Valse beschuldigingen doen jou niet buiten de Soennah treden

9963

Ik zal dit advies beëindigen met enkele waardevolle voordelen die ik zie. Deze zullen, bij het handelen ernaar, resulteren in een geweldige beloning, deugdzaamheid en stijging in rang van deugdzaamheid bij Allah. Ik roep mijn broeders op deze aandachtig te overpeinzen en ernaar te handelen. Vooral in deze tijd waarin Fitnah en Hawaa wijdverspreid zijn en onachtzaamheid veelvoorkomend en omvangrijk is, behalve bij degenen met wie Allah Genadig is.

1. Aanhanger van de Soennah, weet dat als jij een ware persoon van de Soennah bent, dat listen van de mensen op aarde en schepselen in de hemelen jou niet zullen schaden. En weet dat jij niet buiten de Soennah treedt, omdat zij jou slechts beschuldigen van een innovatie. Bevind jij je daarentegen op een dwaling – waar ik mijn toevlucht van zoek bij Allah – dan zullen de lofuitingen van de mensen aan jouw adres jou niet baten. Noch zal het jou baten dat zij jou toeschrijven aan de Soennah en jou verheerlijken met valse titels. Allah is immers beter op de hoogte van jouw situatie dan jijzelf. Wees dus gewaarschuwd dat je niet misleid wordt door je eigen ego.

Het advies van de Profeet aan Ibnoe cAbbaas over dit onderwerp is voor jou voldoende: Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah.

(at-Thirmidie)

En de overlevering waarin de Profeet de drie soorten mensen bekend maakt die als eerst het Hellevuur zullen binnentreden.

2. Weet dat de geleerden van Ahl us-Soennah, zij die stevig gegrondvest zijn in kennis, de status van uitmuntendheid en leiderschap in de religie alleen hebben bereikt door het Succes van Allah, door geduldig te zijn en onwrikbare zekerheid te hebben. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij maakten van hen imams die het volk door Ons Gebod leidden, nadat zij geduldig waren en zeker waren van onze Tekenen.”

(Soerat as-Sadjdah: 24)

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Middels geduld en zekerheid (al-Yaqien) wordt het imam-schap binnen het geloof verkregen.”

Al-Yaqien houdt in: Sterkte in kennis die berust is op correct bewijs en juist begrip. Wat hier niet toe behoort is – zoals sommige studenten van kennis voor zichzelf behagen – namelijk dat hun aandeel in kennis het blind volgen van een geleerde of student van kennis is. En dat de waarheid aan hem verbonden is en slechts hij en niemand anders de Soennah begrijpt.

Geduld is het volharden in het vergaren van kennis, het handelen hiernaar en dag en nacht je tijd hierin steken. Dit in tegenstelling tot degene wiens ambities zijn verzwakt en zich totaal heeft gestort op rust en zichzelf over heeft gegeven aan zijn lusten. Hij heeft geen ambities om kennis te vergaren noch het verrichten van daden.

3. Weet dat Takfier (anderen ongelovig verklaren), Tabdiec (andere tot een innoveerder verklaren) en Tafsieq (andere tot zondaar verklaren) tot de Rechten van Allah behoren. Pas dus op dat jij iemand ongelovig verklaart, brandmerkt tot innoveerder of betitelt als zondaar terwijl hij dat niet verdient. Op het moment dat iemand jou tot ongelovige, innoveerder of zondaar bestempelt, dan is het zo dat Ahl us-Soennah onrecht niet bestrijdt met onrecht. Dit behoort daarentegen tot de eigenschappen van Ahl ul-Bidac (de religieuze innoveerders).

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah heeft gezegd: “De Khawaaridj verketteren Ahl ul-Djamaacah. Ditzelfde geldt voor de Moectazilah en de Rawaafid. Zij verketteren degenen die hen tegengaan. Zij beschouwen eenieder die van hen afwijkt als een Faasiq (grote zondaar). Ahl us-Soennah volgt daarentegen de Waarheid die afkomstig is van hun Heer en waarmee de Profeet is gekomen. Zij verketteren degenen die hen tegen zijn gegaan niet. Zij zijn daarentegen het meest wetend over de Waarheid en meest barmhartig jegens de schepselen.”

