soennat ur-Rawaatib), Qiyaam ul-Layl (vrijwillig nachtgebed) en het Witr-gebed. Daarnaast ook het veelvuldig verrichten van Dhikr (gedenken van Allah) en het uitgeven van liefdadigheid.

Eén van de zaken die een moslim zal helpen dit te doen, is om zijn tijd in de nacht en dag te organiseren. Zo kan hij zijn tijd geven aan verplichte zaken en aan vrijwillige daden. Ook kan hij zichzelf helpen dit te verkrijgen door zittingen van rechtschapen en goede personen bij te wonen.

Moge Allah ons helpen in datgene waar Hij van houdt en Tevreden mee is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com