Zitting in de Ramadan – dag 10

4257

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De tiende zitting
“De verplichte etiquette van het vasten”

Weet dat er veel gedragingen zijn die belangrijk zijn om het vasten te vervolmaken. Deze gedragingen zijn op te delen in twee categorieën. De eerste categorie is verplicht te kennen, te memoriseren en te praktiseren. De tweede categorie is aanbevolen te memoriseren en te praktiseren.

Tot de verplichte gedraging behoort het onderhouden van de verplichtingen die Allah heeft voorgeschreven te zeggen en te doen. Het belangrijkste hiervan zijn de vijf dagelijkse gebeden die een zuil zijn van de Islam na de geloofsgetuigenis. Het is dus noodzakelijk er zeker van te zijn dat het gebed wordt verricht met haar zuilen, verplichtingen en voorwaarden. Ook dient het op tijd en (voor de man) in gemeenschap te worden verricht. Dit behoort namelijk zeker tot vroomheid. Niet bidden getuigt van afwezigheid van vroomheid en is een middel dat leidt naar bestraffing. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Daarna werden zij opgevolgd door een generatie die het gebed verwaarloosde en de begeerten volgde. Zij zullen daarom spoedig verlies tegemoet gaan. Behalve degenen die berouw tonen, geloven en goede daden verrichten. Zij zijn degenen die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen enkel onrecht worden aangedaan.”

(Soerat Maryam: 59)

Er zijn mensen die vasten en die onachtzaam zijn met het gezamenlijke gebed in de moskee. Allah beveelt ons in een vers (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jij (o Mohammed) je onder hen (d.w.z. onder de moslims) bevindt en hen in het gebed leidt, laat dan een groep van hen met jou (in het gebed) staan terwijl zij hun wapens bij zich houden. Wanneer zij dan neerknielen, laat hen dan achter jullie gaan staan. En laat vervolgens de andere groep die nog niet heeft gebeden (naar voren) komen, en laat hen met jou bidden terwijl zij waakzaam blijven en hun wapens dragen.”

(Soerat an-Nisaa’: 102)

Allah heeft ons bevolen het gebed gezamenlijk te verrichten ten tijde van oorlog en angst. Het zou dus nog meer prioriteit moeten hebben in tijd van geborgenheid en veiligheid. Een blinde man (Ibn oemmi Maktoem) vroeg eens aan de Profeet (vrede zij met hem): “O Boodschapper van Allah, ik heb geen gids om mij naar de moskee te leiden (om het gezamenlijke gebed bij te wonen).” Hij vroeg de Profeet (vrede zij met hem) toestemming om het gebed thuis te verrichten en de Profeet (vrede zij met hem) stond dit toe. Toen hij wilde vertrekken, riep de Profeet (vrede zij met hem) hem en vroeg: “Hoor jij de oproep tot het gebed?” Hierop antwoordde de blinde man bevestigend. Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geef hier dan gehoor aan (door naar de moskee te komen).

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) gaf hem geen duidelijke toestemming thuis het (verplichte) gebed te verrichten. De persoon die dit gebed verlaat, mist vele beloningen. De beloning voor het gezamenlijke gebed wordt namelijk vermeerderd. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, het gezamenlijke gebed wordt zevenentwintig keer meer beloond dan het gebed alleen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Als iemand het gezamenlijke gebed nalaat, onderwerpt hij zichzelf aan bestraffing en aan de gelijkenis met de hypocrieten. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Waarlijk, de zwaarste gebeden voor de hypocrieten zijn het ʿIshaa’ en het Fadjr gebed. Als zij zouden weten wat zij bezitten aan beloning dan zouden ze hiernaartoe komen, ook al was het kruipend. Ik was voornemens om iemand aan te wijzen het gebed te leiden. Daarna zou ik er met een aantal personen op uittrekken, bundels brandhout meedragend, om de huizen van de achterblijvers voor het gezamenlijke gebed af te branden.”

(al-Boekhaarie)

Ibn Masʿoed heeft gezegd: “Laat degene die Allah als een moslim wil ontmoeten zorg dragen voor de gebeden waartoe opgeroepen wordt, want ze behoren tot de wegen van leiding. En Allah heeft jullie Profeet (vrede zij met hem) de wegen van leiding gegeven. Als jullie het (verplichte) gebed thuis zouden verrichten, zoals iemand die thuis blijft, dan verlaat je een Soennah van jullie Profeet. En als jullie een Soennah van jullie Profeet verlaten, zullen jullie zeker afdwalen. Er is geen man onder jullie die zichzelf reinigt en dit correct doet en vervolgens naar één van de moskeeën gaat of Allah zal voor elke stap die hij zet een beloning opschrijven, hem in rang doen stijgen en een tekortkoming verwijderen.”

Eén van de ergste manieren een gebed te missen is onachtzaamheid en het slapen door de tijd. De geleerden zeggen hierover: “Wie het gebed tot buiten haar tijd uitstelt zonder excuus uit de Islamitische wetgeving, het zal niet geaccepteerd worden. Ook al bidt hij honderd keer.

