De verzoening tussen echtgenote en moeder

7268

Een vraag die vandaag de dag vaak gesteld wordt door vele mannen is: “Wanneer ik mijn moeder tevreden stel, wordt mijn echtgenote boos. En wanneer ik mijn echtgenote tevreden stel, krijg ik mijn moeder op mijn dak. Wat is de oplossing?”

In dit geval heeft deze persoon te maken met twee personen: De moeder, die hij op de beste wijze dient te bejegenen. En de echtgenote, met wie hij in alle harmonie moet samenleven. In dit geval is het de kunst om wijsheid te betrachten en datgene in acht te nemen waardoor men beide partijen tevredenstelt. Het advies dat aan de man gegeven kan worden, hebben wij in de volgende tien punten samengevat:

1.     De man dient zijn echtgenote kenbaar te maken dat het tevredenstellen van de ouders een religieuze plicht is. In zo’n mate dat Allah Zijn Alleenrecht op aanbidding in de Koran heeft laten opvolgen door het recht dat de ouders hebben, namelijk het betrachten van goedheid jegens hen.

2.     De man dient zijn echtgenote er tevens op te wijzen dat de tevredenheid van de moeder in zijn voordeel is, en in het voordeel van zijn kinderen. De Tevredenheid van Allah schuilt immers in de tevredenheid van de ouders, en Zijn Toorn is het gevolg van de toorn van de ouders. En er is geen echtgenote te vinden die zou willen dat de Toorn van haar Schepper rust op haar echtgenoot.

3.     De echtgenote moet verblijd worden dat haar een enorme beloning toekomt wanneer zij haar echtgenoot bijstaat in het dienen van zijn moeder. Dit behoort immers tot de goede omgangsnormen van de vrouw met haar echtgenoot, waarmee uiteindelijk gelukzaligheid in zowel het wereldse als het Hiernamaals verkregen wordt.

4.     De man zou zijn echtgenote met de volgende vraag kunnen confronteren: “Hoe zou jij het vinden als je kinderen later groot worden, vervolgens het huwelijksbootje instappen en jou dan vervolgens links laten liggen om zo hun echtgenotes tevreden te stellen? Beeld dit jezelf in!”

5.     Wanneer de man zijn moeder positief hoort spreken over zijn vrouw, dan dient hij dit over te brengen aan zijn vrouw. Het is hem zelfs gegeven om deze woorden enigszins te verbloemen. En dit valt dan ook niet onder het liegen. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die vrede sticht tussen twee personen is geen leugenaar, wanneer hij het goede wenst en dit overbrengt.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Zo zegt Ibnoe Shihaab: “Er zijn mij slechts drie zaken ter ore gekomen waarbij het geoorloofd is om te liegen: tijdens een oorlog, bij het stichten van vrede tussen de mensen en de woorden van de man aan het adres van zijn vrouw en vice versa.”

En met dit laatste wordt bedoeld dat men 'liegt' om zodoende de onderlinge banden en harmonie tussen de echtgenotes te versterken.

6.     Wat benoemd is in punt 5 dient de man ook bij zijn moeder te doen. Dit zal ongetwijfeld een positieve impuls hebben in de relatie tussen zijn moeder en zijn echtgenote.

7.     Tot de zaken die de relatie tussen moeder en schoondochter versterken, behoort het geven van geschenken. Tijdens het winkelen met de vrouw kan de man haar instrueren om een cadeau te kopen voor zijn moeder. Wanneer zij dit dan ook nog eens zelf overhandigt aan haar schoonmoeder zal het plaatje compleet zijn. Het was immers de Profeet (vrede zij met hem) die gezegd heeft: “Geef (elkaar) geschenken, en jullie zullen (elkaar) liefhebben.

(al-Adaabul-Moefrad;
Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

8.     Alvorens het bovenstaande in acht te nemen, dient men niet te vergeten zich te wenden tot de Heer der werelden. Vraag Allah uit het diepste van je hart dat Hij harmonie en liefde plaatst in de harten van je moeder en echtgenote.

9.     Men dient in de aanwezigheid van zijn moeder niet te overdrijven in het loven van zijn echtgenote, noch haar de hemel in te prijzen. Van nature is het namelijk zo dat de meeste moeders er niet van houden als hun zoon zich teveel overgeeft en bindt aan zijn vrouw.

10.  Tevens dient de echtgenoot wat hij aanhoort voor zich te houden. Dus wanneer zijn moeder zich negatief uitlaat over zijn vrouw, dan dient dit binnenshuis te blijven. Ook dient hij de negatieve uitlatingen van zijn vrouw richting zijn moeder niet als vuile was buiten te hangen.

Tot slot is het advies gericht aan de echtgenote om haar echtgenoot te helpen in zijn omgang met zijn moeder. Het betrachten van goedheid jegens de ouders behoort immers tot de allergrootste daden waarmee de Tevredenheid van Allah verkregen wordt. Ook is het hebben van jaloezie ongepast wanneer de zoon zijn moeder goed behandelt. En besef dat hoe goed hij ook zijn best doet in het dienen van zijn moeder, hij altijd zal tekortschieten.

Team al-Yaqeen