De manier waarop onreinheden worden gereinigd

16021
Weet dat Degene die de rechtsregels heeft voorgeschreven, namelijk Allah de Verhevene, en ons heeft ingelicht over onreinheden, ons ook heeft ingelicht over de wijzen waarop deze onreinheden gereinigd kunnen worden. Het is aan ons om Zijn woorden op te volgen en Zijn bevelen na te leven. Waar al-ghoesl wordt genoemd voor het wegnemen van onreinheden totdat de kleur, geur en smaak ervan zijn verdwenen, moet al-ghoesl gevolgd worden. En waar het gieten van water, het besprenkelen van water, het wegkrabben, het wegvegen over de grond of simpelweg het lopen over rein grond wordt genoemd (om te reinigen), dan dienen deze reinigingsmethodes opgevolgd te worden. En weet dat water oorspronkelijk geschikt is voor het verwijderen van onreinheden. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem):

“Het water is rein en wordt door niets verontreinigd.” (al-Ierwaa’ van Sheich al-Albaani)

Er dient niet te worden overgegaan tot andere manieren van reiniging zolang de Wetgever (Allah, de Verhevene) hiervoor geen toestemming heeft gegeven, want het verkiezen van iets waarvan de reinigende werking niet bekend staat boven iets waarvan die wel bekend is, houdt in dat men de Islamitische methodieken te buiten gaat. Als men dit allemaal weet, dan volgen hier de reinigingsmethodes zoals die door de Islamitische rechtsregels zijn vastgesteld:

  1. Het reinigen van de huid van dode dieren door het looien

Ibn cAbbaas overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper (vrede zij met hem) zeggen: ,,Als de huid van dode dieren wordt gelooid, dan is die hiermee gereinigd.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

  1. Het reinigen van servies als een hond daarvan heeft gelikt

Aboe Hoerayrah verhaalt: “De Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Het reinigen van iemands servies als een hond daarvan heeft gelikt, geschiedt door het (servies) zeven maal te wassen waarvan de eerste met aarde.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

  1. Het reinigen van kleding wanneer dit vervuild raakt met menstruatiebloed

Asmaa’ bint Aboe Bakr overlevert: “Er kwam een vrouw naar de Profeet (vrede zij met hem), en zei: “Eén van ons vrouwen, haar kleding raakt vervuild door menstruatiebloed. Wat moet zij doen?” Hij zei: “Krab het weg, wring het vervolgens uit met water en besprenkel het (met water), daarna kan ze ermee bidden.” (al-Boechari en Moeslim)

Als er na deze handelingen nog bloedsporen zichtbaar blijven, dan is dit niet bezwaarlijk.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat Khauwlah bint Yasaar zei: “O Boodschapper van Allah! Ik bezit slechts één kledingstuk, en ik draag het tijdens mijn menstruatie, (wat moet ik doen)?” Hij zei: ,,Nadat je weer rein bent (doordat je menstruatieperiode erop zit en je al-ghoesl hebt verricht) was de plek met het bloedspoor, en bidt er vervolgens mee.” Zij zei: ,,O Boodschapper van Allah! Wat nou als het bloedspoor niet helemaal verdwijnt?” Hij zei: ,,(het wassen met) Water is voldoende en kijk niet om naar overgebleven sporen.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

  1. Het reinigen van de onderkant van vrouwenkleding

De moeder van een zoon van Ibrahiem bin Abder-Rahmaan bin cAuf vroeg Oem Salamah, de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem): “Ik ben een vrouw die lange kleding draagt, (en dit over de grond laat slepen) en ik loop door onreine plaatsen (wat moet ik doen)? Oem Salamah vertelde: “De Profeet zei (vrede zij met hem): ,,Het wordt gereinigd door de grond waarop zij daarna loopt.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

  1. Het reinigen van kleding wanneer dit vervuild raakt met de urine van een zuigeling

Aboe Samh, de bediende van de Profeet (vrede zij met hem), overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De urine van een meisjeszuigeling wordt weggewassen. (het reinigen van kleding wat hiermee in aanraking is gekomen, gebeurt door het te wassen) En de urine van een jongenszuigeling wordt verwijderd door het (kledingstuk) te besprenkelen.” (Sahih Soenan an-Nasaa’ie)

  1. Het reinigen van kleding van al-Madhie

Sahl bin Hoenaif zei: “Ik ondervond erg veel last en moeite van al-Madhie, ik verrichtte veelvoudig al-Ghoesl en ik bracht dit ter sprake bij de Boodschapper (vrede zij met hem), waarna hij zei: ,,Het verrichten van al-woedoe volstaat hiervoor.” Ik zei: ,,O Boodschapper van Allah! Hoe zit het met mijn kleding die hiermee in aanraking komt?” Hij zei: ,,Het volstaat jou om een hand vol water te nemen en je kleding, op de besmeurde plek, hiermee te besprenkelen.” (Sahih Soenan Ibn Maadjah)

  1. Het reinigen van de onderkant van schoeisel

Aboe Sacied overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als één van jullie naar de moskee komt, dan moet hij zijn schoeisel omkeren en er naar kijken. Als hij iets onreins ziet, dan moet hij het over de grond wegwrijven en er vervolgens mee bidden.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

  1. Het reinigen van de grond

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat een bedoeïen opstond en vervolgens in de moskee urineerde waarop de mensen hem wilden grijpen. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen hen: “Laat hem! En giet over zijn urine een emmer water. Jullie zijn gestuurd om (zaken) te vergemakkelijken en jullie zijn niet gestuurd om (zaken) te compliceren.” (al-Boechari en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) beviel om een emmer water over de urine te gieten om zo snel mogelijk de onreinheid te verwijderen.