Het kiezen van de geschikte vrouw

85395

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden, de Meest Genadevolle, de Verhoorder van smeekbeden. En vrede en zegeningen zij met onze geliefde Profeet, Mohammed en met zijn familie en metgezellen.

Wanneer het huwelijk in deze ‘moderne tijden’ wordt genoemd, breekt bij moslims gelijk het zweet uit. Zij denken meteen aan gearrangeerde huwelijken, de onmogelijkheid om de perfecte metgezel te vinden, de financiële moeilijkheden die komen kijken bij het huwelijk en het feest.
De realiteit is dat de Islam juist is gekomen om deze problemen op te lossen, niet om deze te vergroten. Wij hebben echter onze lokale tradities vermengd met de Islam. Hierdoor is het huwelijk eerder een bron van zorgen geworden in plaats van een gezegende zaak.
Jonge moslimmannen die in deze westerse samenleving leven met al haar verleidingen en beproevingen, dienen zichzelf constant te beschermen tegen allerlei gevaren. De Profeet (vrede zij met hem) adviseerde de jongemannen van deze Oemmah om te trouwen als zij een vrouw kunnen onderhouden. Dit weerhoudt namelijk van slechte blikken en beschermt tegen immoraliteit. Dit advies lijkt nu meer van toepassing dan ooit tevoren.
Wanneer je het huwelijk serieus overweegt, moet je jezelf de vraag stellen wat voor een vrouw je zoekt en wat haar kwaliteiten moeten zijn, zodat jullie een Islamitisch en vredig huishouden kunnen stichten. Als moslims geloven wij dat Allah het beste met ons voor heeft en dat het leven van de Profeet (vrede zij met hem) het beste voorbeeld is om te volgen. Alleen door het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) zullen wij dan ook werkelijk geluk vinden. De Islam is zeer duidelijk met betrekking tot welke vrouw gekozen moet worden om mee te huwen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Deze overlevering leert ons dat wij de gelovige vrouwen moeten nemen tot onze metgezellen en dat als een vrouw om één van de andere redenen wordt gehuwd, dit huwelijk gedoemd zal zijn te mislukken. Het is waar! Schoonheid en charme zijn moeilijk te weerstaan, maar schoonheid vergaat en garandeert jou haar gehoorzaamheid niet. Haar financiële en wereldse status zijn onderhevig aan veranderingen, terwijl op geloof en godsvrees een stabiel huishouden gebouwd wordt. Het kan ook zo zijn dat door het kiezen van een vrouw om haar geloof, de rest jou sowieso wordt gegeven.
In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De hele wereld is onderhoud en datgene wat het beste onderhoud is, is een vrome vrouw.” Realiseer je dit! Niets in deze wereld is zo waardevol als een vrome vrouw. Het belang hiervan wordt onderstreept in vele overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei bijvoorbeeld dat het beste wat gekoesterd moet worden in dit leven, een toegewijde vrouw is. Een toegewijde vrouw die haar man blijdschap bezorgt wanneer hij haar ziet, gehoorzaam is en waakt over haar kuisheid en de bezittingen van haar man in zijn afwezigheid.
Eigenschappen en kwaliteiten van de vrome vrouw
“Goed”, kun je zeggen “Je hebt me overtuigd, maar hoe ziet een vrome vrouw er nu uit? Hoe kan ik weten of een vrouw vroom en godvrezend is?” Het antwoord hierop is simpel; Allah heeft Zelf in de Koran beschreven welke eigenschappen Hij het meest liefheeft. De volgende Aayaat gaan over de eigenschappen die de vrouw die jij zoekt moet hebben, opdat jij mag slagen (interpretatie van de betekenis):
“En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt.”
(Soerat an-Nisaa’: 34)
“Het kan zijn dat wanneer hij van jullie scheidt, dat zijn Heer Hem betere echtgenotes in plaats van jullie zal geven, die zich overgeven (aan de wil van Allah), geloven, gehoorzamen, berouwvol zijn, aanbidden en vasten. Die eerder getrouwd zijn geweest, of maagd zijn.”
(Soerat at-Tahriem: 5)
In Soerat al-Ahzaab vind men vele kwaliteiten die bij Allah geliefd zijn, kwaliteiten die overigens zowel bij mannen als bij vrouwen aanwezig dienen te zijn. Dus, broeder, kies haar voor de volgende kwaliteiten: een moslimvrouw, een gelovige vrouw, een toegewijde vrouw, een waarheidlievende vrouw, een geduldige vrouw, een nederige vrouw, een vastende vrouw die zichzelf onthoudt van allerlei verleidingen, een vrouw die haar kuisheid bewaakt, een vrouw die Allah veelvuldig aanbidt. De Islam is een reële godsdienst, en heeft niets van doen met fictie. Natuurlijk zal de perfecte vrouw niet bestaan, maar:
“Wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”
(Soerat an-Nisaa’: 19)
En weet ook dat jij niet perfect bent!
Weten wie zij is
Er zijn twee zaken waar je rekening mee moet houden in je zoektocht naar deze vrome vrouw. Als eerste moet je op onderzoek uitgaan. Allah zegt dat de gelovige vrouwen (interpretatie van de betekenis):
“Hun ogen moeten neerslaan en hun kuisheid bewaken en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is.”
(Soerat an-Noer: 31)
