Zitting in de Ramadan – dag 12

3852

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De twaalfde zitting
“Het tweede type Koranrecitatie”

Mijn broeders, in de vijfde zitting hebben wij gesproken over één van de soort recitaties van de Koran. We zullen nu spreken over het tweede type. Namelijk het reciteren met geloof en het volgen van datgene wat wordt bevolen en wegblijven van wat wordt verboden. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou (o Mohammed) hebben neergezonden, opdat zij zullen nadenken over de Verzen ervan, en opdat de bezitters van verstand er lering uit zullen trekken.”

(Soerat Saad: 29)

In zoverre leerden de vrome voorgangers de Koran, geloofden erin en volgden de regelgeving. Aboe ʿAbdir-Rahmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De mensen die gewoon waren de Koran te reciteren zoals ʿOethmaan ibn ʿAffaan, ʿAbdoellaah ibn Masʿoed en anderen vertelden ons dat als zij tien verzen van de Boodschapper (vrede zij met hem) leerden, zij niet doorgingen met leren totdat zij kennis en daden die bij die tien verzen horen erbij gepaard lieten gaan.” Zij zeiden: “Wij leerden de Koran, deden kennis op en praktiseerden, alles tezamen.” Dit is het type recitatie dat geluk of ellende brengt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wanneer er dan Leiding tot jullie komt van Mij, en wie Mijn Leiding dan volgt, zal niet afdwalen noch vermoeid raken. En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is er een benauwd leven. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde verzamelen. Hij zal zeggen: “Mijn Heer, waarom heeft U mij als een blinde verzameld, terwijl ik (voorheen) zeker kon zien?” Hij zal zeggen: “Zo zijn Onze Tekenen tot jou gekomen, maar jij vergat ze. En zo zal jij op deze Dag (ook) vergeten worden.” En zo vergelden Wij degene die buitensporig is en (die) niet in de Tekenen van zijn Heer gelooft. En de bestraffing van het Hiernamaals is zeker erger en blijvender.”

(Soerat Taa-Haa: 123-127)

Allah toont ons in deze verzen de beloning voor het volgen van de leiding die is geopenbaard aan de Boodschappers en toont de Bestraffing van degenen die zich hiervan af keren. Degenen die de leiding volgen, zullen niet afdwalen noch zullen zij ongelukkig zijn. Zij zullen geluk kennen in dit leven en het Hiernamaals. En degenen die zich afkeren en arrogant zijn in het handelen naar de Koran zullen een benauwd leven hebben, met depressie, een incorrecte ʿAqiedah en zonder goede daden in dit leven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij zijn net als het vee. Welnee! Zij zijn zelfs nog verder afgedwaald. Zij zijn de onachtzamen.”

(Soerat al-Aʿraaf: 179)

Zij zullen een hevig verdrukt en nauw graf krijgen. Zij zullen op de Dag des Oordeels blind zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij zullen hen op de Dag der Opstanding op hun gezichten verzamelen, (zij zullen) blind, stom en doof (zijn). Hun verblijfplaats is de Hel. Telkens wanneer het (Vuur) verzwakt, doen Wij het laaiende Vuur (weer) toenemen voor hen.”

(Soerat al-Israa’: 97)

In deze wereld sluiten zij de ogen voor de waarheid, luisteren zij niet naar de waarheid en spreken zij niet de waarheid. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“En zij zeiden: “Over onze harten zijn sluiers geplaatst voor datgene waar jij ons naar uitnodigt, en in onze oren is doofheid (geplaatst). En tussen ons en jou bevindt zich een afscheiding. Werk dus (op jouw manier), waarlijk, wij werken (op onze manier).”

(Soerat Foessilat: 5)

Allah geeft hen in het Hiernamaals hetzelfde zoals zij waren in dit leven en zal hen verwaarlozen zoals zij de religie verwaarloosden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij zal zeggen: “Mijn Heer, waarom heeft U mij als een blinde verzameld, terwijl ik (voorheen) zeker kon zien?” Hij zal zeggen: “Zo zijn Onze Tekenen tot jou gekomen, maar jij vergat ze. En zo zal jij op deze Dag (ook) vergeten worden.”

