Zitting in de Ramadan – dag 1

7768

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De eerste zitting
“De deugden van de maand Ramadan”

Alle lof zij Allah. En vrede en zegeningen zij met de Profeet Mohammed en zijn familie:

Beste moslims, we hebben een edele maand en verheven periode bereikt. Allah heeft de beloning erin groots gemaakt. Hij opent de deur van het goede voor eenieder die zich hiernaar keert. Het is de maand van goedheid en zegeningen. De maand van giften en bloei. De Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden als een leiding voor de mensheid. En (ook) als een duidelijk teken voor de leiding en oordeel (tussen goed en fout). Het is de maand die bekendstaat om zijn genade, vergeving en vrijwaring van het Vuur. Het eerste gedeelte is genade, het tweede gedeelte staat voor vergeving en het laatste gedeelte voor vrijwaring van het Vuur.

De grootsheid en voorliefde van deze maand is wijdverspreid en de bewijzen hiervoor zijn welbekend. Zo heeft Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer de maand Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten, en de duivels worden dan vastgeketend.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En de poorten van het Paradijs zijn werkelijk geopend in deze maand als stimulans voor de toename van de goede daden en de goede verlangens van de mens. De poorten van de Hel zijn gesloten vanwege de verminderde ongehoorzaamheid van de mensen van geloof. En de duivels zijn vastgeketend, waardoor zij niet in staat zijn te doen wat ze normaal doen.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Mijn gemeenschap is vijf specifieke zaken gegeven gedurende de maand Ramadan die aan geen gemeenschap vóór ons is gegeven. De adem van een vastende is geliefder bij Allah dan de geur van muskus. De Engelen vragen voor vergeving van de vastende tot diegene eet. Dagelijks siert Allah het Paradijs en zegt: “Mijn deugdzame dienaren worden gespaard van het lijden en schade en zullen naar jou worden gezonden.” De duivels zijn vastgeketend zodat ze niet in staat zijn te doen wat ze normaal doen. En mijn gemeenschap wordt vergeven op de laatste nacht.” Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, refereert u naar Laylat ul-Qadr?” Waarop hij antwoordde: “Nee. Maar waarlijk, de beloning volgt de goede daad, zodra deze verricht is.”

(Ahmad)

Beste moslims, dit zijn vijf specifieke zaken die Allah uit alle volkeren speciaal voor jou heeft uitgekozen.

De eerste is dat de adem van een vastende geliefder is bij Allah dan de geur van muskus. Het is een geur waar mensen een afkeer van hebben, maar bij Allah is het beter dan de geur van muskus. Omdat dit het resultaat is van aanbidding en gehoorzaamheid aan Allah. Als er een teken of resultaat van gehoorzaamheid en aanbidding is, dan is dit geliefder bij Allah en beloont Hij hiervoor met datgene dat superieur en geliefder is. Zie je niet de martelaar die wordt gedood op de Weg van Allah met de intentie dat het Woord van Allah zal prevaleren? Zij zullen op de Dag des Oordeels komen met bloed dat rood is, maar een geur draagt van muskus. En zo ook tijdens de Hadj als Hij tegen Zijn Engelen zegt: “Kijk naar Mijn dienaren die ongekamd en stoffig naar Mij zijn gekomen.”

(Ahmad en Ibn Hibbaan)

In deze situatie is dit onverzorgde uiterlijk geliefder bij Allah omdat het een teken van gehoorzaamheid aan Hem is. En het vertegenwoordigt de staat van Ihraam en het verlaten van luxe.

Het tweede is dat de Engelen vragen om vergeving voor hen (de dienaren), totdat zij het vasten verbreken. Engelen zijn nobele dienaren van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(En) waarover strenge en krachtige Engelen zijn (aangesteld) die Allah niet ongehoorzaam zijn in (het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt.”

