Mohammed volgens een aantal grote westerse namen

10601

In De Naam Van Allah De Meest Barmhartige, De Meest Genadevolle,

Het volgende stuk is een verklaring van ‘afkeur’ op de journalisten van Denemarken en Noorwegen wegens hun aanvallen op de Heilige Profeet (vrede zij met hem).

Alle glorieuze prijzingen behoren toe aan Allah; ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed zijn Dienaar en Profeet is; moge Allah zijn positie verheffen en die van zijn familie en al zijn metgezellen. Voorts,

Eén van de zaken die een Moslim ontzettend trots maakt is zijn geloof en zijn grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem): de Profeet van Allah. Wij als Moslims getuigen dat we geloven in alle voorgaande Boodschappers en Profeten en wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en hun waarachtigheid, als uitzondering dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste en beste der profeten is. Hij is degene voor wie de Poorten van het Paradijs als eerste geopend zullen worden, het geloven in hem is de weg naar het Paradijs. Hoe zou je moeten reageren op de sarcastische karikaturen die op 30 September 2005 in de Deense nieuwskrant: ‘Jyllands Posten’ afgebeeld zijn? Wie waren zij aan het bespotten? Zij bespotte niemand minder dan de beste mens die ooit op deze aarde heeft gelopen, de leider der Boodschappers (vrede zij met hem). Zij toonden duistere en schaamteloze afbeeldingen die hem (vrede zij met hem) moesten voorstellen. De schaamteloosheid ervan sprak boekdelen over hoe extreem hun fantasie kan zijn.

Later herhaalde de Noorse nieuwskrant ‘Magazint’ de aanval -nota bene tijdens de dagen van het Islamitische offerfeest, wat een blijk van afgunst en vijandigheid is- door deze afbeeldingen andermaal te plaatsen. Deze daad was alsof zij een oude wond open wilden halen. Waar zijn de Woorden van Allah:

“Hebben zij elkaar ertoe aangespoord? Nee, zij zijn een opstandig volk.”

(Interpretatie van de betekenis van Soerat adh-Dhariyaat: 53)

Hoe moet je reageren op deze publiekelijke haatverklaring? Moeten wij dan de andere kant opkijken, onze oren verdoven en onze monden dichtsnoeren, terwijl onze harten sneller en sneller kloppen? Wij zweren u bij Degene Die Mohammed (vrede zij met hem) eerde en hem in status heeft verheven, onze graven zijn ons dierbaarder dan wanneer wij niet in staat zijn de waarheid te uiten en het op te nemen voor onze Boodschapper van Allah. Mijn vader, mijn grootvader en mijn eer zijn opofferingen die ik breng voor mijn profeet Mohammed (vrede zij met hem). En daarom vinden wij dat het tijd wordt voor de mensheid om kennis te maken met de echte Mohammed en niet de Mohammed zoals deze afgebeeld wordt door een aantal met afgunst vervuld schorem.

De status van de Profeet (vrede zij met hem)

