Zitting in de Ramadan – dag 27

4153

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De zevenentwintigste zitting
“De tweede categorie zaken die een individu naar het Hellevuur leidt”

Wij hebben de laatste keer gesproken over de verschillende redenen van de eerste type zaken die naar het Hellevuur leiden en waardoor mensen daar eeuwig verblijven. We zullen nu spreken over het tweede type. Dit zijn de redenen die een persoon het Hellevuur doen binnentreden, maar daarin niet eeuwig laten verblijven.

1. Het ongehoorzaam zijn tegenover de ouders. Dit houdt de banden afsnijden in, hen niet gehoorzamen of zaken doen of zeggen die niet toegestaan zijn tegenover hen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen. En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade en zeg: “Mijn Heer, heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wees Mij en jouw ouders dankbaar, (en) tot Mij is de Terugkeer.”

(Soerat Loeqmaan: 14)

De Profeet (vrede zij met hem) vertelde dat een persoon die zijn ouders ongehoorzaam is, het Paradijs niet zal binnentreden.

(Ahmad en an-Nasaa’ie)

2. Het verbreken van de relaties met de bloedverwanten. Dit is als een persoon zijn familieleden hun rechten niet nakomt van het wereldse en hun bezit. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die de familiebanden verbreekt, zal het Paradijs niet binnentreden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zullen jullie dan, als jullie je (van het Boek van Allah en het voorbeeld van Zijn Profeet) afwenden, verderf zaaien op aarde en (de banden met) jullie bloedverwanten verbreken? Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt, vervolgens maakte Hij hen doof en verblindde Hij hun ogen.”

(Soerat Moehammad: 22)

Helaas verwaarlozen veel moslims deze plicht van het gehoorzamen van de ouders en het onderhouden van de familiebanden. Sommige mensen gebruiken als excuus dat een familielid geen band wilt onderhouden met hen. Dit is geen geldig excuus, want als iemand alleen banden onderhoudt met familieleden die dit willen, dan doen zij dit niet omwille van Allah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een persoon die de familiebanden onderhoudt, is niet iemand die slechts een band onderhoudt. Echter is het iemand die als een band verbreekt, hij deze herstelt.”

(al-Boekhaarie)

3. De handel in woekerrente. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, nuttig geen verdubbelde en vermeerderde rente, en vrees Allah, opdat jullie succesvol zullen zijn. En vrees het Vuur dat voor de ongelovigen is gereedgemaakt. En gehoorzaam Allah en de Boodschapper, opdat jullie begenadigd zullen worden.”

(Soerat Aali ʿImraan: 130-132)

Allah heeft de persoon, die terugkeert naar woekerrente na de waarheid te hebben gezien en gewaarschuwd te zijn, wel het eeuwige Hellevuur beloofd, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Degenen die de rente nuttigen zullen (op de Dag der Opstanding) niet anders opstaan dan als een persoon die door de satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: “De handel is slechts net als de rente.” Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. Wie dus een Vermaning van zijn Heer ontvangt en ophoudt (met het nuttigen van de rente), voor hem is datgene wat hij al bezit en zijn zaak ligt bij Allah (om daarover te oordelen). Maardegene die terugkeert (naar de rente), zij zijn de bewoners van het Vuur, voor eeuwig zullen zij daarin verblijven.”

(Soerat al-Baqarah: 275)

4. Het gebruik van het bezit van de wees. Een jongen of een meisje. Allah zegt (interpretatie van de betekenis:)

“Waarlijk, degenen die de bezittingen van de wezen onrechtmatig nuttigen, nuttigen (in werkelijkheid) slechts vuur in hun buiken, en zij zullen een laaiend Vuur binnentreden.”

(Soerat an-Nisaa’: 10)

Een weeskind is een persoon wiens vader is komen te overlijden, voordat het de puberteit bereikte.

5. Het geven van valse getuigenissen of verklaringen. Dit is het getuigen van iets dat je niet weet of waar je niet zeker van bent.

6. Het omkopen van een beambte. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De persoon die smeergeld geeft en de persoon die het ontvangt, bevinden zich in het Hellevuur.”

(at-Tabaraanie)

7. De persoon die een valse eed aflegt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die bezit van zijn broeder afsnijdt met een valse eed, laat hem zijn plaats innemen in het Hellevuur.”

(Ahmad)

8. Een persoon die tussen mensen oordeelt zonder kennis of middels corruptie of oneerlijkheid. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn drie type bemiddelaars. De ene bevindt zich in het Paradijs en de andere twee in het Hellevuur. Degene die zich in het Paradijs bevindt, is een man die de waarheid kent en ernaar oordeelt. De man die de waarheid kent en er niet naar oordeelt, bevindt zich in het Hellevuur. En de man die onachtzaam is en oordeelt, bevindt zich (eveneens) in het Hellevuur.”

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie en Ibn Maadjah)

9. De persoon die degene waarover hij belast is, belazert en geen advies geeft. Ook gaat hij niet met hen om op een baatvolle manier. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen dienaar die degene waarover hij verantwoordelijk is belazert, of Allah verbiedt hem het Paradijs binnen te treden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

10. Het maken van een afbeelding van iets dat een ziel heeft, zoals mensen of dieren. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een afbeelding maakt, Allah zal hem straffen totdat er in de afbeelding leven wordt geblazen. En dit zal nooit gebeuren.”

(al-Boekhaarie)

Over zaken zoals bomen en dergelijke, is de meerderheid van de geleerden van mening dat dit is toegestaan (om af te beelden).

11. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Zal ik jullie informeren over de inwoner van de Hel? Het is elke gewelddadige, onbeschofte en trotse persoon.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De gewelddadige persoon is degene die grof is en niet zachtaardig met de waarheid, noch met de schepping. De onbeschofte persoon is de gierigaard. En de trotse persoon is degene die niet nederig is tegenover de schepping en zichzelf verheven ziet boven andere mensen.

12. Het eten met gouden of zilveren servies. Dit geldt zowel voor de man als de vrouw. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De persoon die eet of drinkt van gouden of zilveren servies, zal daarna op hun buik in het Hellevuur gesleept worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Waak voor de redenen om de Hel binnen te treden. En verricht daden die je verder van het Hellevuur brengen, zodat je succesvol zult zijn in het Hiernamaals. En weet dat dit leven slechts een kort vermaak is. Vraag je Heer om je standvastig te maken op de Waarheid, tot aan je dood. En dat Hij ons op de Dag des Oordeels verzamelt met degenen van de gelovigen mannen en vrouwen over wie Hij tevreden is.

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan