Tayammoem

39704

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En als jullie ziek zijn of op reis zijn of als één van jullie van het toilet is gekomen of jullie gemeenschap met jullie vrouwen hebben gehad en jullie vinden dan geen water, verricht dan tayyamoem met schone aarde en veeg dan over jullie hoofden en jullie handen.” (Soerat al-Maa’idah: 6)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar, schone aarde dient als reiniging(smiddel) voor een moslim ook al vindt hij tien jaar lang geen water.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

Redenen voor het verrichten van tayyamoem

Het verrichten van tayyamoem is toegestaan wanneer men niet in staat is water te gebruiken, omdat water ontbreekt of omdat men, in geval van ziekte of extreme kou, vreest dat het gebruiken van water de gezondheid zal schaden.

cOmar bin Hoessein overlevert: “Wij vergezelden de Profeet (vrede zij met hem) tijdens een reis. Nadat hij de mensen voorging in het gebed, zag hij een man die zich (van de groep) afzonderde. Hij zei: ,,Wat weerhield jou om (samen met ons) te bidden?” Hij (de man) antwoordde: ,,Ik ben djunub en er is geen water (om mijzelf te wassen).” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) zei: ,,Gebruik schone aarde, dit zal jou volstaan!” (al-Boechari en Moeslim)

Djaabir overlevert: “Wij gingen op reis en een man onder ons werd getroffen door een steen waardoor hij een diepe wond opliep. Later kreeg hij een natte droom en vroeg zijn vrienden: ,,Denken jullie dat ik tayyamoem mag verrichten?” Waarop zij antwoorden: ,,Wij zien geen reden hiervoor zolang jij in staat bent water te gebruiken.” Hij waste zich daarna en overleed. Toen wij terugkwamen bij de Profeet (vrede zij met hem) en hem het verhaal werd verteld, zei hij: ,,Zij hebben hem vermoord! Moge Allah hen vermoorden. Waarom vroegen zij niet als zij niet wisten. De genezing voor de onwetende is het stellen van vragen (over datgene wat hij niet weet). Het volstond hem om tayyamoem te verrichtten.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

cAmr bin al-cAas overlevert dat hij gezonden werd naar de slag van ´Dhat as-Salaasil’. Hij zei: “Op een extreem koude nacht kreeg ik een natte droom en ik vreeste voor mijn gezondheid als ik mijzelf zou wassen. Ik verrichtte daarop de tayyamoem en ging mijn vrienden voor in het ochtendgebed. Toen wij terugkeerden naar de Profeet (vrede zij met hem), vertelden zij dit aan hem. Hij zei: ,,O cAmr! Ging jij je vrienden voor in het gebed terwijl jij djoenoeb was?” Ik zei: ,,Ik herinnerde mij de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En doodt jullie zelf niet. Voorwaar Allah is jullie genadig.” (Soerat an-Nisaa’: 29)

Dus verrichtte ik tayyamoem en deed het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) lachte vervolgens en zei niets.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

Saacied

Saacied betekent grond, oftewel zuivere grond. Het betekent ook zuivere aarde. Over de volgende vers ‘verricht dan tayyamoem met schone Saacied’ zegt Aboe Ishaaq: “Saacied betekent de bovenkant van de grond. De mens dient met zijn handen over de bovenkant van de grond te strijken en het doet er niet toe of er hier aarde ligt of niet, want saacied betekent niet aarde maar de bovenkant van de grond. Zelfs als al het grond uit stenen zou bestaan en men hier vervolgens met de handen over strijkt, dan is het een vorm van reiniging als hij hiermee zijn gezicht veegt.”

De wijze waarop tayyamoem wordt verricht

cAmr bin Yaasir zei: “Ik werd djoenoeb en vond geen water. Ik rolde dan (maar ook) over de aarde en verrichtte het gebed. Ik vertelde dit aan de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij zei: ,,Het volstond je om het zo te doen; en hij sloeg met zijn handen op de grond en blies erover, daarna veegde hij zijn gezicht en handen ermee.” (al-Boechari en Moeslim)

Oorspronkelijk neemt tayyamoem de plaats in van de woedoe’. Alles wat dus met el-woedoe verricht kan worden, kan ook met tayyamoem verricht worden. Het mag verricht worden voor het aanbreken van de gebedstijd zoals dit ook het geval is met de woedoe’. Met tayyamoem kan men evenveel gebeden verrrichten als met de woedoe’.

De zaken die tayyamoem verbreken

Al de zaken die de woedoe’ verbreken, verbreken ook de tayyamoem. De tayyamoem wordt ook verbroken op het moment dat men water vindt of men weer in staat is water te gebruiken en de eerder verrichte gebeden zijn geldig en hoeven niet opnieuw verricht te worden. Aboe Sacied el-Khoedriy overlevert: “Twee mannen gingen op reis en de tijd van het gebed brak aan terwijl zij geen water bij zich hadden. Zij verrichten at-tayyamoem met schone aarde en deden het gebed. Daarna vonden zij water waarop één van hen de woedoe en het gebed opnieuw verrichtte en de andere dit niet deed. Toen zij bij de Profeet (vrede zij met hem) aankwamen, vertelden zij hem hierover. Hij zei tegen degene die (het gebed) niet opnieuw verrichtte: ,,Wat jij hebt gedaan, komt overéén met de Soennah en jouw gebed volstaat jou.” En hij zei tegen de ander die de woedoe en het gebed opnieuw verrichtte: ,,Jij zult tweemaal beloond worden.” (Sahih Soenan Abi Daawoed)

Een wond die met verband is afgedekt of een botbreuk die is afgedekt met gips, hoeft niet gewassen te worden, er hoeft niet overheen geveegd te worden en er hoeft ook geen tayyamoem hiervoor verricht te worden.

Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast een ziel niet meer dan hij aankan.” (Soerat al-Baqarah: 286)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Als ik jullie met een zaak belast, verricht het dan voor zover jullie daartoe in staat zijn.” (Moeslim)

Alles waartoe de mens niet in staat is, is door de Koran en de Soennah komen te vervallen. Een alternatief voor een handeling die is komen te vervallen, kan alleen door Allah en zijn Profeet worden bepaald. Daarom vraagt dit om bewijzen vanuit de Koran en de Soennah en die zijn niet geleverd als het gaat om het vegen over verband en gips als alternatief voor het wassen van deze ledematen.

Het verrichten van tayyamoem met de muur

Ibn cAbbaas overlevert: “Ik en cAbdullah bin Yasaar, de vrijgelaten slaaf van Maymoenah de vrouw van de Profeet, kwamen aanlopen totdat we bij Aboe Djoehaym bin al-Haarith bin Soemmah al-Ansaari kwamen. Aboe Djoehaym zei dat de Profeet terugkwam van ‘Bi’r Jamal’ (een plaats in de buurt van Medinah) en een man hem tegenkwam en hem groette. Waarop de Profeet hem niet teruggroette totdat hij bij een muur kwam en over zijn gezicht en handen veegde en daarna (pas) teruggroette.” (al-Boechari en Moeslim)