Gevaar van het uitstellen van de bedevaart

6142

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Degene die de bedevaart verricht zonder vulgair taalgebruik, gemeenschap te hebben of te zondigen, keert terug als de dag dat zijn moeder hem ter wereld bracht (d.w.z. dat al zijn zonden vergeven zijn).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Beste moslim, wees haastig in het verrichten van de hadj. Sacied ibn Mansoer overlevert in zijn Soenan dat cOmar ibn ul-Khattaab heeft gezegd: “Ik had mij voorgenomen om een persoon naar een aantal steden te sturen om te kijken wie de mogelijkheden had (de bedevaart te verrichten) maar deze niet verricht. Dit zodat er Djizyah1 van hen geheven zou worden. Want zij zijn geen moslims, zij zijn geen moslims.”

cAli (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Wie in staat is om de bedevaart te verrichten en dit niet doet, diegene mag als een christen of als een jood overlijden.”

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien zei: “De bedevaart is op basis van de Koran, Soennah en consensus onder de moslims verplicht. Het behoort tot de zuilen van de Islam. Wie deze aanbidding ontkent, is een ongelovige die van het geloof is afgevallen. Wie echter de verplichting van de bedevaart uit luiheid niet nakomt, terwijl hij de verplichting hiervan wel onderkent, is geen ongelovige maar verkeert in groot gevaar. Allah zegt in de Koran, nadat Hij de verplichting van de bedevaart vermeldt (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die niet gelooft, Allah heeft geen behoefte aan de werelden.”

(Soerat Aali cImraan: 97)

Het in staat zijn om de bedevaart te verrichten, vereist de volgende zaken:

  • Je dient lichamelijk gezond te zijn.
  • Je dient een transportmiddel te hebben dat jou vervoert naar de heilige Moskee te Mekka, door middel van een vliegtuig, auto, etc.
  • Je dient voldoende proviand te hebben tijdens je heen- en terugreis.
  • Een vrouw dient een Mahram bij zich te hebben gedurende de bedevaart. Dit op basis van de overlevering die door Ibn cAbbaas is verhaald waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is niet toegestaan voor een vrouw om te reizen zonder Mahram.” Deze uitspraak deed toen hij aan het preken was op de Minbar tijdens de dagen van al-Hadj. Er stond een man op en zei: “O Boodschapper van Allah, waarlijk, mijn vrouw is vertrokken voor het verrichten van de hadj en waarlijk, ik heb mij ingeschreven voor die en die veldslag. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem):“Ga de hadj met je vrouw verrichten.”

Team al-Yaqeen

1. Ook wel minderheidsbelasting. Een belasting die geheven wordt van joden en christenen die als waarborg dient dat zij in een Islamitische staat mogen leven, terwijl hun levens, bezittingen en eer beschermd worden. Dit is een jaarlijks bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de rijkdom van de betaler.