Verlichting in het gezicht – deel 2

6290

De Profeet (vrede zij met hem) heeft deze drie kenmerken opgenoemd, omdat deze kenmerken de harten doen verbeteren en de zielen doen bijschaven. Door dit te ervaren en zich er met het hart aan vast te klampen, verdient de moslim het om de overvloedige Beloningen en grootse Vergoedingen binnen te halen, zoals vermeld staat in de overlevering.

Wat betreft de woorden van de Profeet waarin hij zegt: “Het hart van een moslim zal geen wrokgevoelens koesteren tegen drie zaken”, dit is een bewijs dat het hart van een moslim geen wrokgevoelens met zich meedraagt en geen bedrog in zich heeft, als het gekenmerkt wordt door deze drie eigenschappen die worden genoemd in de overlevering. Deze eigenschappen zullen uit de buurt blijven van de harten. Degene die oprecht is jegens Allah, de Verhevene, zijn oprechtheid zal hem afstand doen laten nemen van wrokgevoelens in het hart. Hij drijft deze wrokgevoelens volledig weg, omdat zijn hart en zijn wil zich volledig aan de Tevredenheid van Allah willen toewijden. Hij vraagt om beloningen en er is daarom geen sprake van een stukje wrokgevoelen of bedrog. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren.”

(Soerat Yoesoef: 24)

Hij (Profeet Yoesoef) was oprecht tegenover zijn Heer en daarom heeft Hij het kwaad en de zedeloosheid van hem weggenomen.

Toen Iblies wist dat hij geen uitweg meer had met de oprechte mensen, heeft hij hen uitgezonderd van degenen die het pad van dwaling en vernietiging hebben ingeslagen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Iblies) zei: “Bij Uw eer dan, ik zal hen zeker allen misleiden. Behalve Uw dienaren onder hen die zuiver zijn in hun aanbidding.”

(Soerat Saad: 82-83)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve (over) degene die jou volgt van de dwalenden.

(Soerat al-Hidjr: 42)

Het zuiver zijn in de aanbidding is de weg naar redding, de Islam is een schip van zekerheid en Imaan is het veiligheidsslot.

Wat betreft de woorden van de Profeet in de overlevering waarin hij zegt: het adviseren van de moslimleiders, gaat ook in tegen het hebben van wrokgevoelens en bedrog. Het adviseren van de heersers gaat immers niet samen met wrokgevoelens en druist hier juist tegen in. Wie de heersers en de gemeenschap adviseert, is gevrijwaard van wrokgevoelens.

Het adviseren van de heersers onder de moslims dient gepaard te gaan met het luisteren en gehoorzamen van hen in voor- en tegenspoed, of ze nu behoren tot de rechtvaardigen of tot de buitensporigen. Het gehoorzamen van hen geschiedt daarentegen slechts in het goede. Als zij dan aansporen om Allah ongehoorzaam te zijn, dan is er geen gehoorzaamheid aan enig schepsel als dit ongehoorzaamheid aan de Schepper betekent.

Het adviseren gebeurt middels het wegwijzen naar het goede en hen ernaar aan te moedigen. Ook dient men hen te waarschuwen voor het kwaad en hen te helpen om hieraan te ontkomen. Men dient ook smeekbede voor hen te verrichten, opdat zij goedheid en verbetering zullen verkrijgen. Men dient geen smeekbede te verrichten tegen hen. En ook dient men op te passen dat hij hen niet ongehoorzaam is of in opstand treden tegen hen. Het adviseren van de ander – ongeacht wie dit is – dient het doel te zijn van het hart.

Wat betreft de woorden van de Profeet waarin hij zegt: en het zich houden aan de Djamaacah van de gelovigen, is ook een zaak die het hart doet reinigen van wrokgevoelens en bedrog. Degene die zich aan de Djamaacah van de gelovigen houdt, zal voor de ander wensen wat hij voor zichzelf wenst. En hij haat voor hen wat hij voor zichzelf haat. En hem treft kwaad als hen kwaad treft. En hem maakt blij wat hen blij maakt. Men dient wel op één lijn te zitten qua cAqiedah (credo) en het verrichten van goede daden. Wees gewaarschuwd de Djamaacah te verlaten! Zorg ervoor dat de duivels jou niet grijpen en jou zaken aandoen die erger zijn dan wat wolven doen bij een afgezonderde schaap.

Wat betreft de woorden van de Profeet waarin hij zegt: “Want hun oproep zal hen behoeden”, dit zijn één van de beste, uiteengezette en gigantische woorden qua betekenis. De Profeet heeft het uitnodigen van de moslims vergeleken met een muur en schutting die als barrière fungeert en de toegang voor de vijanden uitsluit. Deze uitnodiging, en dit is de uitnodiging naar de Islam, zal een muur en schutting voor hen zijn.

Aangezien deze uitnodiging als muur en schutting fungeert, heeft de Profeet te kennen gegeven dat degene die zich aan de Djamaacah van de gelovigen houdt,omheind zal worden door de Dacwah van de Islam. De Dacwah brengt de natie bijeen en verenigt wat los is geraakt en omheint het. Degene die zich bevindt in deze groep zal omheind worden en er zal over hem gewaakt worden. En zo zal de moslim die zich onderwerpt aan de gemeenschap van de moslims een deel hebben van de zaligheid van de uitnodiging die afgegeven wordt door één van hen. En dit sluit niemand uit van de algemeenheid.

En Allah, de Verhevene, is de Enige Die gevraagd wordt en van wie verlangd wordt. Wij hopen dat Allah al onze daden zuiver voor Zijn Aangezicht laat zijn en overeenstemmen met de Soennah van Zijn Profeet. Moge Allah ons helpen om de moslims in het algemeen, de geleerden en de gewone mensen,te adviseren. En moge Hij ons begunstigen met het onderwerpen aan de gemeenschap. Moge Allah ons, onze ouders, de moslims, de gelovigen zowel de levende als de dode vergeven. Voorwaar, Hij is de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.

Sheikh cAbdoer-Razzaaq ibnoe cAbdil-Moehsin al-cAbbaad

<<< Vorig deel