(Soerat Taa-Haa: 125-126)

Een geschikt antwoord voor deze mensen is (interpretatie van de betekenis):

“En wie met een slechte daad komt; zij die slechte daden verrichten worden dan slechts vergolden vanwege datgene wat zij deden.”

(Soerat al-Qasas: 84)

De Profeet (vrede zij met hem) vroeg eens: “Heeft één van jullie gedroomd?” Waarna dromen aan hem werden voorgelegd door degenen van wie Allah dat wilde. Op een morgen kwam de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Vannacht kwamen er twee personen bij mij (in een droom), wekten mij en zeiden: “Ga voort! Ik was met hen en we kwamen bij een man die lag. Een andere man stond bij zijn hoofd met een stuk steen in zijn handen dat hij op het hoofd van de man gooide en het verwondde. De rots rolde weg en de gooier volgde het en pakte het weer op. Daarna deed hij hetzelfde wat hij daarvoor deed. Ik vroeg aan mijn twee metgezellen: “Geprezen is Allah. Wie zijn deze twee mannen?De eerste man wiens hoofd werd verwond door de rots is een symbool van degene die de Koran bestudeert, het dan niet reciteert en niet naar de Bevelen ervan handelt. Hij slaapt en is onachtzaam bij verplichte gebed.”

(al-Boekhaarie)

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) tijdens de afscheidspreek zei: “O mensen, Shaytaan heeft de hoop opgegeven dat hij ooit zal worden aanbeden in dit land van jullie. Dus hij neemt genoegen met de rest waarin hij wel zal worden gehoorzaamd. Vooral in de slechte zaken waar jullie op neerzien. Waak daarom voor dit gevaar voor jullie religie. Ik laat jullie twee zaken achter. Als jullie hieraan vasthouden, zullen jullie nooit afdwalen. Zij zijn namelijk duidelijk en helder; het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Profeet.”

(al-Haakim)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De Koran is een bewijs voor of tegen jouw.”

(Moeslim)

Dienaren van Allah, dit is de Koran die als het aan een berg zou worden geopenbaard deze zichzelf zou veranderen en zou splijten uit vrees voor Allah. Hoeveel verzen worden gereciteerd en onze harten lijken op steen of zelfs harder? Hoeveel Ramadans gaan voorbij en onze staat is als degene in ellende? Waar zijn wij onder de mensen die de Oproep van Allah horen en deze beantwoorden? En als de Verzen van Allah worden gereciteerd, wiens harten vullen zich met vrees? Dat zijn de mensen waarmee Allah Tevreden is. Zij kennen de Waarheid en verdienen hun beloning.

Ibn Masʿoed heeft gezegd: “Het is een noodzaak voor de reciteur van de Koran te reciteren in de nacht als de mensen slapen, overdag als de mensen eten. En dat hij huilt wanneer de mensen lachen, vroomheid betracht als de mensen onachtzaam zijn, en verdrietig is als de mensen blij zijn.”

Wees waakzaam en gedenk de Koran voor het te laat is. Wees bewust van de grenzen. Weet dat het een getuige voor of tegen je zal zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En op de Dag waarop de onrechtpleger op zijn handen zal bijten, (en) zal zeggen: “Had ik (in de wereld) maar (samen) met de Boodschapper een weg (naar de Redding) genomen. Wee mij, had ik maar niet die persoon als boezemvriend genomen. Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning (d.w.z. de Koran), nadat deze tot mij was gekomen. En de satan laat de mensen (altijd) in de steek.” En de Boodschapper (Mohammed) zei: “O Mijn Heer, waarlijk, mijn volk heeft deze Koran verlaten.” En zo hebben Wij voor iedere Profeet vijanden aangesteld onder de misdadigers. Maar jouw Heer volstaat als Leider en Helper.”

(Soerat al-Foerqaan: 27-31)

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan