Genezing

14252

Het dagelijks naleven van de Islamitische richtlijnen en etiquette in de verschillende facetten van het leven, en het nakomen van de geboden van Allah en het vermijden van de zonden, zijn allemaal zaken die garant staan voor geluk in het hart en bescherming tegen geestelijke en lichamelijke ziektes. Hoe meer daden van aanbidding de moslim verricht en hoe meer hij zich distantieert van de zonden, hoe gelukkiger hij zal zijn. Hierdoor zal hij ook nog eens, met de Wil van Allah, gevrijwaard worden van welke ziekte dan ook.

Tot deze etiquette en richtlijnen behoren oprechte daden en specifieke lofuitingen. Deze dienen extra aandacht van de moslim te krijgen. Wij drukken de mensen op het hart om ze in praktijk te brengen. Enkele voorbeelden van deze daden en lofuitingen zijn:

  1. Het nakomen van alle verplichtingen, en in het bijzonder het met ootmoed verrichten van de vijf gezamenlijke gebeden in de moskee.
  2. Het vermeerderen van het lezen van de Edele Koran.
  3. Het opzeggen van de ochtend- en avondloftuitingen.
  4. Het zeggen van: Laa ilaaha illAllaah, wahdahoe laa shariekalah, lahoel-Moelk, wa lahoel-Hamd, wa hoewa calaa koelli Shay’in Qadier.
  5. Het waken over het opzeggen van de lofuitingen (Adhkaar) die gerelateerd zijn aan een bepaalde handeling of situatie, zoals de lofuiting bij het betreden van de woning of het verlaten ervan en de lofuiting bij het slapengaan of ontwaken daarvan.
  6. Het beschermen van jezelf door middel van de daarvoor voorgeschreven lofuitingen. Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was om, wanneer hij naar bed ging, zijn handen bij elkaar te brengen en daarin te spuwen na het reciteren van Soerat al-Ikhlaas, Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas. Vervolgens veegde hij daarmee over zijn gehele lichaam. Hij begon met zijn hoofd en zijn gezicht en hetgeen wat daarna komt van zijn lichaam. Hij deed dit altijd drie keer.
  7. Waakzaam zijn over het zeggen van ‘Bismillaah’ en dit niet vergeten bij het begin van iedere handeling.
  8. Het vasthouden aan bepaalde handelingen van gehoorzaamheid en aanbidding, zoals het verrichten van Rawaatib-gebeden (vrijwillige gebeden die gekoppeld zijn aan de verplichte gebeden), het Witr-gebed, het uitgeven van liefdadigheid en het vrijwillig vasten.
  9. Het vermeerderen van het vragen om vergiffenis, het verrichten van smeekbeden en het gedenken van Allah op de verschillende manieren die voorgeschreven zijn.

Dit is een aantal van de beste handelingen die voorkómen dat men verstrikt raakt in het web van ziekten. Maar spijtig genoeg slaan vele mensen geen acht op de deze voorzorgsmaatregelen om zichzelf, hun gezin en hun kinderen te beschermen. Met als gevolg dat zij door allerlei ziekten en kwalen getroffen worden.

Team al-Yaqeen