Een bemoediging tot het uitgeven

6927

Allah heeft de mens geschapen en heeft hem de plicht opgelegd om Hem te aanbidden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)
Verder heeft Allah daden van aanbidding voorgeschreven waarmee men grootse beloningen kan behalen in het wereldse en in het Hiernamaals. Deze daden van aanbidding beperken zich niet tot het wereldse, maar een aantal ervan is aanleiding voor vermeerdering van de verdiensten… Zelfs na de dood!
Zoals bijvoorbeeld een doorlopende liefdadigheid. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Als de mens komt te overlijden, dan komen al zijn daden stil te liggen, met uitzondering van drie. Een doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem verricht.”
(Moeslim)
De geleerden hebben deze overlevering als volgt uitgelegd: “Met de dood van een persoon komt ook een einde aan zijn daden en dus ook aan de beloning die hij kan verwerven, behalve in geval van de drie voorgenoemde zaken. Dit omdat deze zaken dankzij hem tot stand zijn gekomen. Zo kunnen het kind, de kennis en de doorlopende liefdadigheid als zijn verdiensten worden beschouwd.”
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Datgene wat een gelovige van zijn daden en verdiensten volgt na zijn dood zijn: kennis die hij heeft onderwezen en verspreid, een kind dat hij heeft achtergelaten, een Moeshaf (Koranboek) die hij heeft nagelaten, een moskee die hij heeft gebouwd, een weeshuis dat hij heeft opgericht, een rivier die hij heeft laten stromen of een liefdadigheid die hij uit heeft gegeven ten tijde van zijn welzijn en leven.”
(Ibn Maadjah en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaani)
Een doorlopende liefdadigheid is een liefdadigheid waarvan de beloning zich na de dood voortzet, zoals het bouwen van een moskee. Het voeden van de armen wordt daarentegen niet gerekend tot een doorlopende liefdadigheid. Het is weliswaar een grootse daad, maar geen doorlopende liefdadigheid.
Het echte bezit van een persoon bestaat uit datgene wat hij heeft uitgegeven omwille van Allah. Toen in de tijd van de Profeet een schaap werd geslacht en volledig als liefdadigheid werd weggegeven, met uitzondering van de schouder, vroeg de Profeet aan cAa’ishah: “Wat is van de schaap overgebleven?” Zij antwoordde: “Alleen de schouder.” Toen corrigeerde de Profeet haar met de volgende woorden: “Juist alles is overgebleven, behalve de schouder.”
(Tirmidhi en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaani)
Met andere woorden, hetgeen dat de persoon eet verdwijnt. En hetgeen hij uitgeeft, blijft overeind.
Ook leert de Profeet ons dat iedereen op de Dag des Oordeels zich mag scharen onder de schaduw van zijn liefdadigheid op het moment dat de zon boven de hoofden van de dienaren hangt. Vandaar deze oproep aan eenieder om zich te haasten in het uitgeven van liefdadigheid. En zorg ervoor dat deze liefdadigheid voor jou doorlopend in de beloning is, om jezelf na je dood te blijven baten.
Team al-Yaqeen