Hoofdstuk 5: Voortreffelijkheden gehaald uit de Talbiyah

4781

De woorden in de Talbiyah wijzen op een zeer gewichtige zaak en kennen een gedetailleerde uitleg. We hebben eerder het bewijs aangehaald dat de Talbiyah staat voor Tawhied, en Shirk verwerpt. Er bestaat geen twijfel over dat dit grootse woorden zijn die belangrijke betekenissen hebben met nobele doelen en talrijke voordelen. De mensen van kennis hebben gewezen op het grote belang van deze woorden en de grootsheid van wat ze bevatten aan voordelen en winst. De imam en grote geleerde Ibn ul-Qayyim heeft een heel gedeelte hierover vermeld en hierbij een uitgebreide uitleg en redenering gegeven in zijn boek ‘Tahdieb us-Soenan’ (boekdeel 2, blz. 337-340).

Hij zei: “De woorden in de Talbiyah bevatten grootse principes en geweldige voordelen…” Waarna hij eenentwintig voortreffelijkheden noemde. Ik zal een aantal van deze geweldige voortreffelijkheden samenvatten die uit de Talbiyah onttrokken kunnen worden en door Ibn ul-Qayyim genoemd zijn. Tot deze voortreffelijkheden behoren:

–       Het zeggen van “Labbayk” (hier ben ik). Dit houdt het antwoord in op jouw roep aan Allah en het antwoorden ervan door Hem. Het is taalkundig en intellectueel niet correct om iemand aan te roepen die niet spreekt of iemand te smeken die je niet kan antwoorden. Hierin bevindt zich dus een bevestiging van de Eigenschap van Allah van het Spreken.

–       De Talbiyah bevat liefde. “Labbayk” (hier ben ik) wordt niet gezegd, behalve aan degene van wie wordt gehouden en geprezen is. Dit is waarom als betekenis wordt gezegd: “Ik richt mij tot U met datgene waar U van houdt.”

–       De Talbiyah bestaat uit een loyaliteit in voortdurende aanbidding (al-cOeboediyyah). Dit is waarom wordt gezegd dat de Talbiyah komt van het woord al-Iqaamah (vestiging). Met andere woorden ‘ik ben gevestigd in gehoorzaamheid aan U.”

–       Het bevat nederigheid en onderworpenheid. Dus nederigheid op nederigheid in wat zij zeggen: “Hier ben ik, o Allah, hier ben ik.” In nederigheid en onderwerping.

–       Het bevat al-Ikhlaas (oprechtheid). Want, zoals gezegd wordt, de Talbiyah komt van het woord al-Loebb (de kern). Wat iets puurs betekent.

Tot de voortreffelijkheden van de Talbiyah behoren:

–       Het bevat een bevestiging dat Allah, de Heer, hoort. Het is onmogelijk dat iemand “Labbayk” (hier ben ik) zegt tegen iemand die zijn smeekbede niet hoort.

–       Het bevat het dichter bij Allah komen. Zo wordt er gezegd dat de Talbiyah afkomstig is van het woord ‘al-Ilbaab’ (vestigen) en dat is het zoeken van toenadering.

–       De Talbiyah wordt gebruikt als verbinding van het gaan van de ene naar de andere fase, en van het ene ritueel naar het andere in staat van Ihraam. Net als de Takbier (het zeggen van Allahoe akbar) dit doet in het gebed. Het is een verbinding van de ene pilaar van het gebed naar de andere. Dit is waarom het Soennah is om de Talbiyah te zeggen tot aan het begin van de Tawaaf. Hier stopt men de Talbiyah. Daarna zegt de bedevaartganger de Talbiyah tot hij staat op cArafah, waarna hij de Talbiyah stopt. De bedevaartganger hervat de Talbiyah dan weer tot hij bij Moezdalifah is en stopt weer. Daarna zegt hij de Talbiyah tot hij bij Djamaraat ul-cAqabah (de grote zuil) stenigt en stopt dan weer met de Talbiyah. Daarom is de Talbiyah een symbool van de Hadj en (een symbool) van de verandering van de rituelen. Als een bedevaartganger van de ene daad naar de andere gaat, zegt hij “Labbayk Allaahoemma labbayk”. Dit net zoals de biddende zegt “Allahoe akbar” als hij van de ene handeling overgaat op de andere. Als hij zijn rituelen voltooit, stopt hij met de Talbiyah, net zoals degene die bidt stopt bij de Tasliem.

–       De Talbiyah is een symbool van Tawhied en het credo van Ibraahiem (vrede zij met hem). Deze zijn de basis en het doel van de Hadj. Bovendien is dit het fundament en doel van elke daad van aanbidding. Dit is waarom de Talbiyah de sleutel is tot deze daad van aanbidding waarmee een persoon de Hadj ingaat.

Tot de voortreffelijkheden van de Talbiyah is dat het de sleutel van het Paradijs en de deur van de Islam bevat, waarmee deze kunnen worden binnengetreden. Ook is het een uitdrukking van al-Ikhlaas en de getuigenis dat Allah geen deelgenoten heeft.

Een voortreffelijkheid van de Talbiyah is het feit dat het alle prijzing (al-Hamd) van Allah bevat. Dit is een geliefde zaak waardoor de gelovige dichterbij Allah komt. Het is het eerste dat de mensen van het Paradijs zullen zeggen en al-Hamd is de opening en de afsluiting van het gebed.