Er bestaat geen enkele zin die een allesomvattende beschrijving kan weergeven over de grootse kenmerken van deze grote Profeet (vrede zij met hem). Al zou je willen, je zult nooit genoeg woorden kunnen vinden om zijn grootsheid te beschrijven. Een grootsheid die de mensen door alle eeuwen heen deed verbluffen, een grootsheid die is voorbestemd om oneindig voort te duren. Deze zelfde grootsheid bevindt zich in alle harten, heeft zich genesteld in alle zielen, wordt gevoeld door alle mensen, zelfs door de vijanden en tegenstanders van de Islam. De Profeet (vrede zij met hem) bezat perfecte manieren. Beter dan wie dan ook. Een hogere status kan niemand bereiken. Hij (vrede zij met hem) was de meest wijze, degene met gezond verstand en de meeste inzicht, de meest gulle, over wiens gedrevenheid om te geven aan liefdadigheid werd gezegd dat die sneller was dan de wind. Hij (vrede zij met hem) gaf aan liefdadigheid als iemand die nooit vreesde erdoor in armoede te leven. Hij (vrede zij met hem) gaf zoveel weg dat hij als gevolg daarvan met honger ging slapen. Rijkdom in bezittingen heeft hij nooit verzameld. Zijn metgezellen (moge de tevredenheid van Allah met hen allen zijn) spoorde hij aan vrijgevig te zijn zeggende: “Geef uit (in liefdadigheid) O Bilaal, en vrees niet dat Allah jouw provisie in mindering zal brengen (vanwege het uitgeven van geld).” Hij (vrede zij met hem) was de meest tolerante van alle personen en de meest vriendelijke onder hen; als iemand hem uitschold vergaf hij hem, en hoe harder en onvriendelijker een persoon tegen hem deed des te geduldiger ging hij met hem om (vrede zij met hem). Hij was de meest toegeeflijke en vergevende, vooral toen hij bij machte was om terug te slaan. Hij (vrede zij met hem) was de meest bescheiden persoon. Hij was het gewend om zich te mengen onder de armen en behoeftigen. Hij nam de tijd om te gaan zitten bij ouderen en bezocht weduwen. Een jong meisje kon zo zijn hand vastpakken en met hem door de straten van Medina paraderen. Hij (vrede zij met hem) kleedde zich nooit op een wijze die hem onderscheidde van zijn metgezellen of om meer of beter te lijken dan hen. Hij was alles behalve streng en als hem een keuze werd voorgelegd in iets, dan koos hij voor de meest gemakkelijke oplossing. Zolang hij hiermee niet ongehoorzaam was aan Allah. Aan de andere kant was hij (vrede zij met hem) het meest ferme als het aankwam op het vervullen van de verplichtingen en het versterken van de waarheid. Hij werd nooit boos als het ging om persoonlijke zaken, maar als een van de grenzen van Allah werd overschreden dan werd hij boos en werd zijn gezicht rood. Hij (vrede zij met hem) was de dapperste persoon, met de sterkste wil, kracht en volhardendheid; hij trad zaken met vastberadenheid en geduld tegemoet, en hij onderging vastberaden en met doorzettingsvermogen zware tijden en kwam zo door moeilijke situaties. Hij (vrede zij met hem) uitte nooit beledigende woorden. Hij was duidelijk in zijn verklaringen en koos voorzichtig zijn woorden uit. Hij (vrede zij met hem) was kuis, puur en de meest eerlijke en waarheidsgetrouwe van alle mensen. Hij (vrede zij met hem) was de meest rechtvaardige, zelfs als het om een vijand ging; als wettelijke sancties werden opgelegd op personen die hem dierbaar waren, dan werden die ook uitgevoerd. En hij zweerde hierover zeggende: “Ik zweer bij Allah, als Faatimah, de dochter van Mohammed zou stelen, dan zou ik haar hand afhakken.”

Zijn ziel was eentje van de puurste vorm, de meest imposante levendigheid en de meeste geleerde over zijn Heer: Allah. Hij (vrede zij met hem) gaf eenieder zijn rechten. Hij gaf zijn Heer Zijn recht, zijn vrienden hun recht, zijn vrouwen hun rechten en zijn missie zijn rechtvaardige recht.

Hij (vrede zij met hem) was de meest gedrevene, het verste weg van het hechten van belang aan wereldse bezittingen; hij at wat hem werd aangeboden en wees nooit bepaald voedsel af, en noch vroeg of verlangde hij naar wat niet voor handen was. Hij sliep op een rieten mat. Al het bovengenoemde is niet meer dan een glimp vanuit het licht van profeetschap en een lichtstraal uit de lamp van de schitterende eigenschappen van Mohammed (vrede zij met hem).

Wat anderen zeggen over de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

Enkele beroemde tijdsgenoten die de biografie van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hebben gelezen konden niets anders doen dan toegeven dat hij een meester was met uitstekende eigenschappen en een nobel karakter. Het volgende is wat een aantal van hen gezegd heeft:

• Michael Hart, auteur van ‘The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History’ zei: “Mijn keuze om Mohammed boven aan de lijst te zetten van werelds meest invloedrijke personen zou als verassing bij een aantal lezers kunnen komen en er zullen door anderen zelfs vraagtekens bij gezet worden, maar hij was de enige man in de geschiedenis die zowel op religieus als seculier niveau succesvol was.”

• George Bernard Shaw: de Britse theaterschrijver zei: “De wereld heeft heel erg behoefte aan een man met het gedachtegoed van Mohammed. In de Middeleeuwen werd hij op een heel donkere manier afgeschilderd. Vooral vanwege hun onwetendheid en vooroordelen, omdat zij hem als vijand van het Christendom beschouwden. Maar toen ik terug ging kijken naar het verhaal achter deze man vond ik hem een verbazingwekkende en miraculeuze persoon, en ik kwam tot de conclusie dat hij nooit een vijand van het Christendom was. Hij zou in plaats daarvan de redder van de mensheid genoemd moeten worden. Ik denk dat als hem vandaag de controle over de wereld wordt gegeven, dat hij onze problemen zou oplossen en de vrede en het geluk zou brengen waar de wereld zo naar verlangt."

• Annie Besant, schreef in ‘The life and teachings of Muhammed’: “Het is onmogelijk, voor wie de persoonlijkheid van deze grootse profeet van de Arabieren bestudeerd heeft en erachter gekomen is hoe hij geleefd heeft en hoe hij zijn volk onderwees, om geen respect te krijgen voor deze grootse profeet. Eén van de meest perfecte boodschappers die Allah gestuurd heeft.