(Minhaadj us-Soennah, volume 5, blz.158)

4. Boycot jouw broeder niet die jou heeft geboycot als deze boycot religieus niet geoorloofd is. Haast je daarentegen in het groeten van hem en vereenzelvig je met hem. Neem de onterechte twijfel weg die aanleiding was om jou te boycotten. Wendt hij zich vervolgens van jou af, ga hem dan niet innerlijk boycotten en steek niet al je tijd in het achterna lopen van hem. Jou treft verder geen blaam en hij is degene die zondig is.

5. Jij kan blootgesteld worden aan beschimpingen van de mensen doordat zij jou kleineren of valsheden aan jou toeschrijven, die indruisen tegen hetgeen waarop Ahl us-Soennah zich bevindt. Op het moment dat jij minacht wordt, zoals een tegenstrever die over jou zegt: “dwalend”, “onwetend” en “hij begrijpt niet”, ga dan op dat moment niet jezelf triomferen, anders verval jij in zelf-prijzing. En deze zelf-prijzing zal uiteindelijk leiden tot de ultieme ondergang. Zo werd één van de imams van de Salaf beschimpt door een persoon, waarop deze imam tegen hem zei: “Wat ver ben jij verwijderd!”

Ahl ul-Bidac waren gewoon om de geleerden van Ahl us-Soennah met de grootse (beledigende) dingen te beschrijven en toch sloegen zij daar geen acht op. Zij waren daarentegen gewoon om hen te weerleggen in waar zij de fout in zijn gegaan en zij adviseerden de Oemmah. Wij hebben in hen dan ook een prachtig voorbeeld!

Wanneer de tegenstrever valsheden aan jou toeschrijft, zoals zaken die jij zou hebben gezegd, ontken dit dan. Dit zodat er geen valsheden aan jou toegeschreven worden. De geleerden zijn tot vandaag de dag gewoon om uitspraken die valselijk aan hen toegeschreven worden te ontkennen. Dit is geen vorm van zelf-prijzing. Dit behoort daarentegen tot het adviseren van de Oemmah. Er is dus een verschil tussen dit geval en het voorgaande.

Klamp je dus vast aan de leiding van de geleerden en wees niet zoals sommige onwetenden die de wereld vullen met zelf-prijzing en zelfglorie op het moment dat er over hun gesproken wordt. Wij vragen aan Allah om ons te behoeden voor verbanning (van Hem).

6. Weet dat de mensen vereerd worden op basis van wat zij aan daden verrichten. Wanneer jij je op de Soennah bevindt, dan word jij elke dag vereerd. En het is slechts wachten of jij zult een imam van de Soennah zijn. Zo zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“En wij maakten van hen imams die het volk door Ons Gebod leidden, nadat zij geduldig waren en zeker waren van onze Tekenen.”

(Soerat as-Sadjdah: 24)

Bevind jij je daarentegen op een innovatie, dan word jij elke dag vereerd en het is slechts wachten of jij zult een imam van de Bidcah zijn. Zo zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

Zeg (O Mohammed): Wie in dwaling verkeert: de Barmhartige laat voor hem de termijn verlengen.

(Soerat Maryam: 75)

Ook zegt Allah over Fircawn en zijn volk nadat hij hun onrechtmatige hoogmoed beschreef het volgende (interpretatie van de betekenis):

“En wij maakten van hen imams die uitnodigen naar het Vuur.”

(Soerat al-Qasas: 41)

Maak dus je keus welke daden je vandaag verricht en waar je morgen een imam van zult zijn.

En Allah weet het het beste.

Moge de Vrede en Zegeningen van Allah zijn met Zijn dienaar en Boodschapper Mohammed.

Sheikh Ibraahiem ibn cAamir ar-Roehaylie (Fragment uit: an-Nasiehah)