Tot de voortreffelijkheden is dat het de bevestiging bevat van alle gunsten die toebehoren aan Allah. Daarom is het woord an-Nicmah (de gunst) in de bepaalde vorm. Dit betekent dat het alles omvat. Dus alle gunsten zijn voor U (Allah) en U bent de Heer van de gunsten en Degene Die begunstigt.

Ook behoort het tot de voortreffelijkheden dat de Talbiyah de bevestiging bevat dat de gehele Heerschappij alleen toebehoort aan Allah. Er is in werkelijkheid geen heerschappij voor een ander dan voor Hem.

Ook is het één van de voortreffelijkheden dat de Talbiyah een berichtgeving bevat van de combinatie van al-Moelk (de Heerschappij), an-Nicmah (de Gunsten) en al-Hamd (de prijzing) en dat deze allemaal aan Allah toebehoren. Dit is een andere soort prijzing van Allah die verschilt van de prijzing bij (slechts) één van deze drie verheven Eigenschappen. Het combineren van de Heerschappij behelst de Eigenschap van de gunst. Wat het toppunt illustreert van profijt bieden, het goede doen en het hebben van genade en de prijzing (verdienen). Het is een geweldige sublimiteit en eer die leiden naar het liefhebben van Allah. Dit is een andere vorm van prijzing en het is groots en volmaakt. Een eer die beter past bij Allah en Hem toekomt, de Geprezene.

Als een dienaar Hem gedenkt en kennis heeft over zijn Heer, dan wordt zijn hart aangetrokken door Allah, keert het zich tot Hem, richt het zich naar Hem en uit het liefde voor Hem met datgene dat de basis is voor al-cOeboediyyah (aanbidding).

Tot de voortreffelijkheden is dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het beste dat ik en de Profeten voor mij hebben gezegd is: “Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa calaa koelli Shay’in Qadier.”(Er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God-, geen deelgenoot heeft Hij. Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat.)

De Talbiyah bevat exact dezelfde woorden die dezelfde betekenis hebben.

Ook behoort het tot de voortreffelijkheden dat de woorden in de Talbiyah een weerlegging bevatten van eenieder die de Eigenschappen van Allah en Zijn Tawhied ontkent. De Talbiyah doet de uitspraken van de veelgodendienaren teniet en weerlegt hun sekten en uitspraken. De Talbiyah doet ook de uitspraken van de filosofen teniet. Zij die de Eigenschappen van Allah ontkennen die verbonden zijn aan al-Hamd (de Prijzing). De Talbiyah maakt korte metten met de uitspraken van de Qadariyyah die de Madjoes (vuuraanbidders) van deze gemeenschap worden genoemd. Zij die de daden van Zijn dienaren vanonder de Engelen, djinn en mensheid scheiden van de Heerschappij en Vermogen van de Heer. Zij bevestigen niet dat Allah Macht over hen heeft, noch beschouwen zij Hem als de Schepper van hun kracht. Zo zal degene die de betekenis van de Talbiyah kent, ervan getuigt en er werkelijk in gelooft, verschillend zijn van de sekten van de Moecattilah (degene die de Eigenschappen van Allah ontkennen).

Ook behoort het tot de voortreffelijkheden van de Talbiyah dat het herhalen van de geloofsgetuigenis in Allah, dat Hij geen deelgenoten heeft, een voortreffelijkheid kent. Namelijk dat Allah hem heeft geïnformeerd dat Hij geen deelgenoten heeft na het antwoord op “Labbayk” (hier ben ik). Daarna herhaalt hij het na het zeggen van “Innal-Hamda wan-Nicmata laka wal-Moelk, laa Shariekalak.

Dit gedeelte van de Talbiyah bevat het feit dat Allah geen deelgenoten heeft in prijzing, gunsten of heerschappij. Terwijl het eerste gedeelte het feit bevat dat Allah geen deelgenoten heeft in Zijn antwoord op de Talbiyah (interpretatie van de betekenis):

“Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de Engelen en de bezitters van kennis (getuigen hiervan). Hij onderhoudt met rechtvaardigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.”

(Soerat Aali cImraan: 19)

Aan het begin van dit vers vertelt Allah ons dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij. Dit is opgenomen in Zijn Getuigenis (laa ilaaha illAllaah) en de getuigenis van de Engelen en de mensen van kennis. Dit is waar blijk van wordt gegeven.

Daarna informeert Allah ons dat Hij onderhoudt met rechtvaardigheid en dat Hij Rechtvaardig is. Daarna herhaalt hij de getuigenis dat er werkelijk niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Hij, zoals Hij alles met rechtvaardigheid onderhoudt.

Dit zijn slechts een aantal voordelen en kostbare oogst van deze befaamde zin: de Talbiyah.

Zonder twijfel wijzen deze voortreffelijkheden op het belang van het begrip van de betekenis van deze verklaring. En dat als de dienaar van Allah het juiste begrip ervan heeft, dit hem zal helpen deze aanbidding op de beste en meest correctie wijze te verrichten.

SheikhcAbdoer-Razzaaq ibn cAbdoel-Moehsin al-Badr