Waarom de Islam niet terroristisch is

11591

In de ware aard van de Islam wordt iedere vorm van terrorisme afgekeurd. Het druist namelijk in tegen de nobele principes ervan. Dit wordt ondermeer verduidelijkt in de volgende feiten:

1. Tot de leerstellingen van de Islam behoort de oproep tot het bouwen van woonplaatsen en het bewonen van gebouwen. De Profeet (vrede zei met hem) zegt: "Wie een plaats doet herleven na haar dood (doordat het bijvoorbeeld verlaten was), het behoort dan tot hem."

(al-Boekhaarie)

Het is daarom voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om te streven naar het verwoesten van woon- of werkplaatsen. Dit rijmt namelijk niet met de beginselen van de Islam.

2. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat het verboden is dat een persoon zelfmoord pleegt of zichzelf te gronde richt. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

"En stort julliezelf niet in de ondergrond."

(Soerat al-Baqarah: 195)

Daarom is het voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om zichzelf te gronde te richten door een aanslag te plegen met een autobom of iets dergelijks. Wetende dat de Islam dit verbiedt.

3. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat het verboden is dat een persoon een ander vermoordt. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: "Een dienaar zal goed leven, zolang hij niet verboden bloed laat vloeien."

(al-Boekhaarie)

Daarom is het voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om iemand zonder geldige reden te vermoorden, wetende dat de Islam dit verbiedt. Het uitvoeren van de doodstraf geschiedt door de rechter en niet door een doorsnee persoon.

4. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat het de zondige heimelijke gesprekken en het uitnodigen naar onrechtvaardigheid waar kwaad, ongehoorzaamheid of overtreding in zit, verbiedt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"O jullie die geloven, wanneer jullie heimelijke gesprekken voeren, voer dan geen heimelijke gesprekken die zondigheid, overtreding en ongehoorzaamheid tegenover de Boodschapper behelzen."

(Soerat al-Moedjaadalah: 9)

Daarom is het voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om heimelijke zittingen te hebben of in het geheim complotten te beramen om terroristische activiteiten uit te voeren. Wetende dat de Islam dit verbiedt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Zeg: "Dit is mijn weg. Ik nodig uit naar Allah met zekere kennis; ik en degenen die mij volgen."

(Soerat Yoesoef: 108)

De uitnodiging van de Islam is duidelijk op basis van zekere kennis en helderheid. En niet op basis van verborgenheid of samenzwering.

5. Tot de leerstellingen van de Islam behoort het verbod op het onheus bejegen van anderen. Ook het streng optreden tegen eenieder die de mensen bedreigt aangaande hun levens, veiligheid, bezittingen en levensovertuigingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En overtreed niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders."

(Soerat al-Baqarah: 190)

Daarom is het voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om dit te doen. Het is verboden in de Islam.

6. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat degene die (het geloof) verdraait, afdwaalt of over het geloof zegt wat er niet is, afgeschrikt en gewaarschuwd dient te worden. De Koran zegt het volgende over een groep mensen die afgeweken is van het rechte Pad, terwijl zij claimen zich op het juiste pad te bevinden (interpretatie van de betekenis):

"En waarlijk, onder hen is er een groep die het Boek met haar tong verdraait, omdat jullie zullen vermoeden dat het (onderdeel) van het Boek is, terwijl het niet van het Boek is. En zij zeggen: "Dit is afkomstig van Allah", terwijl het niet van Allah is. En zij vertellen leugens over Allah, terwijl zij (het) weten."

(Soerat Aali cImraan: 78)

Daarom is het voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om terroristische activiteiten goed te keuren. Hiermee stuurt hij namelijk richting een dwaalspoor en het verdraaien van het geloof. Hiermee zoekt hij voor zichzelf een steunpilaar en bewijs om daarmee zijn vijanden schade te berokkenen. Hij dwaalt af door zijn misinterpretaties en zijn verkeerde uitleg. Zo komt het voor dat hij de religieuze teksten in de verkeerde context plaatst.

7. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat het de mensen uitnodigt naar het geloof en naar het binnentreden van de Islam zonder enige dwang, maar slechts uit volledig vrije wil. Het geloven (in de boodschap van de Islam) dient voort te komen uit een volledige overtuiging, en niet uit intimidatie en bangmakerij. De Koran bevestigt dit middels de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

"Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden."

(Soerat al-Baqarah: 256)

De mens is volgens de Islam vrij om te kiezen voor de religie die hij wil. Ook is hij vrij in zijn overtuiging. Daarom is het voor een moslim of een persoon die zich toeschrijft aan de Islam niet toegestaan om terroristische activiteiten uit te voeren omwille van zijn religie of overtuiging. Of door een golf van angst en terreur te creëren om mensen zijn overtuiging of religie op te leggen. Dit omdat Allah het volgende zegt (interpretatie van de betekenis):

"Wie dus wil, kan geloven. En wie wil, kan (ervoor kiezen om) niet (te) geloven."

(Soerat al-Kahf: 29)

Denk jij dat degene die andere mensen zijn eigen mening of overtuiging oplegt, het volgende vers heeft gelezen? Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Degene die goede daden verricht, (doet dit) voor zichzelf. En wie het slechte verricht, dit is (nadelig) voor hem."

(Soerat Foessilat: 46)

8. Tot de leerstellingen van de Islam behoort het dat iedere vorm van dwang -om de Islam te verkondigen- als verworpen wordt beschouwd. De Koran laat ons zien dat Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) verzoekt om ver weg te blijven van dwang, voor welk doel dan ook. Hij dient zich te richten op het verduidelijken (van het geloof) en het vermanen en overtuigen (van de mensen). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Vermaan (hen) dan (o Mohammed), jij bent slechts een vermaner."

(Soerat al-Ghaashiyah: 21)

Uiteindelijk is het voor niemand toegestaan zich te wenden tot dwangmiddelen om hiermee de mensen te dwingen de islamitische leer aan te hangen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Ben jij (o Mohammed) dan in staat om de mensen te dwingen om gelovig te worden?"

(Soerat Yoenoes: 99)

9. Tot de leerstellingen van de Islam behoort de goede manier die is neergezet om de mensen uit te nodigen naar het geloof die vrij is van geweld. Bovendien is een pad uitgestippeld dat geen mankementen kent in zijn uitnodiging (naar de Islam). Noch kent het grofheid, dwang of terrorisme. Allah spreekt als volgt over de Profeet in de Koran (interpretatie van de betekenis):

"En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengegaan."

(Soerat Aali cImraan: 159)

Allah verzoekt hem (vrede zij met hem) om als middel wijsheid en goede predicatie in acht te nemen om de uitnodiging te verspreiden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goede predicatie."

(Soerat an-Nahl: 125)

Wat is er dan mis met degenen die zich toeschrijven aan de Islam en deze richtlijnen niet in praktijk brengen wanneer zij het oneens zijn met anderen? Je ziet hen dan twisten met hun tegenstander middels grofheid en hardvochtigheid. Zij grijpen naar geweld en interpreteren de bewijzen zoals het hen uitkomt. Hierdoor schaden zij zichzelf en de Islam.

10. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat het zijn volgelingen beveelt om het hoogste niveau van liefde en genegenheid in acht te nemen tegenover andersdenkenden. Zowel in levensovertuiging en religie als in het uitwisselen van gedachten. Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

"En redetwist met hen op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer, Hij weet wie van Zijn Weg is afgedwaald, en Hij weet wie de rechtgeleiden zijn."

(Soerat an-Nahl: 125)

Wat is er dan mis met degenen die anderen hun denkwijze en overtuigingen opleggen? En als zij hier niet in slagen, zoeken zij hun toevlucht tot geweld en terrorisme. Hierdoor schaden zij zichzelf en de Dacwah.

11. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat het zijn volgelingen verbiedt om te claimen de waarheid (als enige) in pacht te hebben. Allah de Verhevene, spoort zijn Boodschapper aan om het volgende te zeggen (interpretatie van de betekenis):

"En waarlijk, of wij of jullie zijn recht geleid, of (wij of jullie) verkeren in duidelijke dwaling."

