Zitting in de Ramadan – dag 2

6289

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De tweede zitting
“De deugden van het vasten”

Beste moslims, weet dat het vasten één van de grootste daden van aanbidding en gehoorzaamheid is. Tot de grootsheid van het vasten behoort dat Allah het alle volkeren heeft voorgeschreven en heeft verplicht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.”

(Soerat al-Baqarah: 183)

Als het niet zo’n grootse daad zou zijn, dan zou het niet zijn voorgeschreven aan alle volkeren.

Eén van de deugden van het vasten is dat het reden voor vergiffenis is en verwijdering van zonden. Zoals Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof (in Allah)en rekenende (op Zijn Beloning), (al) zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit behelst het geloof in Allah en tevredenheid met de verplichting, rekenend op de beloning ervoor. Ook behelst het dat er geen weerstand tegen de verplicht van het vasten wordt gevoeld en niet getwijfeld wordt over de beloning die er tegenover staat. Aboe Hoerayrah overlevert ook dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De vijf dagelijkse gebeden en de vrijdag tot vrijdag en Ramadan tot Ramadan, gelden als een kwijtschelding voor wat ertussen plaatsvindt, zolang je wegblijft van grote zonden.”

(Moeslim)

Een andere voortreffelijkheid van het vasten is dat het niet gelijk staat aan een bepaalde hoeveelheid aan beloning, maar dat Allah de beloning geeft zonder Rekenschap. In een Hadieth Qoedsie staat vermeld: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook is het vasten een bescherming. Als iemand van jullie vast, laat hem zich dan niet ongepast gedragen of spreken. Als iemand hem probeert te beledigen of te bevechten, laat hem dan zeggen: “Ik ben vastende.” Bij Degene in Wiens Hand de ziel van Mohammed is, de geur die voortkomt uit de mond van een vastende is beter bij Allah dan de geur van muskus. De vastende kent twee momenten van blijdschap. Bij het ontvasten is hij blij om te eten. En als hij zijn Heer ontmoet, Die Tevreden is met zijn vasten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De vastende kent twee blijde momenten; tijdens het verbreken van het vasten, en wanneer hij zijn Heer ontmoet.”

(al-Boekhaarie)

In een andere overlevering: “Elke goede daad van de zoon van Adam wordt tien tot zevenhonderd keer vermenigvuldigd. Allah zegt: “Behalve het vasten. Want dat is waarlijk voor Mij. En Ik geef er een beloning voor. Zij laten hun verlangens en voedsel omwille van Mij.”

(Moeslim)

Deze prachtige overlevering toont de vele voortreffelijkheden van het vasten op verschillende manieren aan.

1. Belonen behoudt Allah voor Zichzelf

“En Ik geef er een beloning voor.”

Allah heeft van de vele daden deze daad verkozen voor Zichzelf. Dit toont de deugd van deze daad en hoeveel Allah hiervan houdt. Vasten toont oprechtheid tegenover Allah, omdat het een geheim is tussen de dienaar en zijn Heer. Niemand kan het vasten zien, behalve Allah. Iemand kan alleen zijn en dan nog zijn vasten niet verbreken uit vrees voor Allah en hopende op Zijn Beloning. Om deze reden beloont Allah deze oprechtheid en heeft het vasten aan Zichzelf toegeschreven, in tegenstelling tot alle andere daden van aanbidding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Zij laten hun verlangens en voedsel omwille van Mij.”

(Moeslim)

Op de Dag des Oordeels zal het voordeel dat Allah deze daad voor Zichzelf heeft bepaald duidelijk worden. Zo heeft Soefyaan ibn cOeyaynah (moge Allah tevreden met hem zijn) gezegd: “Als een dienaar op de Dag des Oordeels ter verantwoording wordt geroepen en zijn daden zonden behelzen, en het enige dat overblijft het vasten is, dan zal Allah alle zonden van hem nemen en hem het Paradijs doen binnentreden vanwege het vasten.”

