Wij zullen Zinaa nooit verlaten!

10156

Het is verstandig om niet meteen van degene die je uitnodigt tot de Islam te eisen dat hij alle verboden zaken in één keer verlaat. Dit kan slechts leiden tot het wegjagen van deze persoon en dit spoort hem aan tot het verlaten van het geloof. Een geleidelijke aanpak is vereist en is tevens een kenmerk van dit geloof. cAa’ieshah overlevert: “Waarlijk het eerste wat ervan (de Koran) is geopenbaard, zijn de Moefassal-hoofdstukken (Soerat Qaf tot en met Soerat an-Naas) waarin de Hemel en de Hel worden genoemd. Toen de mensen terug keerden tot de Islam, werden de verboden en de geboden (zaken) geopenbaard. En als het verbod op het drinken van Khamr (bedwelmende dranken) als eerste werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: “Wij zullen khamr nooit verlaten!” En als het verbod op het plegen van Zinaa (overspel) (als eerste) werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: “Wij zullen zinaa nooit verlaten!” (al-Boechari)

Deze overlevering leert ons dat Dacwah (het uitnodigen naar de Islam) geleidelijk moet gebeuren en dat er rekening gehouden moet worden met de omstandigheden van tijd en plaats. Het zich verdiepen in de wijze waarop dacwah verricht dient te worden en de mensen die deze behoeven, leidt tot een beter resultaat. Zo zien wij dat de Profeet (vrede zij met hem) zijn dacwah in het geheim is begonnen, totdat deze dacwah gehoor begon te vinden bij de mensen. Hierna beval Allah Zijn Profeet (vrede zij met hem) om de mensen in het openbaar uit te nodigen tot de Islam. Allah beval hem (interpretatie van de betekenis):

“Verkondig daarom (in het openbaar) wat bevolen is.” (Soerat al-Hidjr: 94)

Ibn Qayyim gaf de volgende volgorde aan waarop de Profeet (vrede zij met hem) de mensen uitnodigde tot de Islam:

1 Zijn profeetschap

2 Het uitnodigen van zijn naaste familieleden

3 Het uitnodigen van zijn stam

4 Het uitnodigen van de Arabieren

5 Het uitnodigen van de gehele mensheid en djinns

Hoe belangrijk is het voor ons om de zaak van dacwah op een goede en geleidelijke wijze aan te pakken. Dit valt onder de wijsheid waarnaar Allah ons uitnodigt, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Nodigt uit tot de Weg van Allah met wijsheid.” (Soerat an-Nahl: 125)

Het is niet de bedoeling om een persoon in één keer te belasten met al de kennis die je hebt en om hem alle verboden en geboden zaken meteen te leren. Het is juist de bedoeling dat deze persoon bij de hand wordt genomen en stapsgewijs wordt geleid naar het einddoel. Sheich Bin Baaz zei: “De uitnodiger tot Allah is als een dokter. Hij wacht de geschikte tijd af en geeft de juiste dosering op de beste wijze aan hem die dit nodig heeft. De uitnodiger tot Allah maakt de juiste afweging en kiest het geschikte moment voor zijn dacwah.”

Moge Allah ons wijsheid en welbespraaktheid schenken.