Wie iets laat omwille van Allah…

12755

Dit principe (d.w.z. het principe ‘wie iets laat omwille van Allah, Hij zal hem in plaats hiervan iets beters schenken’) is te vinden in vele Koranverzen en in hetgeen Allah te kennen geeft over de eerste migranten (Moehaadjiroen). Zij die hun woningen, rijkdom en geliefden achterlieten omwille van Allah. Zo heeft Allah datgene wat zij hebben achtergelaten (omwille van Hem), vervangen met uitgebreide voorzieningen, eer en gezag in dit wereldse leven.

Toen Profeet Ibraahiem zich distantieerde van zijn volk, zijn vader en datgene dat zij aanbaden naast Allah, schonk Allah hem Ishaaq, Yaʿqoeb en andere rechtschapen nakomelingen. Ditzelfde geldt voor Profeet Soelaymaan. Toen hij door zijn paarden afgeleid werd van het gedenken van Allah, deed hij ze weg. Hierdoor heeft Allah dit vervangen met het volgende (interpretatie van de betekenis):

“En Wij maakten de wind aan hem dienstbaar, die volgzaam waaide op zijn bevel, waarheen hij wilde. En (ook)de Satans, allen waren bouwers en duikers.”

(Soerat Saad: 36-37)

Toen de mensen van de grot zich distantieerden van hun volk en datgene wat zij naast Allah aanbaden, schonk Allah hun Zijn Genade. Hij vergemakkelijkte voor hen de weg naar succes en rust, en maakte hen tot een leidraad voor degenen die misleid waren.

En denk aan de volgende Woorden van Allah over Maryam (interpretatie van de betekenis):

“En zij die haar eerbaarheid bewaarde. Wij bliezen van Onze Geest in haar. En Wij maakten haar en haar zoon een Teken voor de werelden.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 91)

Wie de slechte oproepen van zijn Nafs (ego) verlaat omwille van Allah, Allah zal dat vervangen door liefde voor Hem, de aanbidding van Hem en het zich berouwvol wenden tot Hem. Tevens zal Hij dat wat Zijn dienaar aan wereldse genietingen heeft verzameld, vervangen met iets dat superieur is hieraan.

Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan ibn Naasir as-Saʿdiy
(Qawaaʿid ul-Hisaan li Tafsier il-Qoer’aan, blz. 164)