Het Boek van de Profeet (vrede zij met hem)

8604

Het Boek van de Profeet is de Koran, het beste Boek, het krachtigste verbond waarin de meest sublieme verhalen en vertellingen zijn opgenomen. Het is de ontzagwekkende waarheid, die gevrijwaard is van elke vorm van valsheid. Een nederdaling afkomstig van de Allerwijze, de Meest Lovenswaardige.

Een Boek waarvan de eenduidige Verzen uiteen zijn gezet, gewijd is het reciteren en overpeinzen ervan, geheiligd is het vragen van genezing aan de hand ervan en gezegend is het oordelen en het handelen ernaar. Elke letter ervan staat gelijk aan tien verdiensten.

Het is een rechtmatige bemiddelaar, een oprechte getuige, een vermakelijke gezel, een leerrijke bezigheid, een betrouwbare kompaan, een ontzagwekkend wonder, vol van zoetheid en flonkering, het overtreft en wordt niet overtroffen.

Het is geen tovenarij, noch dichterij, noch waarzeggerij, noch het woord van een sterveling. Het is namelijk het Woord van Allah. Van Hem is het afkomstig en tot Hem zal het terugkeren. De aartsengel Djibriel is ermee neergezonden naar Mohammed om als Boodschapper te dienen voor de Heer der werelden.

Het is een Boek in duidelijk Arabisch, een Boek dat andere boeken verstomt wat betreft retoriek en welsprekendheid, een Boek met overdonderende bewijzen, een Boek vol Leiding, genade, vermaning en genezing van de hartskwalen, een Boek van licht, evidentie, begeleiding, juistheid, raadgeving en onderricht, bewaard tegen verandering en bewaakt tegen adjunctie en eliminatie.

Het is een eeuwigdurend mirakel, een verschansing voor zijn volgelingen, een redding voor degenen die zich eraan houden, een geluk voor hen die hem raadplegen, een zegekrans voor degenen die zich erdoor laten leiden en een triomf voor degenen die hem als rechter opstellen in hun leven. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Reciteert de Koran, want waarlijk hij zal komen op de Dag der Opstanding als bemiddelaar voor de zijnen.”

(Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “De beste onder jullie is degene die de Koran leert en onderwijst.”

(al-Boechari)

Verder zei hij (vrede zij met hem): “Waarlijk, Allah doet middels dit Boek volkeren stijgen (in rang) en anderen omlaaggaan.”

(Moeslim)

Het is een Boek dat de dichters sprakeloos achterlaat, de prekers tot stilzwijgen dwingt, de retoren overwint, de eloquente Arabieren overstijgt en de wijsgeleerden versteld doet staan.

“Waarlijk, deze Koran leidt naar het meest juiste.”

(Soerat al-Israa’: 9)