(Soerat Saba': 24)

Wat is er dan mis met degenen die zichzelf toeschrijven aan de Islam en beweren dat slechts zij de waarheid in pacht hebben en andersdenkenden ongelovig verklaren? Zij klampen zich eigenwijs aan hun eigen denkwijze, zonder zich ervan bewust te zijn dat er in fanatisme materiële en morele schade bevindt. Zowel voor het individu als voor de maatschappij en de samenleving. Uiteindelijk zal dit leiden tot maatschappelijke onzekerheid en instabiliteit.

12. Tot de leerstellingen van de Islam behoort gematigdheid en evenwichtigheid in alle zaken. Allah, de Verhevene, heeft de mens bevolen om gematigd te zijn in het leven en niet te overdrijven of tekort te schieten in het geloof. Men dient alle aspecten van het leven zijn recht te geven zonder hierin te overdrijven of tekort te schieten. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld."

(Soerat al-Qasas: 77)

Uiteindelijk is extremisme onverenigbaar met de aard van de Islam, omdat deze niet met elkaar zijn te rijmen.

13. Tot de leerstellingen van de Islam behoort dat de Islam het verbiedt om bloed te vergieten. Het roept op om veiligheid en stabiliteit in de samenleving te bewerkstelligen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"..dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood."

(Soerat al-Maa’idah: 32)

Daarentegen staat terrorisme het vergieten van bloed en het aantasten van bezit toe. Daarnaast creëert het onveiligheid en onthoudt het de samenleving van stabiliteit.

14. Tot de leerstellingen van de Islam behoort het respecteren van de internationale verdragen en overeenkomsten. Het is niet toegestaan om deze overeenkomsten en verdragen zonder geldige reden als nietig te beschouwen. Het is strikt verboden om met de onderdanen van het verdrag te strijden, ongeacht hun religie. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

"Behalve degenen onder de veelgodenaanbidders met wie jullie een verbond hebben gesloten en die jullie vervolgens in geen enkel opzicht te kort hebben gedaan en die niemand hebben geholpen (die) tegen jullie (is). Dus komt het verbond met hen volledig na, tot het einde van (de met) hun (afgesproken) termijn. Voorwaar, Allah houdt van de godsvruchtigen."

(Soerat at-Tawbah: 4)

Terrorisme eerbiedigt daarentegen de verdragen niet en houdt zich niet aan de gemaakte overeenkomsten. Iemand die een zelfmoordaanslag pleegt en een aantal personen die onder deze internationale verdragen staan vermoordt, schendt hierdoor de leerstellingen van de Islam. Ook is het niet juist om dit aan de Islam toe te schrijven, ook al is de dader hiervan een moslim of een persoon die zichzelf toeschrijft aan de Islam.

15. Tot slot behoort tot de leerstellingen van de Islam het verbod dat geldt voor het plegen van een misdrijf en het opleggen van strenge sancties op de daders. De Islam legt strikte regels op aan plegers van misdrijven, die ook wel te boek staan als lijfstraffen. Het doel hiervan is het creëren van een stabiele samenleving die vrij is van misdaad. Tegelijkertijd nodigt de Islam ons uit naar het toepassen van deze wetten, zodat er geen mogelijkheden overblijven voor misdadigers om hun wandaden te plegen. De juiste opvatting over lijfstraffen is dat er sancties worden opgelegd tegen eenieder die een verdorven daad verricht welke het verdient om voor bestraft te worden met een lijfstraf. Het toepassen van deze sancties is het beste wat voor de Islamitische samenleving kan worden gedaan. Dit ontkracht de stelling dat de Islam als terroristisch gekenmerkt kan worden, aangezien terrorisme van nature steeds verder gaat met het verrichten van misdaden en zich door niets laat afschrikken. Zij laat zich niet leiden door systemen en wetten, noch door normen en waarden.

Sheikh dr. Rachid Nafi