Zitting in de Ramadan – dag 30

4863

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De dertigste zitting
“Het beëindigen van de maand”

De maand Ramadan verlaat ons. En het zal een getuige vóór of tegen ons zijn. Wie de maand eindigt terwijl hij het goede heeft verricht, laat diegene Allah hiervoor danken en de blijde tijding voor de beloning hebben. Want Allah zal de beloning van iemand die het goede doet niet teniet doen gaan. En wat betreft degene die slechte daden heeft verricht, laat diegene oprecht berouw tonen tegenover zijn Heer. Want Allah vergeeft degene die berouw toont.

Allah heeft in het einde van de maand daden voorgeschreven die je dichter bij Allah brengen, je Imaan doet stijgen en je goede daden doen vermeerderen. Allah heeft de Zakaat ul-Fitr voorgeschreven waarover we eerder hebben gesproken. Ook heeft Allah voorgeschreven dat je de Takbier verricht op de laatste dag als de zon eenmaal is ondergegaan, tot aan het ʿIed-gebed. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah Zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft en opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

De Takbier is als volgt: “Allaahoe akbar, Allaahoe akbar, laa Ilaaha illAllaah, Allaahoe akbar, Allaahoe akbar, wa lillaah il-Hamd” (Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, Allah is de grootste, Allah is de Grootste en alle lof zij Allah.)

Mannen dienen dit hardop te zeggen in de moskeeën en huizen. Dit om de Grootsheid van Allah en dankbaarheid richting Hem te tonen. Vrouwen dienen dit stil te zeggen, omdat voor hen bescheidenheid en gebruik van zachte stemmen is bevolen. Er is niets mooiers te zien dat mensen de Takbier voor Allah zeggen op elke plaats na het beëindigen van de maand. Zij vullen de plaatsen met Takbier en lof en zoeken de Genade van Allah en vrezen Zijn Bestraffing.

Allah heeft het ʿIed-gebed voorgeschreven. Het is de vervolmaking van het gedenken van Allah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft zowel de mannen als vrouwen bevolen het cIed-gebed bij te wonen. Voor de vrouwen is het thuis beter, behalve het cIed-gebed.

Oem ʿAtiyyah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) beval ons om te gaan naar het Fitr en Adhaa (gebed), de jonge meisjes en menstruerende vrouwen (ook). De menstruerende vrouwen dienden de gebedsplaats te mijden, maar het vele goeds en de vele moslims te zien.” Ze zei: “O Boodschapper van Allah, één van ons heeft geen djilbaab.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Laat één van haar zusters haar een Djilbaab geven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het behoort tot de Soennah om te eten voordat men het huis verlaat. Dit dient een oneven aantal dadels te zijn. Anas ibn Maalik heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon op de dag van ʿIed ul-Fitr een oneven aantal dadels te eten.”

(al-Boekhaarie en Ahmad)

Men dient lopend naar de moskee te gaan, behalve als men een excuus heeft zoals ouderdom of een verre afstand. ʿAli ibnoe abie Taalib heeft gezegd: “Het behoort tot de Soennah om lopend naar het ʿIed-gebed te gaan.”

(at-Tirmidhie)

Ook is het Soennah voor mannen om een prettig voorkomen te hebben, zich te parfumeren en de beste kleding te dragen. ʿAbdoellaah ibn ʿOmar heeft gezegd: “ʿOmar kocht een zijden mantel op de markt, bracht het naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, neem het en kleed uzelf hiermee met ʿIed en als delegaties u bezoeken.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde hem: “Deze kleding is voor degene die geen aandeel hebben in het Hiernamaals.”

(al-Boekhaarie)

Dit zei hij omdat het was gemaakt van zijde. En dit is voor mannen verboden te dragen. De vrouw dient zichzelf niet te verfraaien, te parfumeren of zich onzedig te kleden.

Men dient naar het ʿIed-gebed te komen met Khoeshoe (ootmoedigheid) en een aanwezig hart. Ook dient men de Dhikr (gedenken van Allah) en het smeekgebed te vermeerderen, genade te zoeken en bestraffing te vrezen. Het verzamelen in de moskee herinnert aan de verzameling voor Allah op de Dag de Oordeels.

Ook dien je blij te zijn met gunsten waarmee Allah je heeft begunstigd, zoals het voltooien van de Ramadan en de mogelijkheid het gebed te verrichten, te vasten, (de Koran) te reciteren, liefdadigheid te geven en andere daden van aanbidding. Want dit is zeker beter dan de gehele wereld en alles wat het bevat. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Laat hen zich met de Gunst van Allah en met Zijn Genade verblijden. Dat is beter dan dat wat zij (aan vergankelijke wereldse zaken) vergaren.”

