Ken jouw profeet

24112
Alle lof zij Allah, Die voor ons het Pad van de Leiding heeft verduidelijkt en ons zicht heeft vrijgemaakt van duisternissen en verleidingen. Vrede zij met de uitverkoren Profeet en Boodschapper. Hij (vrede zij met hem) die gezonden is als een barmhartigheid en leider voor de werelden, vrede zij met zijn familie, zijn metgezellen en degenen die hen volgen tot aan de Dag der Opstanding.
Beste moslims, tot het beste waar men zijn tijd aan kan besteden en zijn uren mee kan vullen behoort het bestuderen van het welriekende levensverhaal van de Boodschapper (vrede zij met hem). Een meeslepend verhaal waardoor de lezer het gevoel krijgt de dagen van weleer van de eerdere moslims te doen herleven. Mogelijkerwijs zal hij zichzelf kunnen plaatsen in de schoenen van één van die edele deugdzamen, die de krans der glorie hebben gedragen en een indrukwekkende dapperheid hebben tentoongespreid.
Reizend door het levensverhaal van de Profeet (vrede zij met hem) maakt de moslim kennis met diverse aspecten van zijn edele karakter, zijn manier van leven en zijn uitnodiging in tijden van vrede en oorlog. Bovendien ontdekt de moslim de momenten van zwakte en kracht, de beweegredenen van overwinning en verlies en de omgang met gebeurtenissen, ongeacht de grootte ervan.
Door het bestuderen van het levensverhaal van de Profeet (vrede zij met hem) winnen de moslims hun zelfvertrouwen terug en raken zij ervan bewust dat Allah aan hun zijde staat en hun Helper is. Dit alles wordt gerealiseerd als Allah wordt aanbeden op de manier die Hem waardig is en op basis van een zuivere intentie en totale overgave jegens Zijn Wetgeving. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Als jullie (de godsdienst van Allah) steunen (door zijn Voorschriften in acht te nemen), dan zal Hij jullie steunen en jullie voeten standvastig maken.”
(Soerat Mohammed: 7)
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, Wij zullen onze boodschappers en diegenen die geloven zeker doen overwinnen, in dit wereldse leven en op de Dag dat de getuigen zullen opstaan.”
(Soerat Ghaafir: 51)
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“En Allah zal zeker degenen helpen die Hem (Zijn godsdienst) helpen (door de Voorschriften in acht te nemen), Voorwaar Allah is Sterk, Machtig.”
(Soerat al-Hadj: 40)
Dit alles is slechts het topje van de ijsberg wat betreft het levensverhaal van deze uitverkoren Profeet (vrede zij met hem). Daarom dient een weg te worden geopend voor de jongeren om dit legendarische levensverhaal gedetailleerd te bestuderen. Allah, de Verhevene, zegt:
“Mohammed is de boodschapper van Allah.”
(Soerat al-Fath: 29)
Mohammed, zijn afkomst
Hij is aboe al-Qaasim, Mohammed de zoon van cAbdoellah, de zoon van cAbdoe al-Moettalib, de zoon van Haashim, de zoon van cAbdoe al-Manaaf, de zoon van Qoesay, de zoon van Kilaab, de zoon van Moerra, de zoon van Kacb, de zoon van Loeay’, de zoon van Ghaalib, de zoon van Fihr, de zoon van Maalik, de zoon van Nadhr, de zoon van Kinaanah, de zoon van Khoezaymah, de zoon van Moedrika, de zoon van Ilyaas, de zoon van Modar, de zoon van Nizaar, de zoon van Moecad en de zoon van cAdnaan. Tot hier in de keten, betreffende de afkomst van de Profeet (vrede zij met hem), is consensus bereikt. Dit geldt ook voor het feit dat cAdnaan een afstammeling is van Ismail, de zoon van Ibraahiem (vrede zij met hen beide).
Mohammed, zijn namen
Van Djoebayr ibn Moetcim is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ik beschik over (meerdere) namen en ik ben Mohammed en ik ben Ahmad en ik ben al-Maahie (uitwisser) waar Allah het ongeloof mee uitwist, ik ben al-Haashir (de verzamelaar) waarmee de mensen verzameld worden voor mijn voeten en ik ben al-cAaqib (het zegel) die geen ander na zich heeft.”
(Boechari en Moeslim)
Aboe Moesa al-Ash’arie heeft gezegd: “De boodschapper van Allah was gewend om zichzelf namen te geven, zo zei hij: ,,Ik ben Mohammed en Ahmad en al-Moeqfie en al-Haashier en Profeet van berouw en Profeet van Barmhartigheid.”
(Moeslim)
Mohammed, zijn reine afkomst
Weet goed, moge Allah jou en mij begenadigen, dat onze Profeet (vrede zij met hem) uitverkoren is boven de gehele schepping. Allah de Verhevene, heeft zijn vader beschermd tegen de verderfelijkheid van ontucht. Hij (vrede zij met hem) is niet voortgekomen uit een onwettige relatie, maar uit een correct huwelijk. Waathilah bin al-Asqac overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar! Allah heeft uit het nageslacht van Ibrahiem Ismaciel (vrede zij met hen) uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Ismaciel Kinaanah uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Kinaanah Qoeraysh uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Qoeraysh Bani Haashim uitverkoren en Hij heeft mij uit Bani Haashim uitverkoren.
(Moeslim)
Toen Ceasar, de keizer van de Romeinen, Aboe Soefyan vroeg naar de afkomst van de Boodschapper (vrede zij met hem) zei hij: “Onder ons, kent hij een edele afkomst.” Waarop Ceasar zei: “Zo is het ook gesteld met de boodschappers, zij worden gestuurd vanuit de meest edele (afkomst) onder hun volk.”
(Boechari)
Mohammed, zijn geboorte
Mohammed (vrede zij met hem) is geboren op maandag de 2e van de maand Rabic al-Awwal. Ook wordt gezegd dat dit ook de 8e, 10e of 12e dag zou kunnen zijn. Ibn Kathir heeft hierover gezegd: “Het meest correcte aangaande zijn geboorte is dat hij geboren is in het jaar van de Olifant. Dit is tevens verhaald door Ibraahiem ibn al-Moenthir al-Hozaami (de leraar van imam al-Boechaari), Khaliefa ibn Khayyaat en anderen. Hier is tevens consensus over bereikt.
cIrbaad ibn Saariyah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: ,,Ik sta vermeld bij Allah in de Bewaarde Tafel als de laatste der profeten, dit terwijl Aadam nog van klei was en ik zal jullie de uitleg ervan geven. (ik ben) De smeekbede van Ibrahiem, de verblijding van cIesa aan zijn volk, de droom van mijn moeder, zij zag dat licht uit haar kwam welke de kastelen van as-Shaam deed oplichten.”
(Ahmed en at-Tabaraani)
Zijn vader overleed terwijl zijn moeder zwanger was van hem (vrede zij met hem).
Mohammed als zuigeling
Gedurende een aantal dagen geschiedde de borstvoeding door Thoewaybah, de vrijgekochte slavin van aboe Lahab. Daarna werd hij door de stam banoe Sacd als zuigeling opgenomen en werd Halima as-Sacdiyyah zijn zoogmoeder. Hij (vrede zij met hem) verbleef onder hen voor een periode van ongeveer 4 jaar. In die periode werd zijn borstkas opengespleten en werd zijn hart ontdaan van het aandeel waarop zijn (slechte) ego en de satan aanspraak maakten.
Na deze gebeurtenis bracht Halima hem terug naar zijn moeder.
Zijn moeder overleed in een plaats genaamd al-Abwa’. Dit gebeurde tijdens een terugreis naar Mekka toen hij slechts zes jaar oud was. Op latere leeftijd, toen de Profeet (vrede zij met hem) in het jaar van de inname van Mekka daar naartoe op weg was, heeft hij (vrede zij met hem) zijn Heer om toestemming gevraagd het graf van zijn moeder te bezoeken. Nadat hem toestemming werd verleend en hij (vrede zij met hem) het graf bezocht, begon hij te huilen, waardoor ook zijn metgezellen begonnen te huilen. De Profeet (vrede zij met hem) zei vervolgens: “Bezoek de graven, want deze doen de dood herinneren.”
(Moeslim)
Na het overlijden van zijn moeder werd hij opgevoed en grootgebracht door ‘Oem Ayman (een geërfd dienstmeisje van zijn ouders) en onder de hoede genomen door zijn grootvader cAbdoe al-Moettalib. Op een leeftijd van 9 jaar overleed zijn grootvader, die op zijn beurt de voogdij had overgedragen aan de oom van Mohammed, aboe Taalib. Deze heeft hem op een uiterst zorgzame wijze grootgebracht en hem tevens gesteund en bijgestaan toen Allah Mohammed als Boodschapper verkoos. Dit alles terwijl hij (aboe Taalib) het polytheïsme tot aan zijn dood bleef aanhangen. Wel heeft Allah, door deze nobele opstelling van aboe Taalib richting zijn neef, de straf voor hem in mindering gebracht zoals vermeld staat in een correcte overlevering.
Mohammed en de bescherming die hij genoot van Zijn Heer
Allah, de Verhevene, heeft Mohammed (vrede zij met hem) tijdens zijn jonge jaren beschermd, behoed en verre gehouden van onreinheden en tekortkomingen. Hij schonk hem de meest edele karaktereigenschappen, in zoverre dat hij onder zijn volk bekend stond als de ‘betrouwbare’. Deze positie onder zijn volk verwierf hij door zijn reinheid en eerlijkheid in zijn spreken en handelen. Toen de Profeet (vrede zij met hem) de leeftijd van vijfendertig jaar bereikte wilde Qoeraysh het heilige huis herbouwen. Toen zij de zwarte steen wilden plaatsen kregen de stammen onderling meningsverschil over wie de eer zou moeten toekomen om de zwarte steen te plaatsen. Zij kwamen tot een akkoord; de eerste persoon die op hen zou afkomen, mocht als rechter tussen hen optreden. Deze persoon bleek later Mohammed (vrede zij met hem) te zijn. Zij zeiden: “Het is de betrouwbare”, en zijn oordeel stemde hen tevreden. Hij plaatste de steen temidden van een stuk stof en gaf de stammen opdracht elk een uiteinde van de stof op te tillen. Daarna pakte hij (vrede zij met hem) zelf de zwarte steen en plaatse deze op zijn plek.
(Ahmed en al-Haakim)
Mohammed, zijn huwelijk
Mohammed (vrede zij met hem) trouwde met Khadiedjah op een leeftijd van 25 jaar. Dit deed zich voor na een handelsreis waarbij Mohammed (vrede zij met hem) samen met de dienstjongen van Khadiedjah, genaamd Maysara, handel dreef in as-Shaam. Gedurende deze handelsreis zag Maysara dat Mohammed zich tooide met eigenschappen als eerlijkheid en waarachtigheid, die diepe indruk op hem maakten. Bij terugkomst bracht Maysara zijn eigenares Khadiedjah op de hoogte van zijn ervaringen met Mohammed (vrede zij met hem), waarna zij verlangde naar een huwelijk met deze man (vrede zij met hem).
Khaadidja (moge Allah weltevreden zijn met haar) overleed 3 jaar vóór de emigratie (Hidjrah). De Profeet (vrede zij met hem) huwde geen enkel andere vrouw tijdens haar leven. Na haar overlijden huwde hij in chronologische volgorde: Sawda bint Zoemac, Aisha bint Abi Bakr (de enige maagd), Hafsa bint cOmar ibn al-Khattab, Zainab bint Khozaima ibn al-Harith, Oem Salamah Hind bint Oemayyaa, Zainab bint Djahsh, Djoewayria bint al-Harith, Oem Habibah Ramla bint Abi Soefyaan, Saffiyyaa bint Hoeyay ibnoe Akhtab en Maimoena bint al-Harith, die de laatste vrouw was waarmee hij in het huwelijk trad.
Mohammed, zijn kinderen
Alle kinderen van Mohammed (vrede zij met hem), zowel de zonen als de dochters, waren afkomstig van zijn vrouw Khadiedjah met uitzondering van Ibraahiem. Zijn moeder is Marriyah de Koptische, die Mohammed (vrede zij met hem) geschonken kreeg van Moeqawqis, de Koning van Egypte.
Zijn zonen
Al-Qaasim, de Profeet (vrede zij met hem) kreeg vanwege hem de bijnaam ‘de vader van al-Qaasim’ (Aboe al-Qaasim). Hij leefde maar een gering aantal dagen. Zo ook at-Taahir en at-Tayyib. Ook is er gezegd dat deze twee namen in werkelijkheid als bijnamen dienden voor de zoon van de Profeet (vrede zij met hem) cAbdullah.
Wat betreft Ibraahim, hij is in Medina geboren en heeft 22 maanden geleefd. Hij overleed drie maanden voor het overlijden van de Profeet (vrede zij met hem).
Zijn dochters
Zainab, zijn eerste dochter, was getrouwd met aboel-cAas ibn ar-Rabiec.
Roeqayyaa, zijn tweede dochter, was getrouwd met cOethmaan ibnoe cAffaan.
Oemmoe Kalthoem, zijn derde dochter, trouwde eveneens met cOthmaan ibn cAffaan na het overlijden van haar zus Roeqayyaa.
Fatima zijn vierde dochter, was getrouwd met cAli ibnoe abi Taalib, zij bracht al-Hassan en al-Hoessein ter wereld. De twee heren onder de jongeren van het Paradijs. Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Vier dochters zonder twist en drie zonen aan de hand van de meest correcte uitspraak.”