De Eenheid van Allah en de overtuiging

11917
Vraag:
Wat is het doel van ons bestaan?
Antwoord:
Alvorens deze vraag te beantwoorden, wil ik graag de aandacht vestigen op een algemene basisregel wat betreft Allah’s schepping en Wetgeving, deze vloeit namelijk voort uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, Hij is de Alwetende, de Allerwijze.”
(soerat Yoesoef: 83)
En (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, Allah is alwetend, allerwijs.”
(soerat al-Ahzaab: 1)
Deze basisregel is tevens te herleiden uit vele andere verzen die de Wijsheid van Allah bevestigen, betreffende datgene wat Hij schept en voorschrijft aan universele en religieuze regels. Niets wordt door Allah geschapen, of dit gebeurt met wijsheid, zowel het bestaan als het niet bestaan ervan. Tevens wordt door Allah niets voorgeschreven, of er schuilt een wijsheid achter, ongeacht of het hier verplichtingen, verboden of toegestane zaken betreft.
De wijsheid achter deze universele en religieuze regels kan voor ons soms bekend zijn, maar soms weer niet, of voor een beperkt aantal mensen met uitsluiting van anderen, afhankelijk van de kennis en inzicht die Allah hen heeft geschonken. Als wij ons hiervan hebben vergewist, dan staat het volgende buiten kijf; Allah heeft de djinn en de mensen geschapen om een grootse Wijsheid en om een verheven doel te verwezenlijken, namelijk het aanbidden van Hem alleen. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.”
(soerat adh-Dhaariyaat: 56)
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Rekenen jullie erop dat wij jullie zomaar geschapen hebben en dat jullie niet tot ons zullen terugkeren?”
(soerat al-Moe’minoen: 115)
Verder zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Rekent de mens erop dat hij ongemoeid zal worden gelaten?”
(Soerat al-Qiyaamah: 36)
Dit is slechts een greep uit de vele verzen die de Wijsheid van Allah achter Zijn schepping behandelen; namelijk het aanbidden van Hem alleen. Aanbidding staat voor het zich nederig opstellen tegenover Allah uit liefde, verheerlijking en gehoorzaamheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En zij werden slechts opgedragen om Allah met volledige toewijding te aanbidden, als zuivere monotheïsten.”
(Soerat al-Bayyinah: 5)
Dit is de Wijsheid achter het scheppen van de djinn en de mens. Vandaar dat degene die zich opstandig en hoogmoedig opstelt tegenover zijn Heer deze Wijsheid verwerpt en denkt dat hij ongemoeid zal worden gelaten. Ook al komt hij hier niet openlijk voor uit. Een andere conclusie dan deze is niet mogelijk.
Vraag 2:
Bestaat er echter een definitie voor aanbidding en heeft dit een algemene en een bijzondere betekenis?
Antwoord:
Ja, de algemene betekenis van aanbidding is zoals wij reeds hebben aangegeven: het zich uit liefde en verheerlijking nederig opstellen tegenover Allah middels het verrichten van Zijn Geboden en het vermijden van Zijn Verboden. Dit allemaal volgens de voorgeschreven regels. Dit is de algemene betekenis.
De bijzondere betekenis, oftewel een meer gedetailleerde uitleg hiervan is zoals Sheich ul-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem begenadigen) heeft aangegeven: “Een verzamelnaam voor alles waar Allah van houdt en verheugd mee is aan woorden en daden, uiterlijk en innerlijk, zoals vrees, ootmoedigheid, vertrouwen, het gebed, de armenbelasting, het vasten en dergelijke voorschriften van de Islaam.”
Als jij echter met een algemene en bijzondere betekenis doelt op de indeling van enkele geleerden betreffende de aanbidding, namelijk; universele en religieuze aanbidding, oftewel dat de mens zowel universeel als religieus zich onderwerpt aan Allah, dan dien je te weten dat de universele aanbidding zowel van toepassing is op een gelovige als op een ongelovige, op de weldoener en de boosdoener. Dit op basis van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Er is niemand in de hemelen en op de aarde die niet als een dienaar tot de Barmhartige zal komen.”
(soerat Maryam: 93)
Alles en iedereen die zich in de hemelen of op de aarde bevindt, is universeel gezien onderworpen aan Allah en zal niet in staat zijn om Allah tegen te werken.
Wat betreft de bijzondere betekenis van aanbidding, oftewel de religieuze aanbidding: dit staat voor het zich in religieus opzicht onderwerpen aan Allah. Deze vorm van aanbidding is specifiek weggelegd voor degenen die geloven in Allah en Zijn Verordeningen nakomen.
Daarnaast bestaat er nog een specifiekere vorm van aanbidding, zoals de aanbidding verricht door de boodschappers. Hierbij valt te denken aan de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Gezegend is Hij, die de Foerqaan (Koran, het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft nedergezonden, opdat hij een waarschuwer zal zijn voor alle volkeren.”
(soerat al-Foerqaan: 1)
“En indien jullie in twijfel verkeren omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard…”
(soerat al-Baqarah: 23)
“En gedenk Onze dienaren Abraham, Izaak en Jacob, de bezitters van macht en inzicht.”
(soerat Saad: 45)
Dit zijn enkelen van de vele verzen waarin de boodschappers beschreven worden met dienaarschap.
Vraag 3:
Worden de mensen beloond voor de universele aanbidding in uitsluiting van de religieuze aanbidding?
Antwoord:
Nee, zij zullen daar niet voor beloond worden. Dit omdat zij in dit geval onderworpen zijn aan Allah of ze dit nu willen of niet. Zo kan het voorkomen dat de mens ziek wordt, verarmt, een geliefde kwijtraakt, zonder dat hij hier iets aan kan doen, sterker nog hij heeft hier een afkeer van. Deze onderwerping is echter één van universele aard.