(Soerat Yoenoes: 58)

Het vasten en het meemaken van de Ramadan met geloof en hopende op de beloning is een oorzaak voor vergiffenis van zonden en reiniging. De gelovige dient blij te zijn met het verrichten van het vasten en het gebed, zodat het hem reinigt. Terwijl de persoon met zwak geloof blij is dat het vasten voorbij is. Het verschil tussen beide is groot.

Deze maand is voorbij, maar de daden van een gelovige eindigen niet vóór zijn dood. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En aanbid jouw Heer, totdat het zekere (d.w.z. de dood) tot jou komt.”

(Soerat al-Hidjr: 99)

“O jullie die geloven, vrees Allah, zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf niet, behalve als moslims.”

(Soerat Aali ʿImraan: 102)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als de mens sterft, houden zijn verrichtingen op.”

(Moeslim)

Niets stopt de daden van aanbidding behalve de dood. Als de Ramadan dus voorbij is, dient de gelovige door te gaan met vasten. Vasten is het hele jaar door toegestaan. En hiervoor prijzen wij Allah. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.”

(Moeslim)

Daarnaast kan men ook maandelijks drie dagen vasten. Het is het best als dit de dagen van Ayyaam al-Bied (de witte dagen) zijn. Dit zijn de dertiende, viertiende en vijftiende van de (islamitische) maand. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “O Aboe Dharr, als je drie dagen per maand vast, laat dit dan de dertiende, veertiende en vijftiende zijn.”

(Ahmad en an-Nasaa’ie)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): (Het vasten van) de Dag van ʿArafah geldt als boetedoening voor twee jaar: het vorige en het volgende. En het vasten van de Dag van ʿAashoeraa’ geldt als boetedoening voor één jaar: het vorige.”

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd: “Wat is het beste vasten na de Ramadan?” Hij antwoordde: “Na de Ramadan, het vasten van de maand Moeharram.”

(Moeslim)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “De daden stijgen maandag en donderdag op. Ik hou ervan dat mijn daden opstijgen als ik vastende ben.”

(at-Tirmidhie)

Weet dat als het nachtgebed in de Ramadan voorbij is, het toegestaan is elke nacht van het jaar het nachtgebed te verrichten. En alle lof komt Allah hiervoor toe. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon het gebed in de nacht te verrichten, totdat zijn voeten opzwollen. En toen hij hierover werd gevraagd, zei hij: “Moet ik dan geen dankbare dienaar zijn?”

(al-Boekhaarie)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “O mensen, verspreid de Salaam, voed de armen, onderhoud de familiebanden en verricht het gebed in de nacht terwijl de mensen slapen en je zal het Paradijs in vrede betreden.”

(at-Tirmidhie)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “Het beste gebed na het verplichte (gebed) is het nachtgebed.”

(Moeslim)

Een persoon dient het nachtgebed per twee eenheden te verrichten. En als men vreest dat Fadjr zal aanbreken, dan dient men één gebedseenheid te verrichten. Dit zal dan de Witr zijn. Als men wilt kan men het gebed op verschillende manieren verrichten, zoals zijn beschreven in de vierde zitting. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah, de Geprezene en Verhevene, daalt elke laatste derde deel van de nacht neer tot de eerste hemel en zegt: “Wie smeekt Mij zodat ik hem kan antwoorden? Wie vraagt Mij zodat ik hem kan geven? Wie zoekt Mijn Vergiffenis, zodat Ik hem kan vergeven?”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dhikr (het gedenken van Allah) volgt na de vijf gebeden. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jullie het gebed voltooien, gedenk Allah dan staand en zittend en op jullie zij.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

Als de Profeet klaar was met het gebed, dan was hij gewoon om driemaal te zeggen “Astagfiroellaah” en daarna “Allahoemma antas-Salaam, wa minkas-Salaam. Tabaarakta yaa Dhal-Djalaali wal-Ikraam”. Ook heeft de Profeet gezegd dat eenieder die na het gebed 33 keer de Tasbieh (SoebhaanAllaah) verricht, 33 keer de Hamd (al-Hamdoelillaah) en 33 keer de Takbier (Allaahoe akbar), dit samen 99 keer is. En daarna “Laa Ilaaha illAllaah wahdahoe laa shariekalah, lahoel-Moelk, wa lahoel-Hamd, wa Hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier” om de honderd te completeren. De zonden van diegene zullen vergeven worden ook als is het zoveel als het schuim op de zee.

(Moeslim)

Beste moslim, zet je in om daden van gehoorzaamheid te verrichten en de zonden te verlaten. Dit zodat je een succesvol leven in deze wereld en het volgende zal kennen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) een gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.”

(Soerat an-Nahl: 97)

O Allah, maak ons standvastig in Imaan en in het verrichten van goede daden. En schenk ons een goed leven en sta ons toe bij de deugdzamen te horen.

Alle lof is aan Allah, de Heer der werelden. Moge vrede en zegeningen zijn met de Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan