Inleiding: De rechten van de Profeet (vrede zij met hem)

10767
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper Mohammed, zijn familie en metgezellen.
In dit artikel willen wij de rechten van de Profeet (vrede zij met hem) behandelen. Alvorens hierop over te gaan, dienen wij onszelf eerst de volgende vraag te stellen: “Kennen wij de uitverkorene?” Het antwoord op deze vraag splitsen wij in drieën.
Allereerst heeft onze Verheven Heer Zijn geliefde Profeet (vrede zij met hem) in rang verheven. Tevens heeft Allah zijn gedrag en uiterlijk vervolmaakt. Na dit geïllustreerd te hebben, zullen wij de hamvraag stellen, namelijk: Kent deze gemeenschap haar Profeet?
Zijn rang:
De status en edelheid van de uitverkoren Profeet staat bij Allah hoog in het vaandel. Allah, de Verhevene, heeft de mensen geschapen en uit hen heeft Hij profeten uitverkoren. Uit deze profeten heeft Hij boodschappers verkozen. En uit deze boodschappers heeft Hij de vijf meest standvastige en meest volhardende profeten uitverkoren, namelijk Noeh, Ibrahiem, Moesa, cIesaa en Mohammed (vrede zij met hen allen).
Uit deze vijf profeten heeft Allah Zijn twee boezemvrienden uitverkoren, namelijk de profeten Ibrahiem en Mohammed (vrede zij met hen beiden). Uit de gehele mensheid heeft Hij Mohammed (vrede zij met hem) uitverkoren, zijn borstkas verruimd, zijn roem verhoogd, zijn status verheven, zijn last weggenomen en hem in ieder opzicht gelouterd.
Allah heeft de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) gelouterd in zijn verstand. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.”
(soerat an-Nadjm: 2)
Allah de Verhevene heeft hem gezuiverd qua geloofwaardigheid, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“En hij spreekt niet uit begeerte.”
(soerat an-Nadjm: 3)
Tevens is de Profeet (vrede zij met hem) door Allah gereinigd in zijn hart (interpretatie van de betekenis):
“Het hart (van de Profeet) loog niet over wat het zag.”
(soerat an-Nadjm: 11)
De loutering heeft ook plaatsgevonden betreffende zijn zicht. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Zijn blik week niet en dwaalde niet.”
(soerat an-Nadjm: 17)
Zo ook zijn borstkas (interpretatie van de betekenis):
“Hebben Wij jouw borst niet verruimd (O Mohammed)?”
(soerat ash-Sharh: 1)
Zijn roem is door Allah verheven. Hij, de Verhevene, maakt dit kenbaar in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):
“En Wij hebben jouw roem verhoogd.”
(soerat ash-Sharh: 4)
De Profeet (vrede zij met hem) is tevens gelouterd in zijn reinheid (interpretatie van de betekenis):
“En Wij hebben jouw last van jou weggenomen.”
(soerat ash-Sharh: 2)
Zijn gedrag:
Ook zijn zachtmoedigheid kent dankzij de Barmhartige geen gelijke. Allah de Barmhartige zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, er is een Boodschapper uit jullie eigen midden tot jullie gekomen. Zwaar voor hem is jullie lijden. Vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.”
(soerat at-Tawbah: 128)
Ook heeft Allah de Profeet (vrede zij met hem) gelouterd in zijn totale persoonlijkheid (interpretatie van de betekenis):
“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.”
(Soerat al-Qalam: 4)
Het feit dat Allah Zijn meest geliefde Profeet heeft vereerd, wordt ons nog duidelijker als Allah zweert bij het leven van Mohammed (vrede zij met hem). Ibnoe cAbbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Allah, Allah heeft geen ziel geschapen die bij Hem eerbaarder is dan de ziel van Mohammed (vrede zij met hem). Ook heb ik Allah nooit horen zweren bij het leven van een ander dan dat van Mohammed (vrede zij met hem). Hij, de Verhevene, zegt immers (interpretatie van de betekenis):
“Bij jouw leven (O Mohammed): voorwaar, zij verkeren onrustig in hun dwaling.”
(Soerat al-Hidjr: 72)
In dit vers zweert Allah bij het leven van zijn geliefde, de uitverkorene.
Sterker nog, Allah heeft nooit bij andere Profeten gezworen die de Boodschap verkondigd hebben, behalve bij onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij, de Barmhartige, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Yaasien. Bij de wijze Koran. Voorwaar, jij (O Mohammed) behoort zeker tot de Gezondenen. Op een recht Pad.”
(Soerat Yaasien: 1-4)
Allah zweert bovendien bij het ochtendlicht dat Hij de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) niet heeft verwaarloosd noch heeft verfoeid nadat Hij hem heeft uitverkoren. En dat het Hiernamaals voor hem beter is dan al hetgeen wat Allah hem in het wereldse leven heeft geschonken. Ook heeft Allah de Verhevene, de edelheid en gelukzaligheid voor hem verzameld in zowel het wereldse leven als in het Hiernamaals. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Bij het ochtendlicht. En bij de nacht wanneer het geheel donker is. Jouw Heer heeft jou niet verlaten, noch is hij kwaad op jou. En zeker, het Hiernamaals is beter voor jou dan het wereldse leven. En jouw Heer zal jou weldra zeker geven zodat jij tevreden zult zijn. Heeft Hij jou niet als een wees gevonden, waarna Hij jou heeft opgevangen? En heeft Hij jou niet als een onwetende gevonden, waarna Hij jou heeft geleid? En heeft Hij jou niet als een behoeftige gevonden, waarna Hij jou rijk heeft gemaakt? Dus wat betreft de wees, onderdruk hem niet. En wat betreft de bedelaar, snauw hem niet af. En wat betreft de gunsten van jouw Heer, verkondig dit!
(Soerat ad-Dhoehaa)