Zitting in de Ramadan – dag 22

4801

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De tweeëntwintigste zitting
“Inspannen in de laatste tien nachten en Laylat ul-Qadr”

Mijn broeders, in deze gezegende laatste tien nachten bevindt zich Laylat ul-Qadr die door Allah groots en nobel is gemaakt voor Zijn gemeenschap. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden in een gezegende nacht. Voorwaar, Wij zijn Degenen Die waarschuwen. Daarin (d.w.z. in die nacht) wordt elke wijze zaak bepaald. (Als) een Bevel van Ons. Voorwaar, Wij zijn Degenen Die (Boodschappers) sturen. (Als) een Genade van jouw Heer. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende. De Heer van de hemelen en de aarde en datgene wat zich daartussen bevindt, indien jullie overtuigd zijn. Er is geen god dan Hij. Hij doet leven en sterven. Jullie Heer en de Heer van jullie vroegere voorvaderen.”

(Soerat ad-Doekhaan: 3-8)

Allah heeft het als gezegend beschreven vanwege al het goede en de voortreffelijkheden die het bevat. Tot de grootsheid ervan is dat de Koran erin is geopenbaard. Allah beschrijft deze nacht waarin elke wijze zaak wordt bepaald. Hiermee wordt bedoeld dat Allah deze nacht bepaalt wat er het komende jaar voor een persoon zal gebeuren en wat hem zal toekomen aan rijkdom, het goede, het slechte, etc. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden in de nacht van de Verhevenheid. En wat doet jou weten wat de nacht van de Verhevenheid is? De nacht van de Verhevenheid is beter dan duizend maanden. Daarin dalen de Engelen en de Roeh (d.w.z. Gabriël) met de Toestemming van hun Heer neer, met elke zaak. Vredig is het (d.w.z. de nacht van de Verhevenheid), tot aan het verschijnen van de dageraad.”

(Soerat al-Qadr: 1-5)

Met Qadr wordt Verhevenheid bedoeld, maar het kan ook de voorbeschikking betekenen. Dit omdat Allah deze nacht Voorbeschikt wat er het volgend jaar zal plaatsvinden.

Beter dan duizend maanden is in verhouding met de voortreffelijkheden en daden. Dat is waarom degene die deze nacht met geloof hopende op de beloning, vergeven zal worden voor alle voorgaande zonden.

Wat betreft de Engelen, zij zijn dienaren van Allah die Hem dag en nacht aanbidden. Zij dalen deze nacht neer op aarde met het goede, zegeningen en genade.

De “Roeh” is Djibriel (vrede zij met hem). Dat deze nacht “vredig” is, betekent dat het vredig is voor de moslims. Omdat ze deze nacht bevrijd worden van het Vuur. Met “tot aan het verschijnen van de dageraad” wordt aangegeven dat het met Fadjr eindigt. En alle daden van aanbidding in deze nacht dienen verricht te worden tot aan al-Fadjr.

In dit nobele hoofdstuk worden ons vele voortreffelijkheden van deze nacht getoond:

De eerste zegening

Allah heeft de Koran geopenbaard om de mensheid te leiden naar geluk in dit leven en het Hiernamaals.

De tweede zegening

De grootsheid van deze nacht kunnen we nooit bevatten. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

En wat doet jou weten wat de nacht van de Verhevenheid is?”

(Soerat al-Qadr: 2)

De derde zegening

Het is beter dan duizend maanden.

De vierde zegening

De Engelen dalen deze nacht neer met het goede, zegeningen en genade.

De vijfde zegening

Het is vredig en vrij van de Bestraffing van Allah.

De zesde zegening

Vanwege de grootsheid van deze nacht heeft Allah een hoofdstuk erover geopenbaard die tot op de Dag des Oordeels zal worden gereciteerd.

Tot de voortreffelijkheden van deze maand behoort het dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de Laylat-ul Qadr in gebed doorbrengt, uit geloof (in Allah) en rekenende (op Zijn Beloning), (al) zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit betekent uit geloof in Allah en rekenend erop om beloond te worden.

Laylat ul-Qadr bevindt zich in de Ramadan. Allah heeft namelijk gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden in de nacht van de Verhevenheid.”

(Soerat al-Qadr: 1)

En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Middels deze twee verzen weten we dat Laylat ul-Qadr zich bevindt in de Ramadan. Deze nacht was er ook voor andere volkeren. Zo heeft Aboe Dharr overgeleverd dat de Profeet werd gevraagd: “O Boodschapper van Allah, vertel ons, bevindt Laylat ul-Qadr zich in de Ramadan?” Hij antwoordde: “Ja, het bevindt zich in de Ramadan.” Daarna werd hem gevraagd: “Vertrekt het als de Profeten komen te overlijden of blijft het tot de Dag des Oordeels?” Hierop antwoordde hij: “Ja, het blijft tot de Dag des Oordeels.”

(Ahmad, an-Nasaa’ie en Haakim)

Maar de grootsheid en zegeningen zijn speciaal voor deze gemeenschap, net zoals de dag van Djoemoeʿah (vrijdag). En Allah weet het het beste.

Deze nacht bevindt zich in de laatste tien nachten van de Ramadan. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:“Zoek Laylat ul-Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Vanuit de bewijzen lijkt het één van de oneven nachten te zijn. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): Zoek Laylat ul-Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan en voornamelijk de oneven nachten daarvan.”

(al-Boekhaarie)

Het lijkt nog waarschijnlijker op de laatste zeven nachten. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Zoek het in de laatste tien nachten. Maar als je zwak of oud bent, laat dan de laatste zeven nachten niet aan je voorbij gaan.”

(Moeslim)

Van de laatste zeven nachten is de 27e nacht het meest waarschijnlijk. Oebay ibn Kaʿb heeft gezegd: “Bij Allah, ik weet wanneer Laylat ul-Qadr is. Het is de nacht waarin de Profeet (vrede zij met hem) ons beval aanbiddingen te verrichten. En het is de 27e nacht.”

(Moeslim)

Laylat ul-Qadr dient niet de enige nacht te zijn die de persoon uitzondert voor aanbidding, omdat deze nacht het ene jaar de 27e kan vallen en het volgende jaar wellicht de 25e. Dit alles met de Wil van Allah. Deze nacht is door Allah verborgen gemaakt als een genade voor de gelovige, zodat zij zich meer bezighouden met het gebed, Dhikr (gedenken van Allah), smeekgebeden en dichter bij Allah te komen. Ook zodat Allah ziet wie er toegewijd is in het zoeken van deze nacht. In tegenstelling tot degene die lui is.

Laylat ul-Qadr is beter dan duizend maanden. Span jullie daarom in en streef ernaar deze nacht te zoeken. En wees niet achteloos.

O Allah, maak ons tot degenen die de Ramadan vasten en maak ons succesvol in onze aanbidding op Laylat ul-Qadr.

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan