Verlaat onenigheid en verdeeldheid!

7054

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, deze godsdienst (Islam) is jullie godsdienst, de enige. Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 92)

In dit eervolle vers en in vele andere verzen beveelt Allah ons om één gemeenschap te zijn onder het islamitische leiderschap, en niet te verdelen in groeperingen noch in partijen. En als er tussen ons een onenigheid ontstaat, dan dienen wij de besluitvaardigheid terug te voeren naar de Koran en de Soennah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper…”

(Soerat an-Nissaa’: 59)

Bovendien beveelt Allah ons in dit vers om slechts één god te aanbidden en dat is Allah, de Verhevene. Hij is Degene Die ons heeft geschapen en ons van proviand heeft voorzien. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij daarom.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 92)

Allah, de Verhevene, beveelt ons om een eenheid te vormen in onze samenwerking, een eenheid te zijn als groep, in onze cAqiedah en aanbidding. Dit is de reden waarom Allah ons heeft geschapen. Hij heeft ons geschapen om een eenheid te zijn in onze eendracht en aanbidding. Allah heeft ons uitgezonderd van degenen die van mening verschillen. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“…maar zij bleven van mening verschillen. Behalve wie jouw Heer begenadigd heeft. En daarom heeft Hij hen geschapen…”

(Soerat Hoed: 118-119)

Een eenheid vormen is een genade en het zich verdelen is een kwelling, volgens de context van dit eervolle vers.

Dit land (Saoedi Arabië) was – alle lof zij Allah – een vergemakkelijking voor deze methodiek. Het was een eenheid die één cAqiedah had. Haar grondwet was het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Deze grondwet is zoals de Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.”

(Soerat Foessilat: 42)

De afgelopen jaren zijn er echter verschillende groeperingen ons land binnengedrongen, waarvan elk een andere methodiek erop nahoudt en met een andere leider. Veel van onze jongeren zijn beïnvloed door hen waardoor zij vervallen zijn in verdeeldheid en onenigheid. Het is vervolgens zo ver gekomen dat studenten van kennis zich verdelen en zich toeschrijven aan Maashaayikh (geleerden). Elke groepering schrijft zich toe aan een bepaalde Sheikh, neemt slechts van deze Sheikh aan en waarschuwt voor elke andere Sheikh, ondanks het feit dat deze Sheikh totaal niet verschilt van een andere Sheikh qua methodiek en cAqiedah. Het zijn slechts fanatieke uitingen zonder enige kennis, en satanische onenigheden waarmee de gemeenschap van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah te kampen heeft.

Dit heeft ertoe geleid dat de mensen van nieuwlichterij de kans te pakken hebben gekregen om zich te nestelen in dit land. Tevens heeft het ertoe geleid dat zij tot een meerderheid behoren, omdat zij een eenheid vormen terwijl Ahl us-Soennah verdeeld is geraakt. De verdeeldheid van Ahl us-Soennah heeft ervoor gezorgd dat men vreest voor de veranderingen binnen het land.

O studenten van kennis en jongeren van Ahl us-Soennah, verlaat onenigheid en verdeeldheid en pas al-Walaa’ en al-Baraa’ toe volgens de Koran, de Soennah en de methodiek van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig, waarlijk, Allah is met de geduldigen.”

(Soerat al-Anfaal: 46)

Werk naar het volgende vers toe waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper…”

(Soerat an-Nissaa’: 59)

Wees gewaarschuwd voor de slinkse plannen van de vijanden en de hypocrieten. Jullie bevinden je namelijk in een tijd van Fitnah waar geen ontkomen aan is, behalve als men een eenheid vormt volgens de Koran, de Soennah van de Profeet en het nemen van kennis van standvastige geleerden.

O geleerden en leraren, vrees Allah en wijs jullie studenten de goede richting: de juiste methodiek en een eenheid vormen volgens de Koran, Soennah van de Profeet en de methodiek van de vrome voorgangers. Waarschuw hen voor verdeeldheid, onenigheid en het zich bezighouden met het verspreiden van gebreken en het bedekken van kwaliteiten. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Als jullie dat niet doen (elkaar steunen en beschermen), dan zal er chaos en een groot verderf op aarde ontstaan.”

(Soerat al-Anfaal: 73)

Sommige leraren zijn er namelijk op uit om voor verdeeldheid en onenigheid te zorgen. Deze leraren belasteren namelijk de één en spreken lof uit over de ander, zonder enig recht. Zij houden zich niet bezig met het uitleggen van de les die hen is toegewezen.

Moge Allah iedereen succes schenken om nuttige kennis op te doen en goede daden te verrichten. En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed en zijn familie en metgezellen.

Sheikh Saalih Fawzaan al-Fawzaan