Tot de manieren die verplicht zijn, is dat de vastende alle verboden zaken moet laten. Zowel de daden als de woorden. Hij dient het liegen te laten. Het liegen is al het nieuws dat niet bekend is. Het ergst van het liegen is dat het tegen Allah en Zijn Boodschapper ingaat door het toestaan van het verbodene en andersom. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En zeg niet door middel van de leugen die jullie tongen beschrijven: “Dit is toegestaan en dit is verboden”, om (op deze manier) leugens over Allah te verzinnen. Voorwaar, degenen die leugens over Allah verzinnen zullen nooit succesvol zijn. (Dit is) een kortstondige genieting, en voor hen is er een pijnlijke Bestraffing.”

(Soerat an-Nahl: 116-117)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die bewust een leugen over mij vertelt, laat die zich voorbereiden op zijn plaats in het Vuur.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons gewaarschuwd tegen het liegen door te zeggen: “Pas op met liegen. Want liegen leidt naar slechtheid en slechtheid leidt naar de Hel. Een persoon kan leugens blijven verspreiden en erin volharden, totdat hij bij Allah bekend staat als een leugenaar.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De vastende dient ook het roddelen te laten. Dit is datgene over je broeder te zeggen in zijn afwezigheid waar hij niet van houdt. Of dit nu te maken heeft met de manier waarop hij is geschapen, of met diens daden. En het maakt niet uit of deze persoon daadwerkelijk deze eigenschap heeft of niet. De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over roddelen en zei: “Het is iets zeggen over je broeder waar hij niet van houdt.” Hem werd gevraagd: “En wat als hij daadwerkelijke datgene bezit?” Waarop hij antwoordde:“Als hij deze eigenschap heeft, dan is het roddelen. En zo niet, dan is het laster.”

(Moeslim)

Allah heeft roddelen ook in de Koran verboden middels een duidelijke vergelijking, zeggende interpretatie van de betekenis):

“En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 12)

De vastende dient ook Namiemah te vermijden. Dit is het verspreiden van slechte praat tussen mensen om hen uiteen te drijven. Deze slechte daad behoort tot de grote zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat deze type persoon het Paradijs niet zal betreden. Op een dag liep de Profeet (vrede zij met hem) langs twee graven en zei: “Zij worden (op dit moment) gefolterd, en niet vanwege een grote (zonde). Eén van hen reinigde zich niet goed na het toiletteren. En de ander verspreidde roddels onder de mensen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Deze daad veroorzaakt splitsing in de gemeenschap en haat tussen de moslims.

Ook dienen zij te voorkomen dat zij bij handelstransacties mensen bedriegen. Ook dit is een grote zonde. De Profeet (vree zij met hem) pleitte zichzelf vrij van enige associatie met deze mensen, zeggende: “Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.”

(Moeslim)

Dit is een daad die wantrouwen en oneerlijkheid brengt tussen de mensen. Degene die op deze manier bezit vergaart, verkrijgt slechts het verbodene. Het zal een persoon niets opleveren, behalve meer afstand van Allah.

Ook dient een vastende allerlei soorten muziek te vermijden. Zo heeft Allah gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En onder de mensen zijn er (sommigen) die ijdel gepraat kopen om (anderen daarmee) te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis. En zij nemen het (d.w.z. de Verzen uit de Koran) als mikpunt van spotternij. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende Bestraffing is.”

(Soerat Loeqmaan: 6)

Ibn Masʿoed werd gevraagd over dit vers en zei: “Ik zweer bij Degene die geen gelijke heeft, dat het muziek betreft.”

Ibn ʿAbbaas, Ibn ʿOmar, Djaabir, ʿIkrimah, Saʿied ibn Djoebayr, al-Hasan en Moedjaahid zeiden allen hetzelfde over dit vers.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons voor muziek gewaarschuwd door te zeggen: “In mijn gemeenschap zullen er mensen zijn die zedeloosheid, zijde (voor de man), wijn en muziekinstrumenten zullen toestaan.”

(al-Boekhaarie)

“Zullen toestaan” wil zeggen dat zij het zullen verrichten zonder zich schuldig te voelen. We zien dat veel moslims vandaag de dag muziek luisteren alsof het toegestaan is. Dit is het gevolg van wat de vijanden van de Islam hebben bedacht voor de moslims, zodat zij zich niet zullen richten op het gedenken van Allah en hun religie. Er zijn veel mensen die meer naar muziek luisteren dan naar de Koran, overleveringen of de mensen van kennis. Kijk hier dus voor uit, o moslims. En blijf weg van valsheid, zowel in woord als in daad. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie valsheid in woorden en daden niet laat, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat staan.”

(al-Boekhaarie)

Djaabir heeft gezegd: “Als je vast, dienen je oren, ogen en tong ook te vasten van het liegen en slechte daden. Je dient je buur niet te schaden. Je dient een vreedzame kalmte te hebben. Een dag waarop je vast, dient niet hetzelfde te zijn als een dag waarop je eet.”

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan