Rayan; wij wensen, Allah bepaalt!

2476

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zij met Zijn dienaar en Boodschapper Mohammed, diens familie en metgezellen.

Veel moslims hebben zich de afgelopen dagen vol onderwerping in hun smeekbedes gewend tot Allah, smekende dat Hij het Marokkaanse kind Rayan beschermt. De wereld was in afwachting dat hij veilig en wel uit de put zou komen waarin hij was gevallen. Echter is de Wil van Allah wet en wat Hij wil zal zeker gebeuren.

“Wat U wil zal gebeuren, ook als ik dat niet wil. En als ik iets wens, wat U niet wil, dan zal dit niet gebeuren.”

Moge Allah hem begenadigen en moge Hij zijn ouders, familie en de moslims geduld schenken en doen hopen op Zijn Beloning.

Wellicht dat een enkeling in twijfel is geraakt en zichzelf afvraagt: “Miljoenen moslims hebben Allah gesmeekt om dit geliefde kind te beschermen. Waarom heeft Allah hun smeekbedes niet verhoord?”

Als antwoord hierop zeg ik het volgende: Het is de Voorbeschikking van Allah en wat Hij wil, dat doet Hij. De Meest Verhevene is de Alwijze en de Almachtige Heer. Hij doet wat Hij wil en Hij oordeelt zoals Hij wil. Wij zijn Zijn dienaren en ons rest niets anders dan ons over te geven aan datgene dat Hij voorbeschikt en tevreden te zijn met Zijn Oordeel. We dienen er heilig van overtuigd te zijn dat wat Allah voorbeschikt goed is. Allah weet immers, en jullie weten niet. Allah heeft datgene gekozen wat goed voor Rayan is. Hij heeft immers meer genade voor Hem dan zijn moeder dat voor hem heeft. Daarnaast is degene die beter dan hem is ook gestorven, namelijk Ibraahim, de zoon van de Boezemvriend van Allah en de meest geliefde schepsel bij Allah, de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het is aan ons om Zijn Bevel aan te nemen door overgave te tonen, zoals Zijn Profeet (vrede zij met hem) heeft gedaan. Uiteindelijk is dit een test voor zijn ouders en de gelovigen.

De middelen om hem er levend uit te krijgen zijn in acht genomen, maar Allah heeft anders gewild dan wat wij wensten, omdat dit uiteindelijk uitmondt in datgene waar Allah van houdt. Ik druk jullie daarom op het hart om tevreden te zijn en je over te geven (aan wat Allah heeft bepaald).

Wat deze ramp enigszins verlicht is dat de dood geheid zal komen. En als Rayan vandaag niet was overleden, dan zou hij morgen of overmorgen (d.w.z. in de toekomst) komen te overlijden. Er is niemand die hier voor eeuwig zal blijven en ook wij zullen binnenkort volgen. Waar ik de aandacht op wil vestigen is dat toen wij smeekbedes verrichtten, wij deze richtten aan een Heer Die overal toe in staat is, en niet aan een bediende die verplicht gehoor moet geven aan ons bevel. Verheven is Allah hierboven! Wie op deze wijze naar Zijn Heer kijkt moet dat zelf weten. Maar wij, als moslims, kijken hier op een totaal andere wijze naar. Wij roepen onze Heer aan, de Almachtige Die overal toe in staat is, en laten de zaak vervolgens aan Hem over. We hebben vrede met Zijn Oordeel. Ook weten we dat Hij niet ondervraagd wordt over wat Hij doet. Dit vanwege Zijn Volmaakte Wijsheid en Trots.

Samengevat kan gesteld worden dat deze ramp licht zal zijn en de influisteringen zullen verdwijnen voor degene die zeker is van vijf zaken:
1. Allah bezit een Ultieme Wijsheid en ons verstand is te beperkt om Zijn Wijsheid volledig te omvatten.
2. Allah weet en wij weten niet.
3. Allah bezit de meest volmaakte vorm van Genade, mededogen en rechtvaardigheid.
4. Het wereldse is een tussenstation en geen plaats van verblijf. Het is de plaats van beproevingen en niet de plaats van (complete) gelukzaligheid.
5. Het verhoren van de smeekbede uit zich niet in een tegenprestatie. Dit in de zin dat als men een smeekbede verricht, diegene een recht bij zijn Heer heeft die hij komt opeisen. Verheven is Allah hierboven! Hij is te Verheven en te Trots hiervoor. De inwilliging van de smeekbede betekent dat Allah deze verhoort op de wijze zoals Hij dat wil, in combinatie met Zijn Wijsheid. “Welnee! Jullie zullen (alleen) Hem aanroepen. Als Hij het wil, dan zal Hij datgene (d.w.z. de kwelling) waarvoor jullie Hem aanroepen wegnemen.”

(Soerat al-An’aam: 41)

Zijn wijsheid kan zijn dat Hij het verzoek spoedig inwilligt, maar kan ook zijn dat deze uitgesteld wordt. Ook kan Zijn Wijsheid uitwijzen dat Hij in plaats hiervan (d.w.z. de wens van degene die smeekt) iets anders schenkt in dit wereldse of in het hiernamaals.

Beste moslim, wees verheugd! Bij Allah, jullie smeekbedes zijn niet verloren gegaan.

Tot slot: Verheerlijk Allah middels jullie harten en denk positief over Hem. Als Hij had gewild dat Rayan in leven zou blijven, dan was dit eenvoudig voor Hem geweest. Maar Hij bezit de Ultieme Wijsheid en wij roepen slechts datgene wat onze Heer tevreden stemt.

“En het kan zijn dat jullie iets verafschuwen, terwijl het goed voor jullie is. En het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slechts voor jullie is. En Allah weet en jullie weten niet.”

(Soerat al-Baqarah: 216)

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), diens familie en metgezellen.

Sheikh Saalih al-Sindie