(Soerat at-Tahriem: 6)

Zij verdienen het meest dat hun smeekbeden voor de vastenden worden verhoord, als zij hiervoor toestemming krijgen. Als Allah hun toestemming geeft dit te doen, is dit een bewijs van de grootsheid van het vasten door de vastende. Als vergiffenis wordt gezocht, dan brengt dit vergeving maar ook bescherming tegen de zonden in dit leven en het Hiernamaals. Alle kinderen van Adam zijn zondaren die behoefte hebben aan de Vergiffenis van Allah.

Het derde is dat Allah het Paradijs dagelijks siert en zegt: “Mijn deugdzame dienaren worden gespaard van het lijden en schade en zullen naar jou worden gezonden.”

Het lijden wijst op het leed en de moeilijkheden van dit leven. De dienaar dient zich te haasten het goede te doen. Dit brengt hem geluk in zowel dit leven als het Hiernamaals en brengt hen naar Daar us-Salaam (het Huis der Vrede, oftewel het Paradijs).

Het vierde is dat de duivels zijn vastgeketend, zodat zij niet slagen in het misleiden van de gelovigen en hen van de waarheid en het goede weg te houden. Dit behoort tot de Hulp van Allah aan de gelovigen. Namelijk dat hun vijanden, degenen die hen oproepen hun metgezellen in het Vuur te zijn, zijn vastgeketend. Het gevolg hiervan is dat de gelovige meer goede daden verricht en wegblijft van het slechte in deze maand dan in alle andere maanden.

Het vijfde is dat Allah de gemeenschap van Mohammed (vrede zij met hem) vergeeft in de laatste nacht van deze maand, als zij doen wat nodig is in deze gezegende maand qua vasten en gebed. Allah zal hen dan belonen als zij de daad (van het vasten) hebben volbracht. Want de goede daad wordt werkelijk beloond bij het voltooien ervan.

Er zijn drie manieren waarop Allah Zijn dienaren in deze maand beloont.

De eerste manier is dat Allah deze daden verplicht stelt voor ons. Daden zullen ons in rang doen stijgen en een reden zijn voor onze vergiffenis. Als het voor ons niet was voorgeschreven, dan zouden we Allah niet aanbidden met deze daden. Daden worden namelijk alleen verricht, als deze aan Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) zijn geopenbaard. Allah spreekt over degene die andere daden van aanbidding creëert dan die Allah heeft geopenbaard, en heeft het een onderdeel van Shirk gemaakt, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Of hebben zij deelgenoten die hun datgene van de godsdienst voorschrijven waar Allah geen Toestemming voor heeft gegeven?”

(Soerat ash-Shoera: 21)

De tweede manier is dat Allah hem de mogelijkheid geeft goede daden te verrichten die velen hebben verwaarloosd. Als het niet voor de Hulp van Allah was, dan zouden ze deze daden niet hebben verricht. Aan Allah is alle lof en eer. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij die tegenover jou (o Mohammed) opscheppen dat zij zich hebben onderworpen (aan de Islam), zeg (tegen hen): “Schep niet op tegenover mij omdat jullie je hebben onderworpen (aan de Islam). Nee! Het is Allah Die jullie heeft begunstigd omdat Hij jullie naar het geloof heeft geleid, als jullie waarachtig zijn.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 17)

De derde manier is dat Allah de beloning vermenigvuldigt met tien tot wel zevenhonderd keer meer! De eer komt Allah toe voor de goede daden en de beloning ervoor. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

Beste moslims, het zoeken naar de beloningen van de Ramadan is een grote gunst voor degenen die deze proberen te verkrijgen. Door te doen wat van hen verwacht wordt en dichter bij hun Heer te komen. Maar ook door weg te blijven van ongehoorzaamheid, onachtzaamheid, het vergeten van Hem en Hem niet te gedenken. Zij dienen zichzelf nader tot Allah te brengen.

O Allah, wek ons uit onze onachtzaamheid en geef ons de mogelijkheid om in Taqwa (godsvrees) toe te nemen. En geef ons de mogelijkheid om onze tijd te benutten gedurende deze speciale periode. En vergeef ons, onze ouders en alle moslims met Uw Genade. En zend Uw Vrede en Zegeningen op de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan