Mohammed (vrede zij met hem), de Boodschapper

9412

Hij is het gewichtige nieuws, de grandioze gebeurtenis, de merkwaardige berichtgeving, de glansrijke zaak, de omvangrijke kwestie.

“Waaromtrent vragen zij elkaar. Over het gewichtige nieuws. Waarover zij disputeren.”

(Soerat an-Nabaa’: 1-3)

Zijn zending is ongetwijfeld het meest gewichtige nieuws dat de ronde heeft gedaan, het meest imponerende verhaal dat ooit verteld is door troubadours, de tijd versteld heeft doen staan. Zijn levensbeschrijving wordt niet omgeven door duisternis, noch ontregeld door de wind, noch verhuld door donkere wolken. Zijn verhaal is één die de zeeën heeft overgestoken, alle windstreken heeft doorkruist, op deze wereld gegoten werd als verlossend hemelwater en dat opkwam als heldere zonneschijn. Samengevat; hij is het licht en kan het licht aan de aandacht ontsnappen?

“Zij wensen het Licht van Allah te doven met hun monden, maar Allah zal Zijn Licht voltooien, ook al verafschuwen de ongelovigen dit.”

(Soerat Saf: 8)

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem) in een authentieke overlevering: “Datgene waarmee ik ben gezonden aan leiding en kennis is als verlossend hemelwater.” (al-Boechari en Moeslim)

Wie jou tot vijand neemt, is in alle talen vergruisd.

Al zouden de zon en de maan jouw vijanden zijn.

Hij (vrede zij met hem) is gestuurd om het alleenrecht van Allah op de aanbidding tot stand te brengen, om de wereld te laten galmen van het geroep van ‘Laa ilaaha ill-Allah Moehammadoen Rasoeloellah’ en om de Waarheid te bewaarheiden en de valsheid te ontkrachten. Hij is gezonden met het overdonderende bewijs, de verdraagzame wetgeving, rechtvaardigheid, goedertierenheid, vrijgevigheid, goedheid, vrede, liefde, vreugde, verbetering, veiligheid en geloof. Hij is gekomen met reinheid, het gebed, de aalmoezen, de vasten, de bedevaart en het zich inspannen voor de zaak Gods. Hij is gestuurd met een verheven doel, een nobel karakter, een statige signatuur en een edelaardige inborst.

Zijn komst had als doel het bestrijden van veelgodendom, het vernietigen van de afgodsbeelden, het verdrijven van onwetendheid, het tegengaan van onrecht en het verwerpen van zedenloosheid. Er is geen goeds, of de Profeet (vrede zij met hem) heeft ons hierop gewezen en er is geen kwaad, of hij heeft ons hiervoor gewaarschuwd.

Wat zijn aard betreft; Allah is het Die zijn opvoeding op Zich nam en deze vervolmaakte. Hij is dan ook de beste onder de mensen wat betreft gemoed, de meest doeltreffende wat zijn uitspraken betreft, het meest geschikte toonbeeld, de meest waarheidsgetrouwe, de meest rechtvaardige wat betreft het uitvaardigen van decreten, de meest feilloze in reputatie, de meest vrijgevige en verdraagzame, de meest reine van hart, de meest godsvruchtige, de meest ingelichte van deze gemeenschap, de meest in acht nemende van de familiebetrekkingen, de meest dappere en de meest vooraanstaande qua persoonlijkheid, komaf, gedrag en geloof.

Hij is fraai in al zijn eigenschappen, stralend in zijn gelaat, nabij het hart, geliefd, gemakkelijk in de omgang, gezegend en charismatisch. Van zijn gezicht straalt het licht der Leiding en wordt getekend door een glimlach. Zijn enkele aanwezigheid is een geneugte en ondersteuning voor de aanwezigen. Altijd geneigd naar beminnelijke optimisme, pardonneren en gulheid. Hij is guller dan het rivierwater vloeit en aantrekkelijker dan de volle maan in een duistere nacht. Met zijn predikatie verheugde hij de algehele mensheid. Een ieder die hem zag werd door hem bekoord. Hij dwong respect af bij allen. Zijn woorden vonden weerklank in de harten van de mensen. Met zijn nobele karaktertrekken wist hij de zielen voor zich te winnen.

Allah maakte zijn hart standvastig waardoor hij niet van de Rechte Weg verwijderd raakte. Hij maakte zijn bewoordingen trefzeker waardoor hij niet iets uit onnadenkendheid zou zeggen. Hij maakte zijn blik scherp waardoor hem niets ontging. Hij hoedde over zijn geloof waardoor hij niet afdwaalde. Hij ontfermde zich over zijn zaak waardoor hij niet verloren ging. Hij deed hem welslagen, behoedde hem, zegende hem en schonk hem Zijn eeuwige Gunst.

“En waarlijk, jij beschikt zeker over een verheven karakter.”

(Soerat al-Qalam: 4)

“En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen.”

(Soerat Aali cImraan: 159)

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Waarlijk, de meest godsvruchtige en geleerde omtrent Allah onder jullie ben ik.”

(al-Boechari)

Ook is er overgeleverd dat hij (vrede zij met hem) zei: “De beste onder jullie is degene die het beste is in zijn omgang met zijn vrouw en ik ben de beste onder jullie in de omgang met mijn vrouw.”

(at-Tirmidhi, al-Bayhaqi)

Verder is er in het kader hiervan overgeleverd dat hij (vrede zij met hem) zei: “Ik ben slechts gezonden om de nobele gedragscode te vervolmaken.”

(al-Bayhaqi)

Verheven is Degene Die Mohammed (vrede zij met hem) heeft uitverkoren, beschermd, bewaard en de menselijke volmaaktheid heeft geschonken.