• Alphonse de La Martaine schreef in: ‘Historie de la Turquie’: “Als grootsheid in doel, kleinigheid van betekenis, en verbijsterende resultaten de drie criteria zijn voor een menselijke genie, wie kan iemand anders uit de geschiedenis durven vergelijken met Mohammed? De meest beroemde mensen creëerden legers, wetten en slechts rijken. Zij stichtten, als het al iets was, niet meer dan materiele machten welk noch meestal voor hun ogen in elkaar stortte. Deze man verzette niet alleen legers, wetten, rijken, mensen, dynastieën, maar miljoenen mensen in 1/3 van de toen bewoonde wereld: en meer dan dat, hij verzette altaren, de goden, de religiën, de ideeën, de geloven en de zielen. Filosoof, Redenaar, Apostel, Wetgever, veroveraar van ideeën, de restaurateur van rationele opvattingen… De stichter van twintig aardse rijken en van één spiritueel rijk. – Dat is Mohammed. Gezien alle maatstaven waarmee we menselijke grootsheid kunnen meten, zouden we ons kunnen afvragen, is er een man groter dan hij?

• J.W.H. Stab schreef in ‘Islam and its founder’: “Oordelend naar de geringe middelen die hij tot zijn beschikking had en de duurzaamheid van het resultaat dat hij heeft bereikt, schijnt geen naam zo bekend te zijn als die van de profeet uit Mekka. Aan de impuls die hij gaf, danken talloze dynastieën hun bestaan, tot de ogen strelende steden, statige paleizen, en tempels zijn uit de grond geschoten en wijde provincies die trouw gehoor geven aan het geloof. En buiten al dit regeerde zijn woorden het geloof van generaties, werden geaccepteerd als hun manier van leven en hun vaste leiding naar de nog te komen wereld. Op duizend altaren smeken de stemmen van de trouwe gelovigen zegeningen op hem, wie zij in hoge achting nemen als de profeet van God, de zegel van de Apostelen. Gezien de standaard van menselijke roem; van welke sterveling vergelijkt de glorie zich met de zijne?” • Dr. Gustav Weil schrijft in ‘History of Islamic peoples’: “Mohammed was een schijnend voorbeeld voor zijn volk. Zijn karakter was puur en vlekkeloos. Zijn huis, zijn kleding, zijn voedsel –deze karakteriseerde zijn zeldzame simpliciteit. Zo eenvoudig was hij dat hij van zijn metgezellen geen aanbidding ontving, noch accepteerde hij van zijn persoonlijke bediende een dienst die hij zelf kon verrichten. Hij was toegankelijk voor iedereen op ieder mogelijk tijdstip. Hij bezocht de zieken en was vol sympathie voor allen. Oneindig was zijn welwillendheid en vrijgevigheid als ook zijn ongerustheid over het welzijn van zijn gemeenschap.” • De Britse filosoof Thomas Carlyle, die de Nobelprijs won voor zijn boek ‘The Heroes’ schreef: “Het is een grote schande voor eenieder om te luisteren naar de beschuldigingen dat de Islam een leugen is en dat Mohammed een verzinner en bedrieger was. We zagen dat hij standvastig bleef vasthouden aan zijn principes met ferme verbetenheid. Liefdevol en gul, gepassioneerd, vroom, kuis, met echte mannelijkheid, hardwerkend en serieus. Ondanks al deze kwaliteiten was hij zacht tegen anderen, tolerant, aardig, opgewekt en prijzenswaardig en soms zou hij met zijn metgezellen grapjes maken. Hij was rechtvaardig, oprecht, slim, puur, edelmoedig en scherp; zijn gezicht was stralend alsof hij licht binnen in zich had om de donkerste van de nachten te verlichten. Hij was van nature een grootse man die niet was onderwezen op een school of door een mentor onder zijn hoede werd genomen. Hij had dit allemaal niet nodig.” • Johan Wolfgang von Goethe, de Duitse schrijver zei: “Wij Europeanen, met al onze concepten en ideeën konden niet bereiken wat Mohammed bereikte, en niemand zal in staat zijn hem hier in voorbij te gaan. Ik heb gezocht in de geschiedenis van de mens naar een voorbeeld en vond dat het Mohammed was die de waarheid op de beste manier wist te brengen. Inderdaad, Mohammed slaagde erin om de hele wereld te onderdompelen in monotheïsme.”

Wij danken deze grote westerse namen voor hun objectiviteit, eerlijkheid, openheid en het feit dat zij zich in hun werk niet door blinde haat laten geleiden zoals de mensen achter de kranten van ‘Jyllands Posten’ en ‘Magazint’.