Allah zegt over het vasten: ”En Ik geef er een beloning voor.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De goede daden worden met grote aantallen vermenigvuldigd: van 10 tot 700 keer, en zelfs meer! Het vasten wordt door Allah echter beloond zonder een (genoemd) aantal. Allah is de Meest Vrijgevige en Edele en geven wordt gedaan naar iemands vermogen om te geven. En Allah geeft (beloont) in grote mate voor het vasten, zonder telling!

2. Vasten vergt geduld

Vasten is het geduldig gehoorzamen van Allah (in het volgen van Zijn Bevelen), geduldig zijn niet ongehoorzaam te zijn aan Allah (d.w.z. niet te zondigen) en het geduldig zijn in datgene wat Allah heeft voorbeschikt. Alle vormen van geduld komen in deze maand aan de orde. Zo ook geduld in honger, dorst en zwakheid van lichaam en ziel. Het is dus noodzakelijk dat de vastende geduldig is. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

(En) slechts de geduldigen zullen volledig worden beloond zonder enige beperking.”

(Soerat az-Zoemar: 10)

3. Vasten is een bescherming

Het vasten is tevens een bescherming tegen ongepast handelen en spreken. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand van jullie op een dag vastende is, laat hem dan niet schelden en laat hem zijn stem niet verheffen.”

(al-Boekhaarie)

Ook is het een bescherming tegen het Vuur. Djaabir heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het vasten is een bescherming voor de dienaar tegen het Vuur.”

(Ahmad)

4. De geur van de adem van een vastende is geliefder bij Allah dan de geur van muskus.

Deze geur is namelijk een teken van het vasten. Daarom is het geliefd bij Allah. Dit toont aan hoeveel waarde het bij Allah heeft. Iets dat gehaat wordt door de mensen is geliefd bij Allah. Want dit is hét teken van gehoorzaamheid aan Allah dat het vasten met zich meebrengt.

5. De blijde momenten die de vastende kent

Een vastende kent twee blijde momenten. Als hij zijn vasten verbreekt en als hij zijn Heer ontmoet. De blijdschap bij het verbreken van het vasten, is vanwege de blijdschap om de Zegening die Allah hem schenkt door zo’n grootse daad te kunnen verrichten. Hoeveel mensen onthouden zichzelf van deze beloning door blijdschap te zoeken in het eten, drinken en het bezoeken van bruiloften, terwijl zij zouden moeten vasten? En de blijdschap door het vasten wanneer zij hun Heer ontmoeten, is als zij eenmaal hun Beloning (hiervoor) bij Allah zien. Als geld dat wordt gegeven ten tijde van armoede. Er zal worden gezegd: “Waar zijn de vastenden? Zodat zij het Paradijs door de poort van ar-Rayyaan mogen betreden. Waar alleen zij doorheen mogen en niemand anders.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook vermeldt deze overlevering dat als een vastende wordt vervloekt of wordt bevochten, hij niet hetzelfde gedrag moet vertonen. Zo kan dit ervoor zorgen dat het vloeken en vechten toeneemt. Ook dienen zij niet stil te blijven. Zij dienen echter de andere persoon te laten weten dat zij vasten, zodat de ander weet dat hij niet hetzelfde gedrag zal vertonen uit respect voor het vasten.

Ook behoort het tot de voortreffelijkheden van het vasten dat het bemiddelt voor een persoon op de Dag des Oordeels. cAbdoellaah ibn cOmar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Het vasten en de Koran zijn twee bemiddelaars op de Dag des Oordeels. Het vasten zal zeggen: “O mijn Heer, ik heb hem overdag van het eten en de lusten weerhouden. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen”. En de Koran zal zeggen: “Ik heb hem ‘s nachts weerhouden van het slapen. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Zij zullen beide bemiddelen.”

(Ahmad)

Beste moslims, de voortreffelijkheden zullen geen profijt bieden, totdat je het vasten op de correcte manier verricht en je bewust bent van de regels en grenzen. Vraag Allah je te vergeven voor je tekortkomingen tijdens het vasten.

O Allah, bescherm ons vasten, maak het een bemiddelaar voor ons, vergeef ons, onze ouders en de moslims en zend vrede en zegeningen aan onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan