Vaderlijk advies van sheich Ibn al-cOethaymien aan de moslimjongeren

8014

Van: Sheich Ibn al-cOethaymien

Aan: Alle moslimjongeren

As-Salaamoe calaykoem wa Rahmatoellaahi wa barakaatoeh,

Je hebt mij gevraagd, moge Allah jou zegenen, om voor jou een helder programma uit te stippelen aan de hand waarvan jij je leven kan inrichten. Ik vraag Allah, de erhevene, om ons allen te leiden naar het Rechte Pad, waarheid en succes. En dat Hij van ons rechtgeleide leidinggevenden maakt.

Ten eerste: Leef met Allah

1. Zorg ervoor dat je altijd met Allah leeft. Heb Zijn Grootsheid altijd voor ogen en denk veelvuldig aan zijn Tekenen om je heen, zoals de schepping van de hemelen en de aarde en wat je daaruit kan ontlenen aan Zijn verfijnde Wijsheid, Zijn indrukwekkende Macht, Zijn allesomvattende Barmhartigheid en giften. Denk ook aan Zijn religieuze Tekenen waarmee de Boodschappers zijn gekomen, in het bijzonder de laatste onder hen: Mohammed (vrede zij met hem).

2. Zorg ervoor dat je hart vervuld is met liefde voor Allah, de Verhevene, dit anwege alle gunsten waarvan Hij jou heeft voorzien en de misgunsten waarvoor Hij jou heeft behoed. De grootste gunst van allen is de Islam en dat Allah jou in staat heeft gesteld dit te mogen belijden en dat Hij dit geliefd heeft gemaakt bij jou.

3. Zorg ervoor dat jouw hart vervuld is met het verheerlijken van Allah totdat Hij het belangrijkste is in jouw leven. Hierdoor zul je standvastig blijven in het gehoorzamen van Allah, de Verhevene en zul je in staat zijn Zijn verplichtingen na te komen en Zijn verboden zaken te vermijden.

4. Zorg ervoor dat jij toegewijd bent aan Allah in al jouw aanbiddingen. Vertrouw op Hem in alle opzichten om zo werkelijk te voldoen aan:

“U Alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.”

(Soerat al-Faatihah: 5)

Heb altijd voor ogen dat alles wat je laat of verricht voort dient te komen uit jouw gehoorzaamheid tegenover Allah. Dit zal ervoor zorgen dat je zult genieten van jouw aanbidding en dat dit jouw gemakkelijk zal afgaan.

Ten tweede: Leef met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)

1. Zorg ervoor dat jouw liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) boven jouw liefde voor alle andere schepselen staat en dat jij zijn leiding verkiest boven de leiding van iedereen.

2. Zorg ervoor dat je hem als voorbeeld neemt wat betreft aanbidding en goede gedragscode. Zorg ervoor dat jouw daden van aanbidding op een wijze verricht worden zoals door de Profeet werd voorgedaan en dat jouw gedragscode lijkt op die van hem. Waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, jij beschikt over een voortreffelijke gedragscode.” (Soerat al-Qalam: 4)

Als jij dit weet te verwezenlijken dan zul je uiterst zorgvuldig omgaan in het vergaren van kennis omtrent de Shariecah waarmee hij is gekomen en het nabootsen van zijn gedragscode.

3. Zorg ervoor dat je uitnodigt naar en het opneemt voor zijn Soennah, want de steun van Allah aan jou is afhankelijk van de mate waarin jij je vasthoudt aan Zijn Shariecah.

Ten derde: Jouw dagelijkse bezigheden buiten de verplichtingen om

1. Als je wakker wordt om het nachtgebed te verrichten gedenk dan Allah, de Verhevene, en smeekt Hem om wat jij nodig hebt, want op dit tijdstip is het aannemelijker dat jouw smeekbeden worden verhoord. En reciteer de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde … O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Opdat jullie zullen welslagen.” (Soerat Aali cImraan: 190-200)

2. Verricht zoveel mogelijk vrijwillige gebeden in het laatste deel van de nacht en sluit af met al-Witr.

3. Verricht jouw ochtendloftuitingen. Zo kun je bijvoorbeeld honderd keer het volgende zeggen: ‘Laa ilaaha ill-Allah wahdahoe laa sharieka lah. Lahoel Moelk wa Lahoel Hamd wa Hoewa calaa koeli shay’in Qadier.’ (Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah, als Enige zonder enige deelgenoten. Aan Hem behoort het Koninkrijk en aan Hem is de lofprijzing en Hij is tot alles in staat.)

4. Verricht het Doehaa-gebed.

5. Verricht jouw namiddagloftuitingen.

Ten vierde: De manier waarop je kennis dient te vergaren

1. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om het Boek van Allah te reciteren en uit je hoofd te leren. Denk eraan dat het reciteren gepaard moet gaan met het nadenken over datgene wat er gereciteerd wordt. Als iets jou tijdens het reciteren opvalt leg het dan vast op papier.

2. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om de authentieke overleveringen van de Boodschapper (vrede zij met hem) te leren. Zeer leerzaam is bijvoorbeeld het boek ‘cOmdat-ul Ahkaam’.

3. Zorg ervoor dat je goed geconcentreerd de les bijwoont zodat je zaken duidelijk gestructureerd leert en niet van her en der wat meepikt omdat dit slechts een verspilling van tijd is en tot verwarring leidt.

4. Begin met kleine boeken en kijk er goed naar. Stap vervolgens over naar moeilijkere boeken om zo stapsgewijs jouw kennis op te bouwen. Dit is de beste manier om kennis op een veilige manier te verkrijgen.

5. Zorg ervoor dat je kennis over de Oesoel (grondslagen) en de Qawaacid (basisregels) van de Islamitische leer opdoet. Er wordt namelijk gezegd: “Wie de grondslagen niet kent, zal er ook nooit komen.”