Houd vast aan het Koord van Allah

7172

Alle lof zij Allah, de Heer van alles dat bestaat. Ik getuig dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, zonder enige deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge vrede en zegeningen zijn met hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

Edele broeders en zusters, moge Allah jullie al het succes in het goede schenken. Allah de Almachtige en Majestueuze zegt (interpretatie van de betekenis):

“En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

Dit vers bevat duidelijke en gezegende Woorden over één van de grootste gunsten waarmee Allah de islamitische landen en de mensen van deze rechtvaardige religie heeft begunstigd. Deze (gunst) is dat de religie van Islam verenigt en niet verdeelt. De Islam brengt samen en veroorzaakt geen scheiding. Het is een religie van verbondenheid en genade. En het is geen religie van bestraffing en verdeeldheid. Het zijn van een collectief lichaam van moslims is een genade, en verdeeldheid is een straf. Allah heeft de islamitische gemeenschap vereerd met deze geweldige religie die de in onenigheid verkerende harten en tegenover elkaar staande zielen samenbrengt.

Allah heeft de moslims geëerd met saamhorigheid, verbondenheid, betrekkingen en samenwerkingen (met elkaar) in rechtschapenheid en vroomheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gedenk de Gunst van Allah aan jullie, toen jullie vijanden (van elkaar) waren en Allah jullie harten nader tot elkaar bracht.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

Het verbinden en verenigen van de harten is een geweldige zegening en gunst. Het betaamt iedere moslim om de gewichtigheid ervan te kennen. Allah, de Almachtige en Majestueuze, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

Hierin bevindt zich een gebod om bij elkaar te blijven en een waarschuwing voor het opsplitsen. Bij elkaar blijven is alleen mogelijk door vast te houden aan het Koord van Allah. Het Koord van Allah is Zijn Religie, Zijn Wetgeving, Zijn Boek en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Er kan anders geen sprake zijn van eenheid. Daarom is datgene dat verenigt het Boek van Allah (de Koran) en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Datgene wat verenigt is de Wetgeving van Allah: Zijn Religie. Alles hierbuiten zorgt alleen voor opsplitsing. Daarom beschrijven de mensen van kennis de mensen van de waarheid als degenen die zich vastklampen aan de Religie van Allah met het volgende: “Ahl us-Soennah wal-Djamaacah zijn tegengesteld aan de mensen van innovatie en groeperingen, omdat de Soennah (de mensen) verenigt en innovaties (hen) opsplitst.”

Het is onmogelijk om de harten te verenigen op innovaties (in de religie). Dat wat de mensen verenigt is het Koord van Allah: Zijn Religie. Daarom heeft Allah in het voorgaande vers niet bevolen om onvoorwaardelijk samen vast te houden. Daarentegen heeft hij bevolen om met een voorwaarde bij elkaar te blijven, namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Aan het Koord van Allah.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

Dit is de ware eenheid en het samen vasthouden dat Allah Zijn dienaren heeft bevolen en toe heeft opgeroepen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wees niet verdeeld.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

Verdeling is door af te wijken van (en tegengesteld zijn aan) de religie en ervan afscheiden. Verdeeld zijn betekent het niet naleven en onderwerpen aan de religie. Of als iemand tegendraads of koppig is en zijn begeertes volgt. Daarom is dit een oorzaak van splitsing. Met het vastklampen aan en volharden in de religie komt eenheid en saamhorigheid. De Heer van alles dat bestaat is Degene Die (de mensen) samenbrengt, en datgene waarop zij verenigen is de Religie van Allah. Daarom zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En houdt jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

Tot de kwaliteiten van de mensen van de waarheid behoort het ijverig zijn in het aansporen van de mensen en hen bijeen brengen op het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Ook het verre blijven van het verdelen en het opsplitsen is een kwaliteit van de mensen van de waarheid. Als een individu uitnodigt naar het Boek (de Koran) en de Soennah, dan is hij eigenlijk een uitnodiger naar eenheid en saamhorigheid. Dit is wat de mensen bijeenbrengt en verenigt. Daarom is het uitnodigen naar het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) van zichzelf een oproep naar eenheid en verbondenheid. Dit omdat als de mensen kennis hebben van het Boek en de Soennah en ernaar handelen, zij (op basis hiervan) nader tot elkaar zullen komen, met elkaar zullen verbinden, van elkaar zullen houden, broeders worden en met elkaar zullen samenwerken. Dit Boek van Allah en de Soennah verenigen de harten en verenigen de zielen.

Ik vraag Allah, de Vrijgevige, Heer van de Grootse Troon, middels Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om de zaken tussen ons te corrigeren en onze harten te verenigen.

Ik vraag Allah ons te leiden naar de wegen van vrede en ons te brengen van de duisternis naar het licht.

Ik vraag Allah ons te zegenen in ons gehoor, zicht, echtgenotes, kinderen, bezit en tijd.

Ik vraag Allah dat Hij ons zegent waar we ook zijn en al onze zaken recht te zetten en ons, onze ouders, geleerden moslimmannen en –vrouwen, gelovige mannen en vrouwen en zowel de levenden als de overledenen te vergeven.

Sheikh cAbdoer-Razzaaq ibnoe cAbdil-Moehsin al-Badr
Al-Badr.net