Laat je zonden wissen

211764

Jouw (kleine) zonden kan je op een aantal manieren laten uitwissen:

Wis het uit middels de volgende overlevering:

“Er is op aarde geen persoon die zegt: Laa ilaaha illAllaahoe, wallaahoe Akbar, wa laa Hawla wa laa Qoewwata illaa billaah (er is geen ware god dan Allah, en Allah is groot en er is geen macht of kracht buiten die van Allah). Of zijn zonden zullen worden kwijtgescholden…”

(Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wis het na je maaltijd:

“Wie een maaltijd nuttigt en vervolgens zegt: Alhamdoelillaahilladhie atʿamanie haadhaa at-Taʿaam wa razaqanie min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah (alle lof zij Allah die mij hiermee heeft gevoed en mij begunstigd heeft buiten mijn macht en kracht). Al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wis het na het aankleden:

“Wie zich kleedt en vervolgens zegt: Alhamdoelillaahilladhie kasaanie haadhaa, wa razaqanie min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah (alle Lof zij Allah die mij hiermee heeft gekleed en mij begunstigd heeft buiten mijn macht en kracht). Al zijn voorgaande en toekomstige zonden zullen hem vergeven worden.”

(Sahieh ul-Djaamiʿ, correct verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wis het iedere dag:

“Wie op één dag honderd keer zegt: SoebhaanAllaah wa bi Hamdih (Verheven is Allah en alle Lof zij Hem). Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden…”

(Sahieh Moeslim)

Wis het na je gebed:

“Wie na elk (verplicht) gebed drieëndertig keer soebhaanAllaah (Verheven is Allah), drieëndertig keer Alhamdoelillaah (alle lof zij Allah) en drieëndertig keer Allahoe akbar (Allah is groot) zegt, negenennegentig dus, en het voltooit met de honderd door het zeggen van: Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier (er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij. Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat.) Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden…”

(Sahieh Moeslim)

Wis het voor het slapen gaan:

“Wie voor het slapen gaan (het volgende) zegt: Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier, Laa Hawla wa laa qoewwata illa billahil-ʿAliy il-ʿAdhiem, SoebhaanAllaah, walhamdoelillaah, walaa ilaaha illAllaah, wallaahoe akbar (Er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij. Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat. Er is geen Kracht noch Macht buiten die van Allah, de Verhevene. Verheven is Allah, alle lof zij Allah, er is geen god dan Allah en Allah is groot). Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden…”

(Sahieh at-Targhieb)

Wis het bij het horen van de gebedsoproep:

“Wie bij het horen van de oproeper tot het gebed zegt: Ashhadoe an laa ilaaha illAllaah, wahdahoe laa Shariekalah, wa anna Mohammadan ʿAbdoehoe wa Rasoeloeh, radietoe billaahi Rabban wa bi Mohammadin Rasoelan wa bil-Islaami Dienan (Ik getuig dat er geen ware god dan Allah is en dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Ik ben met Allah tevreden als Heer en met Mohammed als Boodschapper en met de Islam als religie). Zijn zonden zullen hem vergeven worden.”

(Sahieh Moeslim)

Wis het door Allah vergiffenis te vragen:

“Wie het volgende zegt: Astaghfiroellaah, aladie laa ilaaha illa hoe, al-Hayy ul-Qayyoem, wa atoebo ilayh (Ik vraag Allah om vergiffenis, er is geen ware god dan Allah, de Levende de Onderhouder en ik keer me berouwvol tot hem). Hij wordt vergeven, ook al vlucht hij van het strijdveld.”

(Mishkaat ul-Masaabih en correct verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Team al-Yaqeen