De rechten van de Profeet Mohammed (v.z.m.h)

10796

Na de rechten van Allah zijn de rechten van de Profeet (vrede zij met hem) het belangrijkst voor de moslim om in acht te nemen. Er is immers geen mens die meer rechten op ons heeft dan de Profeet (vrede zij met hem). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Voorwaar, Wij hebben jou (O Mohammed) gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer. Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven…”

(Soerat al-Fath: 8-9)

Liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) moet sterker zijn dan de liefde voor jezelf, je kinderen, familie en wereldse bezittingen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand van jullie zal (werkelijk) geloven, totdat ik meer geliefd ben bij hem dan zijn kinderen, ouders en alle mensen.”

(al-Boechari en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft vele rechten, waaronder onze onvoorwaardelijke respect en waardering. Deze moeten overigens op de correcte wijze getoond worden. Het respecteren van de Profeet (vrede zij met hem) houdt onder andere in dat je vasthoudt aan zijn Soennah, nadat hij is gestorven. De rechten die de Profeet (vrede zij met hem) toekomen moeten hem worden toegekend, echter zonder overdrijving. Als we de verhalen van de metgezellen lezen, dan komen wij er achter hoeveel respect en liefde zij voor de Profeet (vrede zij met hem) hadden.

Toen Qoeraish cOrwah ibnoe Mascoed naar de Profeet (vrede zij met hem) stuurde om met hem te onderhandelen in Hoedaibiyah was hij zeer onder de indruk van de manier waarop de metgezellen de Profeet (vrede zij met hem) behandelden. Hij zei: “Ik heb de koningen van Perzië, Rome en Abyssinië gezien, maar nog nooit heb ik een leider gezien die zoveel werd geëerd en gerespecteerd als Mohammed. Als hij hen (de metgezellen) opdroeg iets te doen, dan deden zij dit zonder dit uit te stellen. Als hij de Woedoe verricht, willen zij allen het resterende water dat hij gebruikte hebben (om de woedoe mee te verrichten) en zij kijken hem, uit respect, nooit rechtstreeks aan in de ogen.” Zo werd de Profeet (vrede zij met hem) behandeld door zijn metgezellen. Hij is de Boodschapper van Allah, degene die meest verheven kwaliteiten en de beste omgangsvormen van alle mensen ooit bezat.

Het behoort tot de rechten van de Profeet (vrede zij met hem) dat men in hem gelooft. Zo moeten wij geloven in de toekomstige gebeurtenissen die zullen plaatsvinden, waarover hij heeft verteld. Ook het opvolgen en het zich onderwerpen aan zijn bevelen behoren tot de rechten van de Profeet (vrede zij met hem). Wanneer de moslim gelooft in de Profeet (vrede zij met hem) en zijn religie wilt volgen, moet hij geloven dat de beste leiding, de leiding van de Profeet (vrede zij met hem) is. Het geloven in de Profeet (vrede zij met hem) houdt ook in dat men met overtuiging bevestigt dat het geloof waarmee hij is gekomen, het beste geloof is. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Neen, bij jouw Heer! Zij geloven niet totdat zij jou (O Mohammed) laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig.”

(Soerat an-Nisaa’: 65)

En:

“Zeg (tegen de mensen, Mohammed): ,,Als jullie van Allah houden volgt mij dan, (dan) zal Allah van jullie houden en jullie, jullie zonden vergeven. En Allah is de Meest Vergevingsgezind, de Meest Genadevolle.”

(Soerat Aali cImraan: 31)

Het is één van de rechten van de Profeet (vrede zij met hem) dat de gelovigen zijn godsdienst verdedigen. Het negeren van aanvallen op de Profeet (vrede zij met hem) of op de godsdienst waarmee hij gekomen is, is ontoelaatbaar voor de moslims. Moslims moeten zich inspannen om op de beste wijze aanvallen op onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) of op dit wonderbaarlijke geloof te pareren. Dit geloof is zonder twijfel het beste geloof ooit gestuurd naar de mensheid.

Gebaseerd op een werk van Sheich Ibn al-cOethaymien