De omgang van de moslim met zijn ouders

100200

De Islam zet de mens aan tot een voortreffelijke gedragscode. We zien vandaag de dag dat het eenieder lukt om zich sociaal op te stellen tegenover zijn vrienden en collega’s, maar helaas toont men dit niet tegenover diegenen daar het meest recht op hebben, namelijk de ouders.

De Islam is een religie die speciale aandacht schenkt aan de familie en in het bijzonder het gezin. Het is de Islam die aanmoedigt tot het liefhebben en respecteren van de gezinsleden en vooral de ouders. Zij vormen namelijk de basis van het gezin en zijn de opvoeders van de kinderen. De ouders zijn de personen die de gemeenschap maken en onderwijzen. Het eren en respecteren van de ouders is één van de beste daden en tevens één van de meest geliefde bij Allah. De moslim wordt opgedragen om goed te zijn voor de ouders en daarmee is hij Allah gehoorzaam. Dit betekent dat de moslim zijn Heer behaagt door zijn ouders goed te behandelen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Wees goed voor jullie ouders.”

(Soerat al-Ancaam: 151)

Allah heeft de moslims dus bevolen om goed te zijn voor de ouders. Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons geleerd dat de beste daad na het geloven in Allah en de Boodschapper (vrede zij met hem) het eren van de ouders is.

Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd welke daden de beste waren. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Het geloven in Allah en Zijn Boodschapper en daarna het eren van de ouders.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Het moet dus duidelijk zijn dat de ouders een hoge positie genieten en daarom dienen zij dus op de beste wijze behandeld te worden. Het is dan ook verwerpelijk om enige vorm van irritatie te tonen tegenover de ouders wanneer zij lastig beginnen te worden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘oef’ tegen hen en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: “O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)

De reden waarom het van groot belang is dat de ouders goed worden behandeld, is omdat zij een zware last en verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, en in het bijzonder de moeder. De lasten die zij met zich meedraagt zijn zo groot en zwaar. Het is daarom erg belangrijk dat de moslim dankbaarheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en een goed gezelschap is verschuldigdaan zijn moeder. Zij heeft wat dit betreft voorrang op de vader. Zij is degene die haar kind heeft gedragen met de pijn en moeite die daarbij komen kijken, en vervolgens brengt zij het kind ter wereld en zoogt ze hem. Al deze zaken vinden wij terug in de Koran.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij bevolen de mens (goedheid)jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij dankbaar en jouw ouders. Tot Mij is de terugkeer.”

(Soerat al-Loeqmaan: 14)

In de biografie van de Profeet (vrede zij met hem) lezen wij hoe hij ons leert welke belangrijke positie de moeder inneemt.

Eens kwam er een man naar de Profeet (vrede zij met hem)en vroeg: “O Boodschapper van Allah! Wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (vrede zij met hem)antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je vader!”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Hieruit valt dus op te maken dat de moeder driemaal zoveel recht heeft op de vriendelijkheid van haar kind en diens goede gezelschap, dan de vader.

Een goede behandeling van de ouders kan men bewerkstelligen door verschillende dingen te doen. In eerste instantie kan dit door de ouders te gehoorzamen in het goede, hen te respecteren en zich nederig op te stellen tegenover hen. Verder kan men zijn ouders vriendelijk behandelen en hen financieel steunen. Men kan ze ook regelmatig opzoeken en een goed woord tegen ze spreken. Daarnaast kan men ook de familiebanden van zijn ouders onderhouden, hun vrienden eren en smeekbeden verrichten voor hen. Het is dus van groot belang dat de moslim zijn ouders ten dienste staat, vooral wanneer zij de ouderdom bereiken en afhankelijk zijn van de hulp die zij krijgen van hun kinderen. Hun kinderen die zij hun hele leven lang liefdevol hebben grootgebracht en verzorgd.

Het is dus duidelijk hoe belangrijk ouders zijn en welke rechten hen toekomen. Wanneer de moslim deze zaken naleeft, zalhij merken dat zijn leven gezegend wordt. Het brengt ook liefde en vriendschap met zich mee en zorgt ervoor dat het gezin wordt vervuld met genegenheid. Dit wat betreft het wereldse. En in het Hiernamaals is het gehoorzamen van de ouders een reden om het Paradijs te betreden.

Aboe Hoerayrah zegt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hij is gedoemd, hij is gedoemd, hij is gedoemd.” Er werd gezegd: “Wie, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “De persoon wiens ouders of een van hen de ouderdom bereikt in zijn aanwezigheid maar niet het Paradijs betreedt (door goed voor ze te zorgen).”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Als laatst is het eren van de ouders een reden dat ook jouw kinderen jou zullen eren. Want wie goed doet, goed ontmoet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Er is voor het verrichten van het goede geen andere beloning dan het goede.”

(Soerat ar Rahmaan 55:60)

Wij vragen Allah om onze ouders genadig te zijn en ons samen te brengen in het Paradijs.

Team al-Yaqeen