En Allah zal zeker degenen helpen die Hem helpen..

9223

En Allah zal zeker degenen helpen die Hem helpen (door Zijn godsdienst en Profeet te helpen). (Soerat al-Hadj: 40)

Allah verklaart in dit vers dat Hij het op zichzelf heeft genomen om degenen die Hem helpen te steunen en de overwinning te schenken. Het is bekend dat de hulp en overwinning van Allah komt wanneer men leeft volgens Zijn voorschriften. Zijn geboden dienen gehoorzaamd te worden. De zaken die Hij heeft verboden dienen vermeden te worden en Zijn Boodschappers en hun volgelingen dienen geholpen te worden.

In het hierop volgende vers beschrijft Allah degenen die Hij Zijn hulp en de overwinning heeft beloofd, degenen die zich onderscheiden van de anderen vanwege deze belofte. Zij zijn (interpretatie van de betekenis):

Degenen die, indien Wij hen op de aarde vestigen, het gebed verrichten en de Zakaah betalen en het goede opdragen en het verwerpelijke verbieden. (Soerat al-Hadj: 41)

Deze verzen leren ons dat indien wij Allah helpen, Hij ook ons zal helpen. Dit komt ook naar voren in andere verzen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, indien jullie Allah helpen (door Zijn godsdienst en Profeet te helpen), zal Hij jullie helpen en jullie voeten standvastig maken. Maar voor degenen die ongelovig zijn, vernietiging is er voor hen! En Hij (Allah) doet hun werken verloren gaan.” (Soerat Moehammad: 7)

“En voorzeker, Ons Woord is voorafgegaan aan Onze gezonden dienaren. Voorwaar, zij zijn het die geholpen zullen worden. Voorwaar, Onze legers zullen zeker de overwinnaars zijn.”

(Soerat as-Saafaat: 171-173)

“Allah heeft bepaald: ,,Waarlijk, het is Ik en Mijn Boodschappers die zullen overwinnen.” (Soerat al-Moedjaadalah: 21)

“En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers aanstelt.” (Soerat an-Noer: 55)

Deze verzen bewijzen dat de hulp van Allah uitblijft, behalve als het gebed wordt verricht, de zakaah wordt betaald, tot het goede wordt opgedragen en het verwerpelijke wordt verboden. Degenen die deze zaken verrichten zullen door Allah op de aarde gevestigd worden en Hij zal Zijn Woord door hun versterken. Degenen die daarentegen het gebed niet verrichten, noch de zakaah betalen, noch het goede opdragen en het verwerpelijke verbieden, zij hebben geen belofte van Allah dat Hij hen zal helpen en de overwinning zal schenken. Zij behoren niet tot Zijn groep aan wie Hij deze gunsten heeft beloofd. Als zij wachten op de hulp van Allah en het in vervulling gaan van Zijn belofte, dan is hun geval als dat van een contractarbeider die weigert te werken aan datgene waarvoor hij is ingehuurd, maar toch zijn salaris eist. Eenieder die zo denkt, heeft geen verstand.

Sheich Mohammed Amien ash-Shanqietie