Als je weet dat een vrouw bescheiden en bedeesd is en haar versierselen bedekt (hieronder valt zowel haar uiterlijke schoonheid, als haar innerlijke charmes), dan weet je dat zij van deze goede eigenschappen bezit. Maar als het je daarentegen opvalt dat een vrouw onbeschaamd zit te flirten met Jan en alleman en zich niet druk maakt om het feit dat zij onthullende kleding draagt en vrijelijk met mannen praat, blijf dan ver, heel ver weg van haar. Ik ben er namelijk zeker van, dat als jullie gaan trouwen, jij zou willen dat zij haar liefde volledig aan jou toewijdt en niet aan twintig andere ‘alleen maar goede vrienden’.
Door eenvoudige observatie kan je een glimp van haar ware natuur opvangen; bijvoorbeeld, de manier waarop zij staat terwijl ze praat, de wijze waarop zij oogcontact houdt gedurende conversaties, haar wijze van kleden enz. Ga vooral op zoek naar haar sterke punten en onderstreep niet te veel haar zwakke punten. Maar, na dit alles komen we nu bij het belangrijkste punt. Je zult namelijk nooit in haar hart kunnen kijken of haar ware intenties kunnen achterhalen. Niemand weet of haar geloof zal versterken of zal vervagen of dat jullie wel bij elkaar passen, behalve Allah natuurlijk.
Vertrouwen in Allah
Wij kiezen onze vrouw voor haar permanente goede kwaliteiten, namelijk haar religieuze devotie, morele integriteit, goede karakter enz. Maar, geloof me, onze kennis reikt niet ver genoeg om de ideale metgezel zelf te zoeken. Allah houdt ervan als Zijn dienaren hun vertrouwen in Hem plaatsen. Door dit te doen laten wij zien dat we op Hem bouwen, Hem vragen om hulp en tonen wij onze oprechtheid jegens Allah. Het is overgeleverd op autoriteit van Jaabir ibn cAbdillaah dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen opdroeg om Allah leiding te vragen door middel van een bijzondere Doecaa’ (smeekbede): al-Istikhaarah. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer je twijfelt over wat je moet in een bepaalde situatie, bidt dan twee optionele Rakcaat en lees de volgende Doecaa’ (al-Istikhaarah).”
Het verbaast mij werkelijk, dat er mensen zijn die kritiek hebben op deze Doecaa’ en het niet toepassen. Wij zijn slechts mensen met beperkte kennis. Waarom zouden wij ons dan niet richten tot Allah en Zijn Hulp vragen? Allah beantwoordt de vraag van Zijn dienaar wanneer hij Hem vraagt om leiding. Wij trachten immers iets te doen -namelijk het vinden van een geschikte partner- opdat wij Hem daarmee gehoorzamen en tevreden stellen.
Er bestaan veel misverstanden over Doecaa’ al-Istikhaarah. Vele moslims zullen twee Rakcaat bidden, vervolgens de Doecaa’ opzeggen en gaan slapen verwachtende dat zij tijdens een droom hun toekomstige partner zullen zien. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze Salaah.
De uitkomst van al-Istikhaarah kan verscheidene vormen aannemen. In principe volg je jouw gevoel. Het kan ook zo zijn dat er zich veranderingen hebben voorgedaan, in jouw voordeel of nadeel. Tenslotte kan het zeker zo zijn dat als een bijzonder geschenk van Allah, jij gezegend wordt met een droom. Onthoudt dat je de uitkomst van al-Istikhaarah moet volgen, want als je dit niet doet verwerp je de Leiding van Allah nadat je hierom hebt gevraagd.
Ook moet je zonder vooringenomenheid vragen om leiding; je moet dus niet al een beslissing hebben genomen en deze vervolgens gaan uitvoeren. Toen de Profeet (vrede zij met hem) Zaynab een huwelijksaanzoek deed, weigerde zij om deze direct te accepteren. Zij vertelde dat ze deze zaak zou overlaten aan Allah en dat zij niets ondernam voordat zij Hem om leiding had gevraagd. Allah, de Verhoorder van smeekbeden, beantwoordde haar smeekbede en openbaarde een vers in de Koran dat dit huwelijk goedkeurde.
Het huwelijk is een grote stap en vereist de juiste houding. Als een goede vrouw de helft van onze Imaan is, zouden we hier dan niet meer waarde aan moeten hechten? Een vrouw die om de verkeerde redenen wordt gehuwd kan alleen maar het moslimhuishouden verzwakken.
Trouw een vrouw niet om haar wereldse bezittingen, maar trouw haar om haar kennis over de Islam en haar godvrezendheid. Haar status in dit wereldse leven is slechts een illusie, dus kies haar vanwege haar status bij Allah. Schoonheid is slechts oppervlakkig, maar de schoonheid van Imaan is blijvend. Als je Allah vraagt voor een geschikte vrouw, vraag Hem dan bij Zijn Schone Namen, zoals hij dit voorschrijft:
“En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee (dan) aan.”
(Soerat al-Acraaf: 180)
Vraag om een levenspartner die godvrezend, vroom, geduldig enz. is. Wees van degenen die zeggen:
“Onze Heer! Maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een genot voor onze ogen en maak ons leiders van de godvrezenden.”
(Soerat al-Foerqaan: 74)
“Vertrouw dan op Allah. Waarlijk! Allah houdt van degenen die (op Hem) vertrouwen.”
(Soerat Aali cImraan: 159)
“En wanneer Mijn dienaren jou (O, Mohammed) vragen stellen over Mij: Voorwaar! Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt, opdat zij de juiste weg zullen bewandelen.”
(Soerat al-Baqarah: 186)