Tien zaken om de Liefde van Allah te verkrijgen

6655

Er zijn tien zaken die de Liefde van Allah voor jou bevorderen:

Ten eerste: Het reciteren van de Koran met overpeinzing en begrip van de inhoud en de betekenis. Alsof men een boek memoriseert om anderen uit te leggen wat de auteur bedoelt.

Ten tweede: Dichter bij Allah komen door naast de verplichtingen vrijwillige daden van aanbidding te verrichten.

Ten derde: Het voortdurend en continu gedenken van Allah middels de tong, het hart, de daden en de staat waarin je verkeert. De Liefde (van Allah) is in verhouding met de mate waarin je Hem gedenkt.

Ten vierde: Verkies datgene waar Allah van houdt boven datgene waar jij van houdt, vooral op momenten van overweldigend verlangen. Voeg je naar datgene waar Allah van houdt, ook al is het moeilijk.

Ten vijfde: Overpeins de Namen en Eigenschappen van Allah. Leer deze kennen en trek rond door de tuinen van deze kennis. Want wie Allah kent middels Zijn Namen, Eigenschappen en Daden, zal ongetwijfeld van Hem gaan houden. Dit is waarom de harten van de Moecattilah1 en de Djahmiyyah2 zijn afgesneden van het bereiken van de Geliefde.

Ten zesde: Bewust getuigen van de Vrijgevigheid, Weldadigheid, Giften en Gunsten van Allah. Zowel de verborgene als de openlijke. Ook dit is een aanleiding voor jouw liefde voor Hem.

Ten zevende: En dit behoort tot de meest wonderbaarlijke, namelijk het onderwerpen van je hart aan Allah, de Verhevene. En er is niets om dit mee uit te leggen, behalve door dit zelf te ervaren.

Ten achtste: Het alleen zijn met Hem gedurende de Goddelijke Neerdaling (tijdens het laatste derde deel van de nacht). Roep Hem daarin aan, reciteer Zijn Woorden, overpeins en tooi jezelf met de gedragingen van een nederige aanbidder tegenover Hem. En voltooi dit alles door Hem te smeken om vergiffenis en door berouw aan Hem te tonen.

Ten negende: Het vergezellen van degenen die van Hem houden, waarachtig zijn en oprecht. Pluk en verzamel de beste vruchten van hun woorden, net zoals je alleen de beste vruchten van een boom zou plukken. En blijf stil, behalve als het profijt van het spreken groter is en je weet dat het jouw staat zal verhogen en dat jouw spraak anderen van nut zal zijn.

Ten tiende: Blijf weg van alles wat tussen jouw hart en Allah, de Geprezene, komt.

Het is met deze tien manieren dat de geliefde de staat van liefde en de Geliefde bereikt. Dit alles kan met twee zaken worden bewerkstelligd:

1. Je ziel voorbereiden voor deze zaak.
2. De ogen (van je hart) te openen.

En Allah is de Schenker van succes.

Imam Ibn ul-Qayyim

(Madaaridj us-Saalikien; boekdeel 2, blz. 258)

 

1.     Verzamelnaam van groeperingen die de Namen en/of Eigenschappen van Allah ontkennen.

2.     Ontkenners van de Namen en Eigenschappen van Allah.