De tijden waarop het verboden is het gebed te verrichten

35310

cOqbah bin cAamir overlevert: “Er zijn drie tijden waarop de Profeet (vrede zij met hem) ons verbood het gebed te verrichtten of onze doden te begraven; vanaf het moment dat de zon begint op te komen tot na de zonsopkomst, vanaf het moment dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt totdat deze daar weer van afwijkt en vanaf het moment dat de zon begint onder te gaan tot na de zonsondergang.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft de reden hiervoor verduidelijkt toen hij tegen cAmr bin cAbsah zei: “Verricht het ochtendgebed en onthoudt je vervolgens van het verrichten van het gebed tot na zonsopkomst, want de zon komt op tussen de hoorns van een shaitan. Op dat moment knielen de ongelovigen voor haar (de zon). Daarna mag je weer het gebed verrichten. Voorwaar! Het gebed wordt dan (door engelen) bijgewoond. Wanneer de schaduw van een voorwerp richting het noorden wijst, onthoudt je dan weer van het verrichten van het gebed. Op dat moment wordt het vuur van de Hel aangestoken. Wanneer de schaduw van een voorwerp richting het oosten wijst, verricht dan weer het gebed. Voorwaar, het gebed wordt dan (door engelen) bijgewoond en dit duurt tot al-cAssr. En onthoudt je vervolgens van het verrichten van het gebed tot na zonsondergang, want de zon gaat onder tussen de hoorns van een shaitan. Op dat moment knielen de ongelovigen voor haar (de zon).”

(Moeslim)

Dit verbod geldt niet voor de volgende tijd en plaats

De uitgezonderde tijdstip is wanneer de zon haar hoogste stand heeft bereikt op vrijdag. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Als een man zich op vrijdag wast en zichzelf zoveel mogelijk reinigt en daarna zijn haar met olie insmeert of een geurtje thuis opzet en vervolgens van huis vertrekt en niet tussen twee personen in gaat zitten en daarna zoveel mogelijk gebeden verricht en luistert terwijl de imam preekt, dan zullen hem de zonden tussen deze vrijdag en die daarop vergeven worden.”

(al-Boechari)

De Profeet (vrede zij met hem) staat een persoon toe zoveel mogelijk gebeden te verrichten voordat de imam komt. En daarom zei een aantal van de rechtgeleide voorgangers, waaronder cOmar ibn Khattaab en imam Ahmed, dat op het moment dat de imam te voorschijn komt, opgehouden dient te worden met het gebed en op het moment dat de imam met de preek begint, opgehouden dient te worden met praten. De reden van het stoppen met het gebed is het opkomen van de imam en niet het feit dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt.

Voor wat betreft de plaats; Allah heeft Mekka geëerd. Het is niet afkeurenswaardig om daar gedurende de verboden tijden het gebed te verrichten. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “O, kinderen van cAbd al-Manaf, weiger niemand die de rondgang om dit huis en het gebed wil verrichten op welk uur van de dag of nacht dan ook.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het zijn de optionele gebeden zonder directe reden die op deze tijden verboden zijn te verrichten. Het is echter toegestaan op deze tijden de gemiste verplichte en naafilah gebeden in te halen. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie een gebed vergeet, dient dit te verrichten op het moment dat hij dit zich herinnert. Dit is de enige boetedoening.”

(al-Boechari en Moeslim)

Het is ook toegestaan na het verrichten van de woedoe te bidden ongeacht op welke tijdstip dit gebeurt. Dit op basis van de overlevering van Aboe Hoerayrah waarin hij overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) tijdens het ochtendgebed tegen Bilaal zei: “O Bilaal! Vertel mij over de meest geliefde handeling die jij in de naam van de Islam hebt verricht want ik hoorde jouw voetstappen voor mij in al-Djannah?” Hij (Bilaal) zei: “Er is geen daad geliefder bij mij dan dat ik na iedere rituele wassing een bepaald aantal rakcaah bid, ongeacht of dit nu ’s ochtends of ’s avonds is.”

(al-Boechari en Moeslim)

Het is ook toegestaan om bij het betreden van de moskee twee rakcaah te bidden. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand van jullie de moskee betreedt, laat hem niet gaan zitten voordat hij twee rakcaah heeft gebeden.”

(al-Boechari en Moeslim)

Het verbod op het verrichten van optionele gebeden na de dageraad

Yasaar, de vrijgelaten slaaf van Ibn cOmar, overlevert dat Ibn cOmar hem zag bidden na het aanbreken van de dageraad waarop hij zei: “O Yasaar! Voorwaar de Profeet (vrede zij met hem) kwam op ons af terwijl wij dit gebed verrichtten (na het aanbreken van de dageraad) en zei: ,,Laat de aanwezigen de afwezigen op de hoogte van het volgende brengen: ,,Verricht geen gebed na het aanbreken van de dageraad behalve twee rakcaah.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Het verbod op het verrichten van optionele gebeden na de Iqaamah[1]

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als de Iqaamah wordt verricht, zijn geen gebeden toegestaan, behalve het (op dat moment) verplichte (gebed).”

(Moeslim)

Plaatsen waar het verboden is het gebed te verrichten

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik ben bevoordeeld boven de (overige) profeten met de volgende zes (zaken); mij is de mogelijkheid gegeven om met weinig woorden veel te zeggen, ik word bijgestaan door vrees (die in de harten van mijn vijanden wordt ingeboezemd), mij zijn de oorlogsbuiten toegestaan, mij is (al) de grond geschikt gemaakt om ermee te reinigen en het gebed erop te verrichten, ik ben naar iedereen (zowel de mens als de djinn) gestuurd en ik ben de laatste Profeet.”

(Moeslim)

Al de grond is geschikt als gebedsplaats, behalve de plaatsen die in de volgende overleveringen worden genoemd.

Djoendoeb bin cAbdullah al-Badjali overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vijf dagen voordat hij stierf zeggen: ,,Waarlijk de mensen voor jullie namen de graven van hun profeten en rechtschapenen tot gebedsplaatsen. Neem de graven niet tot gebedsplaatsen. Ik verbied jullie dit te doen!”

(Moeslim)

Aboe Sacied al-Khoedrie overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ,,Al het grond is geschikt als gebedsplaats, behalve de begraafplaats en het badhuis.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)

Al-Baraa’ bin cAazib overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd over het verrichten van het gebed in kamelenstallen. Waarop hij antwoordde: “Verricht het gebed niet in kamelenstallen, want zij (de kamelen) komen voort uit de shaitans. En hij werd gevraagd over het verrichten van het gebed in schapenstallen. Hij antwoordde hierop: “Verricht daarin het gebed, want zij (de schaap) is gezegend.”

(Sahih al-Jameec as-Saghir)

[1] De tweede oproep tot het gebed, waarna het gebed van start gaat.