Het ontkennen van de Wederopstanding

6574

Eén van de hoofdzaken waarmee de Islam is gekomen, is het geloven in de Wederopstanding, Beloning en Bestraffing. De ongelovigen van Qoeraysh hebben deze zaken verworpen. Hun inzicht beperkte zich tot de wereldse, tastbare zaken. Alles wat onderdeel uitmaakte van het ongeziene werd als onzin bestempeld. Een andere reden waarom zij hier moeite mee hadden, was het feit dat de Wederopstanding weerzin bij hen opwekte omdat zij aanbidders waren van valse goden.

Allah zette Zijn Boodschap kracht bij door duidelijke bewijzen van de Wederopstanding in de Koran te benoemen. Hij vertelde de ongelovigen van Qoeraysh dat Hij de wereld uit het niets had geschapen, en dat Hij in staat is om het opnieuw te doen. Alles in het heelal verloopt gestructureerd en geordend. Slechts over één zaak kan gezegd worden dat het tegen deze structurering en ordening ingaat, en dat is het overlijden van mensen zonder verantwoording af te leggen voor wat zij hebben gedaan. Het enige wat dit kan corrigeren, is het concept van Wederopstanding; dat er op de Dag des Oordeels Rekenschap en Verantwoording afgelegd moet worden.

Allah zegt in de volgende verzen (interpretatie van de betekenis):

“Welnee! Zij zeggen hetzelfde als dat wat de mensen van vroeger zeiden. Zij zeiden: “Zullen wij, wanneer wij gestorven zijn en beenderen en aarde zijn geworden, daadwerkelijk (weer) worden opgewekt? Voorzeker, dit is ons en onze voorvaderen eerder beloofd. Dit zijn slechts mythen van de mensen van vroeger.”

(Soerat al-Moe’minoen: 81-83)

“En hij stelde Ons een voorbeeld, maar vergat zijn eigen schepping. Hij zei: “Wie brengt de beenderen tot leven wanneer deze zijn vergaan?” Zeg (o Mohammed): “Degene Die deze de eerste keer schiep, zal ze (weer) tot leven brengen. En Hij is op de hoogte van elke schepping.” Degene Die voor jullie dit vuur uit de groene bomen heeft gemaakt, waarmee (d.w.z. met de bomen) jullie vervolgens (vuur) ontsteken. Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet in staat om het gelijke daaraan te scheppen? Welzeker! En Hij is de Schepper, de Alwetende.”

(Soerat Yaa-Sien: 78-81)

“En als jij je verbaast (o Mohammed), verbazingwekkender is dan hun uitspraak: “Zullen wij, wanneer wij aarde zijn geworden, daadwerkelijk (weer) als nieuwe schepsels worden opgewekt?” Zij zijn degenen die niet in hun Heer geloven. En zij zijn degenen die ketenen om hun nekken zullen hebben. En zij zijn de bewoners van het Vuur, zij verblijven daarin voor eeuwig.”

(Soerat ar-Raʿd: 5)

“En zij zeiden: “Zullen wij, wanneer wij beenderen en stof zijn geworden, daadwerkelijk (weer) als nieuwe schepsels worden opgewekt?” Zeg (o Mohammed): “Wees (van) steen, of ijzer (jullie zullen hoe dan ook worden opgewekt). Of (wees) een schepsel dat (nog) groter in jullie borsten (d.w.z. in julliezelf) lijkt.” Zij zullen dan zeggen: “Wie zal ons doen terugkeren?” Zeg: “Degene Die jullie de eerste keer heeft geschapen.” Dan zullen zij hun hoofden naar jou bewegen (d.w.z. hun hoofden spottend schudden) en zeggen: “Wanneer zal dat zijn?” Zeg: “Wellicht kan het nabij zijn.”

(Soerat al-Israa’: 49-51)

“Degenen die niet geloven beweren dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg (o Mohammed): “Welzeker, bij mijn Heer! Jullie zullen zeker worden opgewekt. Vervolgens zullen jullie zeker bericht worden over dat wat jullie deden. En dat is gemakkelijk voor Allah.”

(Soerat at-Taghaaboen: 7)

“O mensen, als jullie in twijfel verkeren over de Wederopstanding, voorwaar, Wij schiepen jullie uit aarde en vervolgens uit een (water)druppel en vervolgens uit een bloedklonter en daarna uit een vleesklomp. (Sommigen zijn) gevormd en (sommigen zijn nog) niet gevormd, om (de Macht van Allah) aan jullie duidelijk te maken. En Wij laten wat Wij willen in de baarmoeder (verblijven) tot een vastgesteld tijdstip. Vervolgens brengen Wij jullie als kind (uit de buik van jullie moeders) voort, waarna jullie de volle kracht bereiken (d.w.z. fysiek en mentaal rijp zijn). En onder jullie zijn er (sommigen) van wie de ziel (vóór die tijd) wordt weggenomen en onder jullie zijn er (sommigen) die teruggebracht worden naar de meest gebrekkige leeftijd, zodat hij na enige kennis te hebben gehad niets meer weet. En jij ziet dat de aarde levenloos (d.w.z. onvruchtbaar) is, maar wanneer Wij er water op laten neerdalen, komt deze (middels begroeiing) tot beweging, en groeit het (d.w.z. haar gewas) en brengt het van elke soort fraaie (planten) voort. Dat is omdat Allah de Waarheid is en Hij waarlijk Degene is Die de doden tot leven brengt en Hij waarlijk Degene is Die tot alles in staat is. En voorwaar, het Uur komt. Hierover bestaat geen twijfel. En waarlijk, Allah zal degenen die zich in de graven bevinden opwekken.”

(Soerat al-Haddj: 5-7)

“Denkt de mens dat hij doelloos zal worden gelaten (d.w.z. doelloos op aarde zal verblijven)? Was hij niet een druppel van sperma die afgescheiden werd? Vervolgens werd hij een bloedklonter, waarna Hij (hem) schiep en (hem) vorm gaf. En daarvan maakte Hij paren, de man en de vrouw. Is Diegene (d.w.z. Allah) niet bij machte om de doden tot leven te brengen?”

(Soerat al-Qiyaamah: 36-40)

“En zij zweren met hun krachtigste eden bij Allah, dat Allah degene die sterft niet zal opwekken. Welzeker! Het is een ware Belofte van Hem, maar de meeste mensen weten (het) niet. Zodat Hij hun datgene waarover zij (van mening) verschilden duidelijk zal maken, en zodat degenen die niet geloven waarlijk zullen weten dat zij leugenaars waren.”

(Soerat an-Nahl: 38-39)